ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНОЮ КОМПАНІЄЮ

Руслан Бойко

Анотація


Вступ. Процеси реформування економіки України, не оминули і будівельну галузь, що значно вплинуло на зміну системи інформаційного забезпечення керівників найвищої ланки управління будівельними компаніями. Необхідність функціонування внутрішнього контролю в будівельних компаніях є надзвичайно актуальним питанням, яке викликане посиленням конкурентної боротьби між ними, потребою у впровадженні нових методів управління ризиками, прагненням підвищити ефективність прийняття рішень управлінським персоналом та багатьма іншими факторами. Методи. Дослідження базується на методах наукового пізнання, індукції та дедукції, абстрагування і конкретизації, діалектичних підходах до вивчення сучасного стану внутрішнього контролю. Результати. Обґрунтовано доцільність створення системи внутрішнього контролю у будівельній компанії та визначено її місце в інформаційній системі управління будівельною компанією. Визначено завдання та функції системи внутрішнього контролю, які забезпечуватимуть умови для ефективного використання результатів роботи в інформаційній системи управління будівельною компанією. Визначено взаємодію системи внутрішнього контролю і системи бухгалтерського обліку, як основних складових інформаційної системи управління будівельною компанією. Перспективи. Систематизація основних положень діяльності системи внутрішнього контролю формує необхідну теоретичну основу для розробки організаційних та методичних рекомендацій ефективного її функціонування у будівельних компаніях.


Ключові слова


внутрішній контроль; система внутрішнього контролю; система бухгалтерського обліку; будівельна компанія; інформаційна система управління

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бутинець, Т.А. Розвиток науки господарського контролю: проблеми теорії, методології, практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. екон. наук:, спец. 08.00.09. “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”. Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2012. 40 с.

Виговська, Н. Г. Господарський контроль в Україні: теорія, методологія, організація : монографія. Житомир : ЖДТУ, 2008. 532 с.

Калюга, Є. В. Фінансово­господарський контроль у системі управління : монографія. Київ : Ельга, Ніка­Центр, 2002. 360 с.

Корінько, М. Д. Контроль та аналіз діяльності суб’єктів господарювання в умовах диверсифікації: теорія, методологія, диверсифікація: монографія. Київ : Інформ.­аналіт. агентство, 2007. 429 с.

Максімова, В. Ф. Внутрішній контроль економічної діяльності промислового підприємства: системний підхід до розвитку : монографія. Київ : АВРІО, 2005. 264 с.

Нападовська, Л. В. Внутрішньогосподарський контроль в ринковій економіці : монографія. Дніпро : Наука і освіта. 2000. 224 с.

Пантелеєв, В. П. Внутрішньогосподарський контроль: методологія та організація : монографія. Київ : Інформ.­аналіт.агенство, 2008. 491с.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність : Закон України від 16.07.1999 № 996­XIV URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996­14.

Рудницький, В. С. Внутрішній аудит: методологія, організація : монографія / В. С. Рудницький. Тернопіль : Економічна думка, 2000. 104 с.

Соколов Б. Н., Рукин В. В. Системы внутреннего контроля (организация, методика, практика) : практическое пособие. Москва : Экономика, 2007. 442 с.

INTOSAI Auditing Standards, The International Organization of Supreme Audit Institutions. URL: http://www.intosai.org/issai­executive­summaries/4­auditing­guidelines/general­auditing­guidelines.html.

Richard, M. Steinberg, Franklin J. Tanki. Internal control – integrated framework: a landmark study, Eighth Edition, Prentice Hall, 1994, P. 276.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет