ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ КРИПТОВАЛЮТИ: РЕГУЛЮВАННЯ, ПРАВОВИЙ СТАТУС, ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Ірина Спільник, Олексій Ярощук

Анотація


Вступ. У статті дано критичну оцінку ситуації, а також обговорюються проблемні аспекти та перспективи інституалізації криптовалюти. Зважаючи на зростаючий інтерес суспільства до обігу криптовалют, біржові тенденції, переваги і можливості для економіки, а також пов’язані з ними загрози і виклики, регуляторна політика і належне правове поле є вкрай необхідними. Без визначення правого статусу криптовалюти неможливе вирішення проблеми юридичних, облікових та податкових наслідків криптовалютних операцій. Відсутність стандартів і чітких рекомендацій відповідних методичних органів зумовила необхідність проведеного пошуку та систематизації міжнародної практики бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо операцій з криптовалютами та їх оподаткування. Методи. Авторами застосовано діалектичний метод пізнання та загальнонаукові принципи комплексних досліджень, які включають емпіричні, теоретико-когнітивні та загальні логічні методи. Зазначений методичний інструментарій використано для виявлення підходів, оцінки трендів криптовалютного обігу та ринку криптовалют, розгляду сутності та розкриття особливостей криптовалюти, ідентифікації методологічних проблем інтеграції криптовалюти та пов’язаних операцій у систему обліку і фінансової звітності, диференціація підходів до визначення правового статусу криптовалюти. Результати. Безперечно, криптовалюта має потенціал. Але для реалізації цього потенціалу, стимулювання зростання, збільшення доступності, підвищення рівня довіри, ефективного масштабування бізнесу та його взаємодії з контролюючими органами необхідне створення більш інституційно-дружнього середовища. Без відповідного законодавчого регулювання обігу та визначення правового статусу криптовалют, а також за відсутності відповідних чітких рекомендації методичних органів у сфері обліку та оподаткування, чимало правових а також теоретичних та прикладних питань обліку і оподаткування принципово не можуть бути вирішені. Перспективи. З метою врегулювання цих відносин в європейському та загальносвітовому контексті вітчизняним законотворцям, регуляторам та науковцям необхідно активно аналізувати досвід інших країн, вивчати наукові напрацювання і провадити подальші власні дослідження.

Ключові слова


криптовалюта; криптоіндустрія; цифрова економіка; регуляторна політика; платіжна система; блокчейн;законодавча база; правовий статус; стандарти; бухгалтерський облік; фінансова звітність; оподаткування

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бруханський Р. Ф., Спільник І. В. Криптоактиви у системі бухгалтерського обліку та звітності. Проблеми економіки. 2019. № 2. С.145-156. URL: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-2-145-156.

Загнітко О. Біткоін: налаштувати не можна забороняти. Kyiv School of Economics. 2017. URL: http://www.kse.org.ua/en/about/kse-news/?newsid=2096.

Зінченко О. В. Щодо законодавчого врегулювання відносин у сфері обігу криптовалют. Часопис Київського університету права. 2017. №4. С. 145-147.

Зозуля Н., Криптовалюта в Україні та світі: регулювання, правовий статус та оподаткування. Українське право. Аналітика. 26.11.2018. URL: https://ukrainepravo.com/scientificthought/ legal_analyst/kryptovalyuta-v-ukrayini-ta-sviti-regulyuvannya-pravovyy-status-ta-opodatkuvannya.

Колдовський А., Чернега К. Проблемні аспекти теоретичного осмислення криптовалюти, як явища сучасної інформаційної економіки. URL: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/13905.

Костюченко В. М., Малиновська А. М., Мамонова А. В. Передумови запровадження обліку та оподаткування операцій із криптовалютами в Україні. Modern Economics. № 6 (2017). С. 94-102. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/peredumovy-zaprovadzhennia-obliku-ta-opodatkuvannia-operatsii-iz-kryptovaliutamy.

Лук’янов В. С. Зародження ринку криптовалюти в інформаційно-мережевій парадигмі. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 8 (158). С. 436-441.

Мандрик В. О., Мороз В. П. Законодавче регулювання обігу криптовалют в Україні, проблеми та перспективи їх розвитку. Науковий вісник НЛТУ України. 2 019, т . 2 9, № 4 . С . 6 7-71. URL:https://doi.org/10.15421/40290415.

Назаренко О. В., Ликова В. В. Криптовалюта: інтерпретація, організаційні аспекти державного регулювання та облікового відображення. Економічна наука. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 24. С. 25-30 URL: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6942&i=3.

Наконечний C. Криптовалюти в Україні: проблеми та перспективи правового регулювання. Юридична газета. №46 (596) 15 листопада 2017 р. URL: http://yur-gazeta.com/publications/practice/informaciynepravo- telekomunikaciyi/kriptovalyuti-v-ukrayini-.html.

Палюх М., Спільник І. Криптовалюта як потенційний об’єкт обліку: сутність, властивості, перспективи Цифрова економіка: тренди та перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 25 жовтня 2018 р. Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В., 2018. С. 99-102. URL: http://dspace.tneu.12. Рисін В. В., Рисін М. В., Федюк І. В. Правовий статус криптовалюти як фінансового інструменту. Ефективна економіка. URL: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2018.11.7.

Скромное обаяние биткоина: украинские реалии использования криптовалют. URL: http://forbes.net.ua/opinions/1428255-skromnoe-obayanie-bitkoinaukrainskie-realii-ispolzovaniya-kriptovalyut.

Спільник І.В., Палюх М.С. Бухгалтерський облік в умовах цифрової економіки. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2019. Випуск 1-2. С. 83-96. URL: https://doi.org/10.35774/ibo2019.01.083.

Стовпова А. С. Криптоактиви як об’єкт бухгалтерського обліку. Економіка та держава. 2018. № 8. С. 76–80.

Яцик Т. В. Поняття крипто-активів у системі фінансового обліку. Молодий вчений. Економічні науки. № 2 (66) лютий, 2019 р. С. 295- 298.

Bagshaw R. Top 10 cryptocurrencies by market capitalisation. Coin Rivet. October 8, 2019. URL: https://finance.yahoo.com/news/top-10-cryptocurrencies-market-capitalisation-160046487.html.

Brukhanskyi R., Spilnyk I. Cryptographic Objects in the Accounting System. Proceedings of 9th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT’2019, pp. 384-387. URL: https://doi.org/10.1109/ACITT.2019.8780073.

Carnes В. Ukraine Is Silently Leading A Digital Currency Revolution. The Little Black Book of Billionaire Secrets. Forbs. 20, March, 2017. URL: https://www.forbes.com/sites/realspin/2017/03/20/ukraine-issilently-leading-adigital- currency-revolution/#26c49ac6465c.

Crypto Currency Market Capitalisation, CoinMarketCap website. URL: https://coinmarketcap.com.

Cryptocurrencies and blockchain. Legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion. Study, requested by the TAX3 committee of European Parliament. PE 619.024 – July 2018 URL: https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150761/TAX3%20Study%20on%20cryptocurrencies%20and%20blockchain. pdf.

KPMG. Institutionalization of cryptoassets. Cryptoassets have arrived. Are you ready for institutionalization? November 2018. kpmg.com. URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/us/pdf/2018/11/institutionalization-cryptoassets.pdf.

Madeira A. How Many Cryptocurrencies Are There? in Depth Guide. Cryptocompare. 03 February 2020. URL: https://www.cryptocompare.com/coins/guides/how-many-cryptocurrencies-are-there-in-depth-guide.

Nakamoto S. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. URL: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.

Regulation of Cryptocurrency Around the World. The Law Library of Congress, Global Legal Research Center. June 2018. URL: https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/world-survey.php.edu.ua/handle/316497/32757


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет