ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ольга Шарапа

Анотація


Вступ. Нині зростає частка кредиторської заборгованості в структурі пасивів підприємств.Тому проблема достовірного обліку кредиторської заборгованості та її економічного аналізу потребує окремого дослідження. У зв’язку із загостренням проблеми неплатежів, управління кредиторською заборгованістю підприємства стає одним з найскладніших завдань бухгалтерського обліку. Методи. Достовірність та обґрунтованість дослідження забезпечило використання методів логічного узагальнення, порівняльного аналізу, наукової абстракції. Результати. Встановлено, що належне облікове забезпечення розрахунків з кредиторами сприяє своєчасним розрахункам з контрагентами протягом обумовленого договором стоку і покращенню фінансового стану підприємства, а, отже, має важливе значення у виробничо-комерційній діяльності підприємства. Доведено, що для виробничо-торговельного підприємства набуває особливого значення систематичний аналіз кредиторської заборгованості підприємства з метою ефективного управління його оборотним капіталом та запобігання виникненню кризових ситуацій. Внаслідок впровадження на підприємстві документу «Реєстр рахунків до сплати» забезпечується деталізація обліку і аналізу розрахунків з постачальниками та підрядниками. Це дає змогу оперативно слідкувати за станом сплати рахунків постачальників – термінами прострочення платежів, часткою виконаних зобов’язань перед постачальниками тощо. Використання запропонованого документу на ТОВ «РОССТОКК» забезпечить підвищення ефективності розрахунків з постачальниками і підрядниками, що становить левову частку в загальній структурі кредиторської заборгованості підприємства. Перспективи. Проведене дослідження підтверджує думки деяких вчених стосовно еобхідності застосування деталізованої системи обліку кредиторської заборгованості з метою її подальшого аналізу та прийняття ефективних управлінських рішень.


Ключові слова


кредиторська заборгованість; підприємство; облік; аналіз; звітність; баланс

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Попазова О. В. Тенденції змін дебіторської та кредиторської заборгованостей на підприємствах України. Агросвіт. 2013. №7. С. 40–44.

Зеленко С.В. Обліково­аналітичне забезпечення управління кредиторською заборгованістю за товари, роботи, послуги. Економічні науки. 2014. № 11 (41). С. 65–71.

Поточні зобов’язання і забезпечення за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2015 року. Статистична інформація. К. 2016. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ operativ2013/fin/pz/pz_ed/pz_ed_u/pz_ed_ 3_15_u.htm.

Сопко В. В., Муковіз В.С., Шарапа О.М. Особливості визначення та регулювання обліку кредиторської заборгованості. Глобалізаційні виклики розвитку національних економік. Матеріали міжнародної науково­практичної конференції (м. Київ, 19–20 жовтня 2016 р.). К. : КНТЕУ. 2016. С. 635–647.

Гарасим П.М., Гарасим М.П., Лобод Н.О. Структурна динаміка зобов’язань підприємства як класична обліково­аналітична парадигма. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Вип. 11(41). Ч. 2. 2014. С. 102–110

Булат Г.В., Булка І.В. Вплив кредиторської заборгованості на фінансовий стан підприємств та проблеми її оптимізації. Молодий вчений. 2014. №7(10). С. 56–58.

Міщенко Н.Д., Міщук А.І. Кредиторська заборгованість торговельного підприємства: проблеми оцінки та управління. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22.3. С. 292–295.

Цал­Цалко Ю. С. Економічний аналіз пасивів в системі управління підприємством. Вісник ЖДТУ.Серія: Економічні науки. 2012. № 4 (62). С. 199–201.

Власюк Г. В. Шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками. Держава та регіони. 2009. № 5. С. 40–44.

Тесленко Т. І. Облік і аналіз поточних зобов’язань : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)». Київ, 2009. 21 с.

Омецінська І. Я. Проблеми відображення зобов’язань на рахунках бухгалтерського обліку. Обліково­аналітичні системи: глобальний і національний аспекти : матеріали Міжнародної науково­практичної конференції (16–17 травня 2012 р., Полтава). РВЦ ПУСКУ, 2012. Ч. 1. С. 238–240.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет