МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ КОМІСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ

Христина Кузьма

Анотація


Вступ. У сучасних умовах на підприємствах, які здійснюють комісійні операції, потрібно встановити механізм ефективного управління, основним структурним елементом якого є система внутрішнього контролю, яка надає системі управління оперативні дані з цілю уникнення і усунення негативних результатів під час діяльності. Правильно сформований процес внутрішнього контролю на підприємствах, які здійснюють комісійні операції, дасть можливість вчасно побачити відхилення у діяльності підконтрольного об’єкта відповідно до встановленої програми та запропонувати деякі поправки у його діяльності. Методи. Методологічним і теоретичним фундаментом дослідження є нормативні і законодавчі акти з питань внутрішнього контролю та праці відомих зарубіжних і вітчизняних науковців з методології і теорії внутрішнього контролю. Інформаційною базою для проведення дослідження стали 10 підприємств Львівської області, які здійснюють комісійні операції. Основою дослідження є науковий інструментарій, який включає критичний аналіз методики проведення внутрішнього контролю на підприємствах, які здійснюють комісійні операції. Результати. У статті досліджено визначення понять “методика”, “методика внутрішнього контролю” та запропоновано власне визначення. Проаналізовано основні методи внутрішнього контролю. Виділені основні форми внутрішнього контролю на підприємствах, які здійснюють комісійні операції. Встановлено, що методику внутрішнього контролю діяльності підприємств, які здійснюють комісійні операції, краще розглядати у розрізі проведених етапів (приймання товарів на комісію, перепродажна підготовка, зберігання, уцінка, зняття з продажу або реалізація комісійних товарів). Запропоновано загальну схему методики проведення внутрішнього контролю на підприємствах, які здійснюють комісійні операції. Встановлені основні об’єкти, джерела інформації та прийоми внутрішнього контролю на підприємствах, які здійснюють комісійні операції. Отримана в результаті проведеного внутрішнього контролю інформація, узагальнюється у Звіті про результати здійснення внутрішнього контролю, головною складовою якого є пропозиції щодо усунення виявлених недоліків. На основі даного Звіту на підприємстві приймаються певні управлінські рішення. Перспективи. На підприємствах, які здійснюють комісійні операції, в подальшому потрібно досліджувати основні проблеми організації внутрішнього контролю, що покращить ефективність діяльності досліджуваних підприємств.


Ключові слова


методика; внутрішній контроль; підприємство; управління; комісійні операції

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Білуха М. Т., Дмитренко М. Г., Микитенко Т. В. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит: 2-е вид., переробл. і доповн. Київ : Укр. акад. оригін. ідей, 2006. 886 с.

Бондаренко Т. Ю., Волков Д. П. Контроль як інструмент для зміцнення внутрішнього управління. Економічні науки. Серія: Економіка та менеджмент. 2012. Вип. 9(2). С. 67‒75.

Бутинець Ф. Ф., Боднар В. П., Виговська Н. Г., Петренко Н. І. Контроль і ревізія. Житомир : ПП “Рута”, 2006. 560 с.

Венжега Д. І. Концептуальні основи внутрішнього контролю: сутність, системно-структурні характеристики, цілі, задачі, методи дослідження. Регіональна бізнес-економіка та управління. 2013. № 1(37). С. 127‒133.

Костів М. А., Озеран А. В. Облік та контроль доходів і витрат в управлінні електроламповим підприємством. Наукові школи світу: сучасний стан, перспективи розвитку: матеріали 7-ї міжнар. наук. конф. Ч. 2. Житомир, 2008. С. 102-108.

Куцик П. О., Ясінська Л. Т., Куценко Н. В. Внутрішньогосподарський контроль витрат і доходів майбутніх періодів: організація, методика. Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. 2011. Вип. 36. С. 219‒224.

Осницька Н. А. Методика внутрішнього контролю операцій з давальницькою сировиною у виконавця. Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. 2012. № 2(60). С. 76–78.

Павлюк В. В., Сердюк В. М., Акаєв Ш. М. Контроль і ревізія: навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 196 с.

Петренко Н. І., Бутинець Т. А. Методологія і методика в господарському контролі. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнародний збірник наукових праць. 2011. Вип. 3(21). С. 301-307. URL: http://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/4509/35.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Погріщук Б. В., Пилявець В. М. Організаційні та методичні аспекти внутрішнього контролю процесу виробництва продукції рослинництва. Науковий журнал “Економічні горизонти”. 2017. № 2(3). С. 66–74.

Редченко К. І. Контроль і аудит на стратегічному рівні управління підприємством : монографія. Львів : Львівська комерційна академія, 2011. 360 с.

Семенів М. І. Методологічні прийоми внутрішньогосподарського контролю. Вісник Житомирського державного технологічного університету. 2010. № 3(53). С. 48‒52.

Юрченко О. А. Методика внутрішнього контролю витрат іншої операційної діяльності. Економічний часопис - ХХІ. № 1-2(2). 2013. С. 52–55.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2018.03.059

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет