ЛОГІСТИЧНІ ВИТРАТИ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОБ’ЄКТИ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ

Ольга Завитій, Тетяна Дідоренко, Леся Кондрюк

Анотація


У статті проведено науковий аналіз щодо визнання складу логістичних витрат та їх групування. Визначено актуальність та необхідність оптимізації управління логістичними витратами як об’єкту системі обліку та контролю виробничого підприємства. Виявлено специфічні аспекти відображення логістичних витрат в системі бухгалтерського обліку та контролю підприємства. Виявлено формування логістичних витрат, які нерозривно пов’язанізфункціонуваннямлогістичноїсистеми.підприємства.Систематизовано фактори, що впливають на процес управління логістичними витратами виробничого підприємства.Теоретичною та методологічною основою дослідження стали фундаментальні положення економічної теорії, законодавчі та нормативні акти України, монографії, науковістаттівітчизняних і зарубіжних вчених. У процесі дослідження застосовувалися принципи системного та процесного підходів як складових концепції управління логістичними витратами підприємства; метод наукової абстракції для формулювання теоретичних узагальнень та висновків, історичний метод для дослідження механізмів управління витратами підприємства.Теоретичне та практичне значення цієї праці полягає у можливості використання результатів даного дослідження як фахівцями з логістики, так і науковцями, які досліджують цю проблематику. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на пошук та виокремлення напрямів оптимізації логістичних витрат як для обліку та контролю, що враховують специфіку українських підприємств.Отже, за результатами проведеного дослідження, можна визначити, що логістичні витрати – це грошове відображення сукупності затрачених матеріально-технічних, фінансових, трудових, інформаційних ресурсів суб’єкта господарювання, які призначені для забезпечення бізнес-процесів та діяльності з переміщення матеріальних потоків у межах логістичної системи підприємства


Ключові слова


логістика; витрати; логістичні витрати; виробниче підприємство, оптимізація логістичних витрат; управління витратами; логістичні функції;ознаки класифікації; облік логістичних витрат; контроль; логістичні процеси; логістична діяльність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Андрухова О.О., І.А. Якімова. Організація обліку логістичних витрат. Наука і економіка. 2010. № 4 (20). С. 70-73.

Артамонова Н.С., Доба Н.М. Впровадження сучасних методів управління витратами задля забезпечення конкурентних переваг. ЕКОНОМІКА: реалії часу. 2013. № 3 (8). С. 16-22.

Бажин И. И. Логистический менеджмент. Харків : Консум, 2005. 440 с.

Банько В.Г. Логістика: навчальний посібник. Київ : КНТ, 2013. 345 с.

Белова І., Семенишена Н. Контент-аналіз дефініцій облікової політики інституційних одиниць та підходів до її формування. Подільський вісник : сільське господарство, техніка, економіка. 2018. Вип. 28. С. 198–211.

Белова І.М. Організація стратегічного управління інноваційною діяльністю підприємства / Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємства в умовах інституційних трансформацій: монографія / Р.Ф. Бруханський, П.Р. Пуцентейло [та ін.]. Тернопіль : Вектор, 2017. 260 с.

Белова І.М. Роль обліку як функції системи управління підприємством. Розвиток бухгалтерського обліку : теорія, професія, між предметні звязки" : Збірник матеріалів ІX міжнародної науково-практичної конференції присвяченої пам’яті професора Г.Г. Кірейцева, м. Київ, 26 лютого 2015 року. Київ, 2015. С. 392-395.

Бережанський А. Чумацький шлях. Український дiловий тижневик “Контракти”. 2008. (№ 47).

Бутинець Ф.Ф., Чижевська Л.В., Герасимчук Н.В. Бухгалтерський управлінський облік. Житомир : ЖІТІ, 2000. 448 с.

Гаджинский О. М. Практикум по логистике: учеб. для вузов. Москва : Дашков и Ко, 2003. 205 с.

Головацька С.І., Хаймьонова Н.С. Внутрішній контроль діяльності підприємств автомобілебудування: організаційний аспект. Стан, проблем та перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю у контексті сучасних концепцій управління : матер. VI міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 26–29 квітня 2011 р.) ; за ред. В.С. Рудницького, В.І. Бачинського. Львів : Вид-во ЛКА, 2011. С. 45–47.

Головащенко О.М. Інформаційне забезпечення логістичних витрат у системі обліку. URL : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ Tiru/2010_30_2/Golovash.pdf.

Гордон М. П. Карнаухов С. Б. Логистика товародвижения. Москва : Центр экономики и маркетинга, 2001. 208 с.

Гурч Л. М., Соломенко Г. В., Корінна Л. Ю. Управління логістичними витратами як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства. UR

Димарчук С. М. Логістична система управління та її взаємозв’язок з стратегією підприємства. Вісник ДУ. Львів : Львівська політехніка, 2000. № 390. 74 с.

Дороженко Л.І. Сучасні методи обліку витрат у контексті зарубіжного досвіду. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2014. № 2 (77). С. 72-76.

Карвовський Я. І., Блонський К.М. Логістика в управлінні стосунками з клієнтами. Вісн. нац. ун-ту ”Львів. політехніка”. Логістика. 2016. № 552. С. 35–39.

Карий О. І. Проблема розрахунку логістичних витрат. Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доповідей ІV міжнародної науково-практичної конференції. Львів : Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2002. С. 146.

Карп І. М. Використання логістичних систем в управлінні підприємством : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Тернопільський державний економічний університет. Тернопіль, 2006.

Класифікація логістичних витрат. URL: http://mail.gamescreat.org/osnovi-logstiki-alternativne-dzherelo/242-klasifkaczyalogstichnix-vitrat.html Класифікація логістичних витрат.html.

Кобзєва К.В. Розробка аналітичного інструментарію управління логістичними затратами підприємства. URL: http://manved.at.ua/publ/rozrobka_analitichnogo_instrumentariju_upravlinnja_logisti chnimi_zatratami_pidpriemstva/2-1-0-21.

Конищева Н.І. Управління логістичною діяльністю виробничого підприємства. Економіка підприємства. Київ : ЦУЛ, 2015. 265 с.

Белый А.П., Лысенко Ю.Г., Мадых А.А. и др. Комплексные оценки в системе управления предприятием ; Под общ. ред. Ю.Г. Лысенко. Донецк : ООО "Юго-Восток", Лтд", 2013. 120 с.

Крикавський Є. Логістика для економістів. Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. 443 с.

Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії. Львів : "Інтелект-Захід", 2004. 416 с.

Крикавський Є. В. Логістичне управління. Львів : НУ “Львівська політехніка”, 2005. 684 с.

Крикавський Є.В. Логістичне управління. Львів : НУ "Львівська політехніка", 2012. 351 с.

Лифар В. В. Комерційна логістика та методика розрахунку логі стичних витрат. Вісн. Нац. ун-ту "Львівська політехніка". 2001. No 416. С. 293–297.

Маркіна І.А. Методологічні питання ефективності управління. Фінанси України. 2013. № 6. С. 24–32.

Медвідь Л. Г., Говда Г.А. Класифікація витрат мисливських господарств як методологічна основа організації їх обліку і контролю. Бухгалтерський облік і аудит. 2013. № 11. С. 15-26.

Мішина С.В. Принципи управління логістичними витратами. Вісник ХНЕУ. 2009. № 11.

Миротин Л. Б., Ташбаев И. Э. Эффективная логистика. Москва : Экзамен, 2003. 159 с.

Миротин Л. Б. Эффективность логистического управления. Москва : Экзамен, 2004. 448 с.

Михальчик Л.Ю., М.О. Микитин. Аналіз впливу логістичних витрат на ефективність функціонування логістичної системи. Вісник ХНУ, 2009(1).

Моисеева Н. К. Экономические основы логистики. Москва : ИНФРА-М, 2008. 528 с.

Нагловский С. Н. Логистика : монография. Ростов-на-Дону : РГЭА, 1997. 286 с.

Нікшич С.М. Теоретико-методичні засади оцінювання логістичних витрат підприємств. Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка". 2008. № 623. С. 182-190.

Нікшич С.М., Крикавський Є.В., Мамчин М.М., Сопільник Р.Л. Оптимізація логістичних витрат у сфері управління хімічними підприємством. Львів : Нац. ун-т "Львівська політехніка", 2009. 398 с.

Немцов В.Д. Довгань Л.Є., Сініок Г.Ф. Менеджмент організацій. Київ : ЕксОб, 2012. 392 c.

Николайчук В. Е., Кузнецов В. Г. Теория и практика управления материальными потоками (логистическая концепция) : монография. Донецк : КИТИС, 1999. 413 с.

Окландер М. O. Логістика. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 374 с.

Перебийніс В.І., Перебийніс О.В. Транспортно-логістичні системи. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2014. 312 с.

Полянська А.С. Управління витратами у системі логістичних рішень підприємства. Вісн. Нац. ун-ту "Львівська політехніка". 2008. № 633. С. 565-570.

Помірко Н.М. Класифікація логістичних витрат у формуванні системи управління ними на промисловому підприємстві. 1-ге вид., Львів : Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; "Інтелект-Захід", 2010. 498 с.

Пушкар М. С., С., Богач А. Г., Мельник В. Г. Логістичні системи підприємства: облік, аналіз і аудит. Тернопіль : Економічна думка, 2007. 187 с.L : http://www.nbuv.gov.ua/

Рета М.В. Логістичні витрати: визначення, класифікація та облік. Бізнес-Інформ. 2012. № 8. С. 155-158.

Репіч Т.А., Карась Д.М. Шляхи мінімізації витрат на логістичну діяльність підприємства. Ефективна економіка. 2016. URL: http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=ua&z=5319.

Рогатюк О.В. Методи управління витратами на вітчизняних підприємствах. URL: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=27366

Родников А.Н. Логистика: Терминологический словарь. Москва : ИнфраМ, 2005. 352 с.

Рудніченко Є. М., Гавловська Н. І. Логістичні витрати підприємства: аналіз складу та структури. URL: http://archive.nbuv.gov.ua.

Сава А.П., Палюх М., Завитій О., Семенишена Н. Теоретичні засади бухгалтерського обліку в системі управління. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2017. Вип.1-2. С. 21–28.

Сагайдак-Нікітюк Р.В. Впровадження механізму управління логістичними витратами на фармацевтичних підприємствах. Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. 2008. Т. І. № 2. С. 64-69.

Семенишена Н.В. Розвиток теорії витрат: від класичної економіки до теорії трансакційних витрат. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит. 2012. № 1. С. 318–322.

Смирнов І. Г., Косарева Т. В. Транспортна логістика. Київ : ЦУЛ, 2013. 224 с.

Сумець О. М. Рекомендації щодо запровадження синтетичного обліку логістичних витрат на підприємстві. Логистика: проблемы и решения. 2011. No 4(35). С. 42–47.

Тюріна Н.М., Гой І.В., Бабій І.В. Логістика. Київ : Центр учбової літератури, 2015. 392 с.

Хвищун Н. В. Логістичні складові підвищення конкурентоспроможності підприємства. Логістика: теорія та практика. 2016. №1. С. 126–134.

Холод Б.І., Зборовська О.М. Методи управління логістичними витратами металургійних підприємств. Науковий вісник ЧДІЕУ. 2011. № 1 (9).

Nuzhna O., Tluchkevych N., Semenyshena, N., Nahirska, K., Sadovska, I. Making managerial decisions in the agrarian management through the use of ABC-Analysis tool. Independent Journal of Management &Production, 2019. Vol 10, No 7, 798-816. DOI: http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v10i7.901.portal/soc_gum/ppei/2011_30/Gurch.pdf.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2019.01.049

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет