ЕТАПИ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ В ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВІ

Марія Гуменна-Дерій

Анотація


Вступ. Фінансові ресурси відіграють ключову роль у здійсненні житлового будівництва, адже без належного за обсягами фінансування таке будівництво буде проблемним з позиції дотримання вимог усіх бізнес-процесів і, напевно, тривалішим за часом. Етапи проведення контролю за фінансовим ресурсами органічно взаємопов’язані з етапами житлового будівництва. На усіх етапах житлового будівництва (проектно-договірному, підготовчому на місці будівництва, основного будівництва, здавання житла в експлуатацію) відбувається розподіл фінансових ресурсів підприємства будівельної галузі згідно з укладеними договорами. Ключове значення тут має фінансовий та управлінський облік таких ресурсів і перманентний контроль за ними.

Водночас, нескінченна зміна нормативно-правових актів України та внесення змін і доповнень до них, невисока платоспроможність потенційних індивідуальних інвесторів майбутнього житла, збільшення цін на житло, повномасштабна війна рф проти України, шахрайство формують міцний фундамент з метою розвитку та поліпшення контрольних функцій щодо фінансових ресурсів. Процес здійснення контролю за виконанням будівельних контрактів із зовні зобов’язує будівельні підприємства зважати на межі законодавчої норм, у визначені терміни здійснювати своєчасно проводити розрахунки з зовнішніми контрагентами, вчасно повертати отримані від банків позики, дотримуватись положень укладених договорів. Ефективність і якість зовнішнього контролю покращується через оптимізацію системи внутрішнього контролю. Так, як останній має ознаку постійності, то він зберігає вплив на фінансовий та управлінський облік. 

Методи. Вдосконалення етапів здійснення контролю фінансових ресурсів у житловому будівництві передбачає використання загально-наукових та специфічних методів наукового дослідження. Зокрема, ми використовували такі методи: аналізу і синтезу – з метою аналізу існуючих позицій вчених-економістів щодо значення фінансового контролю у житловому будівництві; статистичний – для аналізу даних щодо використання фінансових ресурсів України на капітальні інвестиції; індукції та дедукції – для дослідження способів ведення фінансових розрахунків; порівняння – для виявлення особливостей фінансового контролю в Україні та країнах ЄС; табличний – для виокремлення основних етапів внутрішнього і зовнішнього контролю за фінансовими ресурсами.

Результати. У статті визначено та охарактеризовано етапи здійснення контролю за фінансовими ресурсами  в будівництві. Зазначено, що у будівельній галузі потребують вдосконалення такі види контролю, як превентивний, супутній, контроль за принципом зворотного зв’язку, контроль за фінансовим посередником, державний аудиторський контроль, автоматизований контроль. Запропоновано напрямки контролю за фінансовими ресурсами і фінансовими зобов’язаннями.

Перспективи. Перспективи подальших наукових пошуків полягають у тому, щоб провести ще більшу деталізацію етапів здійснення контролю за фінансовими ресурсами  в будівництві і таким чином покращити практичне значення такого контролю та зекономити значну частину використовуваних фінансових ресурсів у будівництві.


Ключові слова


підприємство; фінансові ресурси; будівництво; економічний контроль; етапи контролю

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бардаш С. В., Лаговська О. А., Новак О. С. Роль похідних фінансових інструментів у забезпеченні фінансової безпеки держави. Ефективна економіка. 2021. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2021_1_23

Височан О. С. Формування моделі активного контролю та її реалізація на ділянці обліку грошових коштів і їх еквівалентів. Бухгалтерський облік і аудит. 2008. № 2. С. 50-56.

Здреник В. С., Ярощук О. В. Бухгалтерський облік і контроль операцій з похідними фінансовими інструментами: організація та методика: моногр. Тернопіль: Крок, 2011. 272 с.

Ключка C. С. Громадський контроль як інструмент ефективного використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2016. № 3. С. 90-94. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2016_3_17

Козачок І. А. Аналіз та контроль показників використання фінансових ресурсів у системі управління діяльністю промислового підприємства. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка. 2014. Т. 22, вип. 8 (3). С. 61-67. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumov_2014_22_8(3)__11

Назарова К. О., Нежива М. О. Aналіз і контроль забезпеченості бюджетної установи фінансовими ресурсами. Бізнес Інформ. 2018. № 5. С. 313-317. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_5_47

Спільник І. Аналіз фінансової діяльності фірми. Наукові записки: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. 2006. Вип. 16. С. 78-82.

Стецюк П. А. Практичні аспекти аналізу ефективності використання фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств. Облік і фінанси АПК. № 11-12. 2007. С. 110-114. URL: http://magazine.faaf.org.ua/praktichni-aspekti-analizu-efektivnosti-vikoristannya-finansovih-resursiv-silskogospodarskih-pidpriemstv.html

Суркова Ю. О. Фінансовий контроль у будівництві: теоретичні засади здійснення та українські реалії. Наукові праці НДФІ. 2009. Вип. 2. С. 143-151. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2009_2_17

Чалий І. Г. Довірче управління майном в системі житлового будівництва: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка будівництва). Х., 2009. 20 с.

Шашкевич Л. О. Концептуалізація фінансових ресурсів суб’єктів господарювання як об’єкта фінансового контролю. Ефективна економіка. 2014. № 6. 3 с.

Робінс С. П., ДеЧенцо Д. А. Основи менеджменту; пер. з англ. А. Олійник та ін. К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. 671 с.

Taylor J., Peltier S. Accounting. Career paths / J. Taylor, S. Peltier. Express Publishing, Liberty House, Greenham Business Park, Newbury, 2011, p. 39.

Державна служба статистики України. Офіційний веб-сайт.

URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Порядок проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 252 (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 922 від 03.11.2019 р., № 795 від 09.09.2020 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/252-2019-%D0%BF#Text
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2022.03-04.016

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет