БЮДЖЕТУВАННЯ ДЛЯ ЕКОЛОГІЇ: ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД І СПЕЦИФІКА

Ольга Ніпіаліді

Анотація


Вступ. В сучасних нестабільних умовах питання планування й бюджетування набувають виняткової ваги та актуальності. Їхнє вирішення уможливлює досягнення відносної стійкості до викликів і ризиків, а також сприяє ефективнішому функціонуванню підприємств в конкурентних умовах. Окрім того, враховуючи рівень впливу людської діяльності на використання обмежених природних ресурсів та на екологію, на перший план виступає завдання їх збереження, яке також може бути вирішене завдяки застосуванню цих інструментів оскільки планування та бюджетування здатні забезпечити найбільш оптимальні бюджетні рішення та сприяти вирішенню глобальних проблем людства.

Методи. В основу формування статті покладено методи емпіричного й теоретичного дослідження. Зокрема,  порівняння, зужитковано в процесі ідентифікації специфіки бюджетування та фінансування сталого розвитку в Польщі та Україні. Аналіз і синтез  застосовано при встановленні відмінностей між методами бюджетування зверху вниз і знизу вверх. Системний підхід забезпечив вивчення особливостей реалізації фінансування сталого розвитку  з різних джерел з акцентом на кредитуванні. Графічні методи застосовано для репрезентації систематизованого уявлення про кредитування, пов’язане зі сталим розвитком. Використання різних методів та узагальнень уможливило отримання якісних результатів дослідження, які дозволяють ефективно застосовувати наявний зарубіжний досвід для поширення його використання в українській практиці в цілях розвитку засад сталого розвитку в післявоєнний період.

Результати. В результаті проведеного дослідження узагальнено досвід країн ЄС, зокрема Польщі, з питань бюджетування сталого розвитку та найважливішої його складової – збереження довкілля. Критична оцінка організаційної складової бюджетування забезпечила побудову спрощеної схеми діяльності ЄС щодо питань сталого розвитку та його фінансування, яка  може служити основою удосконалення аналогічної діяльності в Україні.  Запропоновано використовувати практику бюджетування, максимально адаптовану до конкретного суб’єкта господарювання шляхом врахування недоліків і переваг відповідних його методів (зверху вниз і знизу вгору). Обґрунтовано доцільність кредитування підприємств на екологічні цілі та проаналізовано їх динаміку в Польській Республіці. Зроблено акцент на потребі в проведенні аналізу чинників, які негативно позначаються на діяльності, спрямованій на зелену трансформацію економіки. Акцентовано увагу на оцінці грінвошингу, як одному з негативних чинників впливу на фінансування сталого розвитку, а також на польському досвіді  застосування штрафних санкцій та шляхах розвитку практики бюджетування.

Перспективи. Подальші наукові пошуки варто скерувати на дослідження ознак та інструментів прозорості, в тому числі таксономію, що сприяють прийняттю рішень щодо інвестиційних проектів, їх раціональному бюджетуванню та забезпечують протидію псевдо екологічному маркетингу. Також в перспективі актуальним є вивчення досвіду та розробка методики оцінки суб’єктів кредитування  (обґрунтування вибору показників, ідентифікація ризиків тощо), дослідження питання змісту й складу звітності як джерела оцінки, а також власне детальний аналіз різних форм фінансування та бюджетування сталого розвитку Це уможливить раціональне застосування національних регуляторів і органів нагляду для запровадження дієвої системи контролю,  а також сприятиме виробленню нової стратегії протидії негативним проявам, що перешкоджають реалізації принципів сталого розвитку. 


Ключові слова


бюджетування; сталий розвиток; фінансування; кредитування; екологія; маркетинг; грінвошинг; аналіз; планування

Посилання


Колісніченко В. Польська JSW має намір інвестувати $392 млн. у досягнення кліматичних цілей. Horizon Office Towers. 17 Квітня 2023 р. URL: https://gmk.center/ua/news/polska-jsw-maie-namir-investuvati-392-mln-u-dosyagnennya-klimatichnih-cilej/.

Козарезенко Л. В. Детермінанти реалізації принципів «зеленого» бюджетування. Економічний вісник університету. 2023. Вип. 56. С. 174-182.

Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку : Матеріали доповідей XІ науково-практичної конференції з міжнародною участю (14 грудня 2022 р.). Харків: НФаУ, 2022. 265 с.

Сичевський М., Дейнеко Л., Кушніренко О., Вознесенська Н. Сучасні моделі соціально-економічного прогресу і сталий розвиток продовольчої системи. Продовольчі ресурси. 2022. №10(18). С.193-206. DOI: https://doi.org/10.31073/foodresources2022-18-19.

Стрельченко О. В. Бюджетування як складова формування управлінських рішень для аграрного підприємства. Економіка АПК. 2020. №7. С.94-102.

Соціально-економічні аспекти стійкого розвитку економіки України / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. Умань: СПД Сочінський, 2016. 300 с.

Barańska M. Budżetowanie w wybranych przedsiębiorstwach – prezentacja wyników badań empirycznych. Finanse, Rynki 2018Finansowe, Ubezpieczenia, Uniwersytet Szczeciński. 2018. No. 4/1 (94)/ Pp. 167-184, DOI: 10.18276/frfu..94/1-15

Bartkiewicz B. Inwestujmy w przyszłość. Zielone finanse w Polsce. 2023. S.114-116.

Diering T. Budżetowanie odgórne vs budżetowanie partycypacyjne. Analiza i kontrola finansowa. 2021. URL: https://analizafinansowa.pl/planowanie-i-prognozowanie/budzetowanie-odgorne-vs-budzetowanie-partycypacyjne-4383.html.

Dietl M. Taksonomia unijna: jakie jest podejście inwestorów do kwestii raportowania ESG i jaki jest wpływ raportowania na wycenę spółek. Zielone finanse w Polsce. 2023. S.120-122.

Krawczyńska-Kaczmarek M. Finansowanie w formule Sustainability Linked katalizatorem zrównoważonej transformacji w realnej gospodarce. Zielone finanse w Polsce. 2023. S.50-57.

Plan działań: Finansowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Bruksela, 3.8.2018 COM(2018).

Szwarc K., Wyszkowski K. Polska Platforma Zrównoważonych Finansów jako forum dla działania i dyskusji rynku kapitałowego. Zielone finanse w Polsce. 2023. S.104-110.

Zielone finanse w Polsce 2023. Рod redakcją Ludwika Koteckiego. Warszawa. 2023. 152 s. URL: https://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2023/06/Zielone-Finanse-w-Polsce-2023.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет