ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ПОСЛУГ ПРОКАТУ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Наталія Бучко

Анотація


Вступ. У сучасних умовах господарювання роль послуг прокату як в економіці країни, так і у вирішенні соціальних проблем поступово зростає. Від належної організації первинного обліку операцій прокату майна безпосередньо залежить ефективність системи управління, тому питання вдосконалення носіїв первинної облікової інформації щодо надання послуг прокату є актуальним, з огляду на останні зміни у чинній нормативно- правовій базі. Методи. Методика дослідження базується на теоретичних розробках та науковому інструментарії, що включав критичний контент-аналіз первинної облікової документації підприємств прокату в Україні, компаративний аналіз нормативних документів українського законодавства та їх узагальнення. Інформаційною базою емпіричних досліджень слугувала створена автором база даних, що включала первинну облікову документацію за 2012-2017 роки 15 підприємств прокату України. В якості джерела даних про стан нормативного регулювання порядку документального оформлення послуг прокату в Україні слугувала база даних «Законодавство України» Верховної ради України. Результати. В дослідженні висвітлено існуючий порядок документального оформлення послуг прокату в Україні. Акцентовано увагу на необхідності розробки нових форм первинних документів, які б враховували особливості надання майна в прокат та відповідали вимогам часу. Запропоновано для використання на досліджуваних підприємствах носії первинної облікової інформації, якими повинні в обов’язковому порядку супроводжуватися послуги прокату : Акт приймання-передачі предмета прокату та Акт наданих послуг прокату. Наведено рекомендації щодо їх заповнення та оптимізації порядку документального оформлення послуг прокату загалом з метою підвищення рівня інформаційного забезпечення системи управління господарською діяльністю. Перспективи. За результатами досліджень зроблено висновок, що процес документування на досліджуваних підприємствах не дозволяє задовольнити потреби менеджменту в своєчасній та достовірної інформації з необхідним рівнем деталізації.. Отримані результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності підприємств, оскільки є підставою для подальшого вдосконалення організаційно-методичних засад бухгалтерського обліку послуг прокату та впровадження сучасного програмного забезпечення.

Ключові слова


послуги, прокат, документальне оформлення, первинний документ, облік

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Інструкція по використанню форм документів суворої звітності, що застосовуються для оформлення замовлень та розрахунків із споживачами за побутові послуги : затверджена наказом Укрсоюзсервісу від 29 вересня 1995 р. № 8 зі змінами та доповненнями URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0389-95 (дата звернення 15.09.2017).

Казанова М. Первинка при оренді: сучасні тенденції. Бухгалтер 911. 2016. Вересень № 39. URL : https://i.factor.ua/ukr/journals/buh911/2016/september/issue-39/article-19701.html (дата звернення 05.09.2017).

Податковий кодекс України : від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. (дата звернення 15.09.2017).

Порядок надання у тимчасове користування громадянам предметів культурно-побутового призначення і господарського вжитку : затверджений наказом Української спілки об’єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення від 16 грудня 1999 р. № 46. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0025-00 (дата звернення 10.09.2017).

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-XIV. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення 11.09.2017).

Прокат автомобілів: організаційні та облікові моменти. URL : http://buhgalter.com.ua/articles/details/319040 (дата звернення 05.09.2017)

Бикова Г. Рахунок-фактура: важка доля первинного документу. «Дебет-Кредит». 2017. Листопад. URL : https://news.dtkt.ua/accounting/primary-documents/46051 (дата звернення 18.11.2017).

Кравченко Д., Децюра С. Рахунок-фактура як первинний документ: Мінфін “за”, ДФСУ “проти”. Бухгалтерський тиждень. 2017. 52 (Грудень). URL : https://i.factor.ua/ukr/journals/bn/2017/december/issue-52/article-32952.html (дата звернення 02.12.2017).

Цивільний кодекс України : вiд 16 січня 2003 р. № 435-IV, зі змінами і доповненнями URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page13 (дата звернення 10.09.2017).

Валентинова Т. Облік у прокатних пунктах: легко та просто. URL http://dt-kt.net/articles/article-257/(дата звернення 10.09.2017).

Граковський Ю. Послуги прокату: особливості обліку. Офіційно про податки. 2016. № 39. URL :http://www.visnuk.ks-host.com/ua/earchiv/choice (дата звернення 17.09.2017).

Грачева Р. Предмети прокату. URL : https://buhlabaz.ru/bukhgalterckij-uchet/ukrainskij-bukhuchet/knigi/entsiklopediya-bukhgalterskogo-ucheta/predmeti-prokatu.

Куценко Н. Економічна суть та класифікація предметів прокату як об’єкта обліку та контролю.Вісник ЖДТУ. Серія: економічні науки. 2012. № 3 (61). С. 104-106.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2017.03.030

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет