ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАД ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Юрій Баранюк

Анотація


Вступ. Інституалізація системи державного фінансового контролю в умовах ринкових трансформацій потребує своєчасних та дієвих реформ, що здатні підвищити ефективність її функціонування та покращити стан державного управління. Ефективність державного фінансового контролю залежить від рівня розвиненості формальних та соціальних обмежень. Визначення впливу цих норм в межах інституційних засад державного фінансового контролю потребує врахування і механізму контролю, який забезпечує функціонування означеного інституту. Методи. У дослідженні використовувались інструменти системного аналізу фінансово-економічних процесів, методи компаративного аналізу, алгебраїчно-геометричні методи. Результати. Доведено, що інституційний напрям сучасної економічної науки має здатність подолати ті проблеми економічної теорії, які визначаються дисбалансами в економіці. Визначено, що між формальними та соціальними обмеженнями і механізмом контролю існує взаємозалежність. Встановлено, що інституційні засади системи державного фінансового контролю в Україні закладено, про що свідчать сформовані норми вітчизняного законодавства, соціальні трансформації та ресурсне забезпечення механізму контролю. Перспективи. Для того, щоб ефективно реформувати систему державного фінансового контролю в Україні необхідно одночасно із модернізацією інституційних засад забезпечити підвищення дотримання фінансової дисципліни. При цьому, важливою умовою подальшого розвитку державного фінансового контролю в контексті його інституалізації та становлення державно-приватних відносин є зворотна реакція бізнесу, який може через неформальні норми надати сигнал необхідності змін у формальних та забезпечити зміцнення національної економіки.

Ключові слова


державний фінансовий контроль, інституційні засади, формальні обмеження, соціальні обмеження, ресурсне забезпечення

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Мазаракі А. А., Волосович С.В. Домінанти інституційної модернізації фінансової системи України. Вісник КНТЕУ. 2016. № 1. С. 5-23.

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики ; пер. с англ. А. Нестеренко. Москва : Фонд экономической книги «Начала», 1997. 180 с.

Чугунов І. Я., Лисяк Л.В. Бюджетна система в інституційному середовищі суспільства. Фінанси України. 2009. № 11. С. 3-11.

Амосов О. Ю., Гавкалова Н.Л. Симбіоз інституційних засад та архетипіки публічного управління. Публічне урядування. 2016. № 2. С. 15-22.

Бережний Я. В. Інституційні засади державної економічної політики Ефективна економіка. 2011. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=681 (дата звернення 16.08.2017).

Пустовійт Р. Ф. Інституціональні засади зміни економічної парадигми на сучасному етапі. Фінансовий простір. 2012. № 3 (7). С. 18-25.

Мельник Ю. О. Правові засади податкового планування міжнародних корпорацій. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 5. С. 148-161.

Яременко В. Г., Яременко О.Л. Економічні та інституційні засади організації взаємовідносин між фіскальною і грошовою системами. Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Нар. укр. акад.». 2011. Т. 17. С. 358-373.

Гавкалова Н. Л., Амосов О.Ю. Інституційні основи державного управління. Державна служба та державна політика: проблеми та перспективи : Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 27 травня 2016 р.). Київ : НАДУ, 2016. С. 194-198.

Promoting the efficiency, accountability, effectiveness and transparency of public administration by strengthening supreme audit institutions : Resolution adopted by the General Assembly no. A/RES/66/209 on 22 December 2011 / United Nations. [New York, 2012]. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UND OC/GEN/N11/471/36/PDF/N1147136.pdf?OpenElement (дата звернення 7.12.2017).

Wetzel, D. Improving Governance Is Key to Ensuring Equitable Growth in Developing Countries. The 2017 World Development Report: Governance and the Law. Washington, the World Bank, 2017. URL: http://www.worldbank.org/en/news/press-release/20 17/01/30/improving-governance-is-key-to-ensuring-equitable-growth-in-develo ping-countries (дата звернення 7.12.2017).

Бардаш С. В., Баранюк Ю.Р. Поняття і склад публічних фінансів як об’єкта державного фінансового аудита. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 6 (1). С. 34-37.

Пасічний М. Д. Інституційні засади розвитку фінансового регулювання економіки. Економічний вісник університету. 2015. Вип. 27(1). С. 137-144.

Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований : монография ; под ред. А. А. Гриценка. Харьков : Форт, 2008. 928 с.

Бардаш С. В., Баранюк Ю. Р. Трансформація теоретичних основ та практики державного фінансового аудиту. Економічний дискурс. 2016. № 3. С. 26-36.

Слободяник Ю. Б. Формування системи державного аудиту в Україні : монографія. Суми : ФОП Наталуха А. С., 2014. 321 с.

Measuring knowledge in the world’s economies : Knowledge Assessment Methodology and Knowledge Economy Index / The World Bank Institute. – [Washington]. URL: http://web.worldbank.org/archive/website010 30/WEB/IMAGES/KAM_V4.PDF (дата звернення 7.12.2017).

Лігоненко Л. О. Оцінка інноваційності економіки України в міждержавних рейтингах. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2012. № 3. С. 5-22.

Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 142-р. URL: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/131511

Барановська В. Г., Баранюк Ю.Р. Розвиток зовнішнього незалежного контролю державних фінансів в Україні. Молодіжний економічний дайджест. 2015. № 2-3. С. 187-192.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2017.03.116

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет