УЗАГАЛЬНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИТРАТИ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Костянтин Галак

Анотація


Вступ. У статті розглянуто важливість бухгалтерського обліку в наданні інформації про витрати соціально-орієнтованої діяльності. Проведено аналіз останніх публікацій щодо проблематики узагальнення інформації про витрати соціально- орієнтованої діяльності, зокрема з питань фінансової, нефінансової та інтегрованої звітності суб’єктів господарювання. Розглянуто світовий практичний досвід подання нефінансових звітів (містять нефінансовий характер) запропонованих міжнародними організаціями зі стандартизації звітності, та органами влади. Окрім того розглянуто найпоширеніші види звітів, можливість існуючої звітності забезпечити користувачів необхідною інформацією у повному обсязі. Досліджено питання щодо доцільності подання, особливостей і можливостей узагальнення інформації про витрати соціально-орієнтованої діяльності у звітності суб’єктів господарювання, зокрема для внутрішньогосподарських потреб. Виділені важливі моменти звітності які регламентовані Директивою Європейського Парламенту «Про річну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов’язані звіти деяких видів підприємств». Результати. Запропоновано зразок управлінської (внутрішньогосподарської) звітності «Управлінський звіт про стан соціально-орієнтованої діяльності за період», як способу узагальнення облікової інформації в середині суб’єкта господарювання з метою управлінського обліку, що надає можливість більш ефективно управляти даним видом витрат, здійснювати соціально-орієнтовану діяльність. Методи. У процесі дослідження використано такі наукові методи: індукції та дедукції, аналізу та синтезу – під час проведення теоретичних узагальнень, формування відповідних висновків; бібліографічний – дослідження літературних джерел для отримання необхідної інформації щодо теми дослідження; метод асоціацій та аналогій – для запропонованих нових ідеї та пропозицій, що виникають на основі зіставлення з іншими більш чи менш аналогічними об’єктами. Перспективи. В результаті досліджень сформовані висновки та перспективи подальшого розгляду питань звітності про витрати соціально-орієнтованої діяльності суб’єктів господарювання. Запропоновані до розгляду розробки та рекомендації сприятимуть підвищенню ефективності управління витратами соціально-орієнтованої діяльності суб’єктами господарювання.


Ключові слова


Директива Європейського парламенту; управлінська звітність; Звіт про соціально-орієнтовану діяльність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Adebayo E. Corporate Social Responsibility Disclosure, Corporate Financial And Social Performance: An Empirical Analysis / Emmanuel Adebayo. A DISSERTATION. Submitted to Wayne Huizenga Graduate School of Business and Entrepreneurship Nova Southeastern University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Business Administration, 2000.

Ramanathan K.V. Towards a Theory of Corporate Social Accounting. The Accounting Rewiev. 1976. Vol. 51. № 3. РР. 516-528.

Elkington J. Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. Capstone : Oxford, 1997. 424 p.

Жиглей І. В. Бухгалтерський облік соціально-відповідальної діяльності суб’єктів господарювання: необхідність та орієнтири розвитку : монографія / І. В. Жиглей ; Житомир. держ. технол. ун-т. Житомир, 2010. 495 c.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 (МСБО 1) «Подання фінансової звітності». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_013/page

Король С. Нефінансова звітність підприємства. Вісник КНТЕУ. 2011. № 6. С. 102–113.

Васильчук І. П. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності сталого розвитку корпорацій. Проблеми економіки. 2014, № 4 С. 256-261.

Directive 2013/34/EU of the European Parliament and the Council of 26 June 2013 on annual financial statements consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC Text with EEA relevance of the European the European Parliament and the Council. URL: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=celex:32013L0034

Безверхий К. Соціально-орієнтована звітність підприємства. Бухгалтерський облік і аудит. 2015. № 2-3. С. 70-78.

Дисциплінарна матриця управлінської звітності: монографія / В. В. Сопко, М. М. Бенько, О. М. Гончаренко, С. Я. Король та ін. ; за заг. ред. В. В. Сопко. Київ : Київськ. націон. торг.-екон. ун-т., 2016, 456 с.

Позов А.Х. Формування внутрішньогосподарської (управлінської) звітності промислових підприємств. автореферат дис. канд. екон. наук спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності)». Київ, 2013. 22 с.

Євтушенко В. А. Оцінка корпоративної соціальної відповідальності: методи, об’єкти, показники.Вісник НТУ «ХПІ». 2013. № 46 (1019). 53-63.

Безверхий К.В. Інтегрована звітність підприємства: економічна сутність поняття. Науковий вісник національної академії статистики, обліку та аудиту. 2016. № 4. С. 43-58.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2018.01.043

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет