СКЛАДОВІ АДАПТАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ДО ЕКОНОМІКИ, ЗАСНОВАНОЇ НА ЗНАННЯХ

Анатолій Іванько

Анотація


Вступ. Сучасні умови здійснення господарської діяльності в розвинутих країнах світу характеризуються насиченістю основних ринків товарів та послуг. Поряд з цим виокремлюється тенденція переходу до інформаційного суспільства. Тому, суб’єктам господарювання для збереження та зміцнення своїх позицій на ринку все більше уваги слід приділяти факторам інформації та знань, належне володіння якими забезпечить набуття ними конкурентних переваг перед іншими господарськими одиницями. Тому метою написання статті є визначення складових адаптації організаційних систем управління підприємства до економіки знань на основі узагальнення специфіки формування та забезпечення функціонування таких підприємницьких структур як мережеві та віртуальні структури, що базуються на використанні знань та інформації. Методи: За теоретичний базис статті слугував діалектичний метод пізнання й системний метод до дослідження питань адаптації системи управління підприємствами до економіки знань, а також: методи аналізу, синтезу, аналогій, експертний метод, метод узагальнення. Метод порівняльного аналізу використаний при аналізі пов’язаності й відповідності організаційних форм мережевих та віртуальних бізнес-структур з економікою знань, експертний метод – для розкриття особливостей практичної діяльності мережевих та віртуальних структур, методи аналізу, синтезу та аналогій – для виокремлення чинників та ключових ознак, властивих для мережевих та віртуальних структур, метод узагальнення для формування висновків дослідження. Результати. Наголошено на важливості зміцнення конкурентних позицій суб’єктів підприємництва шляхом взяття на озброєння концепції економіки знань та інформації, що відповідає процесам світової економічної глобалізації та переходу до інформаційного суспільства. Представлено характеристику підприємства, що відповідає економіці знань. Доведено доцільність підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств шляхом адаптації їхніх організаційних структур управління до економіки знань та інформації. Здійснено розгляд організаційних моделей підприємств, що відповідають економіці знань, переважними формами серед яких є мережеві та віртуальні структури. Узагальнено особливості формування та забезпечення функціонування мережевих та віртуальних структур в економіці з описом їхніх чинників, ключових ознак та практичних особливостей діяльності. Перспективи подальших досліджень полягають в обґрунтуванні відносин між учасниками мережевих та віртуальних структур, що сприятиме забезпеченню їхнього ефективного функціонування на ринку.

Ключові слова


інформаційне суспільство; підприємства, що відповідають економіці знань; адаптація організаційних структур управління; мережеві структури; віртуальні структури; конкурентоспроможність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / /Пер. с англ. Изд. 2-ое, испр. и доп. М.: Academia, 2004. 788 с.

Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed at Lisbon, 13 December 2007. URL : https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ EN/TXT/?uri=celex%3A12007L%2FTXT.

Lisbon Strategy for Growth and Jobs. Towards a green and innovative economy. URL : https://ec.europa.eu/archives/growthandjobs_2009/

Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. URL : https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20- %20EN%20version.pdf

Друкер П. Ф. Управление в обществе будущего. Пер. с англ. М. : «Вильямс», 2007. 320 с.

Лукьянова А. А. Концепция управления знаниями в контексте управления человеческими ресурсами. Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2011. №2. С. 23-29.

Райсс М. Границы безграничных предприятий: перспективы сетевых организаций. Проблемы теории и практики управления. 1997. № 1. С. 92-97.

Сердюк В. А. Сетевые и виртуальные организации: состояние, перспективы развития. Менеджмент в России и за рубежом. 2002. №5. URL : http://www.mevriz.ru/articles/2002/5/1033.html.

Данилович-Кропивницька М. Л. , Живко З. Б. Становлення мереж як організаційних структур. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Логістика. 2014. № 811. С. 91-99.

Хромов И.Е. Виртуальные организации в современной экономике. Экономика : вчера, сегодня, завтра. 2018. Т. 8. № 8А. С. 377-388.

Mowshowitz A. Virtual Organisation: A Vision of Management in the Information Age. The Information Society. 1994. Vol. 10. Is. 4. P. 267-288.

Weinberg N. The 10 most powerful companies in enterprise networking 2020. URL : https://www.networkworld.com/article/3211410/the-10-most-powerful-companies-in-enterprise-networking.html

Уорнер М., Витцель М. Виртуальные организации. Новые формы ведения бизнеса в ХХІ веке / пер. с англ. М. : Добрая книга, 2005. 296 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет