МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Наталя Єршова

Анотація


Вступ. Трансформація сфери управління в інноваційній економіці, яка полягає в підвищенні ролі знань та інформації для вирішення стратегічних управлінських задач обумовлює розвиток стратегічного управлінського обліку. В такому аспекті потребує подальшого розвитку наукова методологія теорії стратегічного управлінського обліку. Методи. В процесі дослідження були використані системний і порівняльний аналіз, аналіз причинно-наслідкових зв'язків, спостереження, порівняння та групування, а також використання індуктивного і дедуктивного методів наукового пізнання. Результати. Представлено систематизацію методологічних підходів до сутнісно-змістовного наповнення стратегічного управлінського обліку. Обґрунтована структура теоретичної методології стратегічного управлінського обліку, яка базується на визначенні філософської, формальної та змістовної складових, що забезпечує його цілісне уявлення. Змістовна складова представлена в трьох векторній площині з урахуванням інтегрованого, інноваційно-зорієнтованого та системного підходів. Представлено авторське визначення стратегічного управлінського обліку, яке на відміну від існуючих підкреслює інноваційно-синегретичну складову стратегічного управлінського обліку; інтегрує його доуправлінського функціоналу; визначає основні завдання. Обґрунтовано, що успішність функціонування стратегічного управлінського обліку забезпечується єдністю методологічних прийомів його реалізації як підсистеми загальної моделі управління. Перспективи. Перспективи подальших досліджень полягають у формуванні концепції стратегічного управлінського обліку з позиції системного підходу, розвитку його інструментарію з позиції інноваційно-зорієнтованого підходу, дослідженню інтеграції стратегічного управлінського обліку в систему управління підприємством з позицій інтегрованого підходу.


Ключові слова


методологія; стратегічний управлінський облік; інтегрований підхід; інноваційно-зорієнтований підхід; системній підхід; стратегічне управління

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Суворова, С.П. Формирование стратегического управленческого учета на промышленных предприятиях: теория и методология: автореф. дис. … д­ра экон. наук : 08.00.12 / Орловский гос. техн. ун­т. Орел, 2007. 28 с.

Сатмурзаев А.А. Концепция стратегического учета в новых экономических структурах: теоретический аспект. Економіка та держава. 2010. № 12. С. 195–198.

Яркова И.В. Стратегический управленческий учет на предприятиях химической промышленности : дис... канд. экон. наук. Волгоград, 2010. 491 с.

Барахоева М.С. Методологические подходы к организации стратегического учета управления затратами и себестоимостью продукции, работ, услуг. Фундаментальные исследования. Раздел «Экономика и менеджмент. 2005. № 1. С. 65­71.

Пилипенко А.А. Організація обліково­аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємства : наукове видання. Харків : ХНЕУ, 2007. 276 с.

Шалаева Л.В. Стратегический управленческий учет затрат в сельскохозяйственных организациях : монография /М­во с.­х. РФ, федеральное гос. бюджетное образов. учреждение высшего проф. образования «Пермская гос. с.­х. акад. им. акад. Д.Н. Прянишникова». Пермь: ИПЦ «Прокростъ», 2014. 171 с.

Бруханський Р.Ф. Проблеми імплементації стратегічного управлінського обліку / Р.Ф. Бруханський // Матеріали ІІ Всеукраїнської наук.­практ. конф. «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» (21 листопада 2014 р.). Чернігів : ЧНТУ, 2014. С. 15–17.

Легенчук С.Ф. Проблеми розвитку стратегічного обліку в Україні. Тези доповідей ХІІ Міжнар. наук.­практ. конф. «Бухгалтерський облік, економічний аналіз та контроль в умовах формування і розвитку сучасних концепцій управління» (11 листопада 2013р.). Житомир : ЖДТУ, 2013. С. 223–224.

Мальсагов, И.А. Принципы формирования интегрированной системы стратегического управленческого учета, анализа и контроля. Транспортное дело России. 2014. №1. С. 127­129.

Семанюк, В.З. Формування підсистеми стратегічного обліку в умовах ринкових відносин. Формування ринкових відносин в Україні. Київ. 2010. №11 (114). С. 59–64.

Герасимова, В.В. Системный подход как общеметодологический принцип исследования систем управления. Актуальные проблемы социально-экономического развития России. Саратов: Издат. центр «Наука». 2007. № 8. С. 39­50.

Жариков, О.Н., Королевская В.И., Хохлов С.Н. Системный подход к управлению Москва : ЮНИТИ­ДАНА, 2001. 62 с.

Райан, Б. Стратегический учет для руководителей ; пер. с англ.; под ред. В.А. Микрюкова. Москва : Аудит, ЮНИТИ, 1998. 616 с.

Лепа, Р.Н. Ситуационный механизм принятия управленческих решений: методология, модели и методы: монография / НАН Украины. Ин­т экономики пром­сти. Д.: ООО «Юго­Восток, ЛТД», 2006. 308 с.

Федулова Л.І., Фролова Г.І. Ситуаційний менеджмент: науково­методологічний аспект. К.: Науковий світ, 2007. 34 с.

Ткач В.И., Ткач М.В. Управленческий учет: международный опыт. Москва : Финансы и статистика, 2009. 144 с.

Хаммер М., Чампи Д. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе. Москва : «Манн, Иванов и Фербер», 2011. 275с.

Стандарти управлінського обліку. URL: http://www.imanet.org/resources_and_publications (дата звернення 05.11.2016).

Тевене, М. Культура предприятия. СПб: Издательский дом «Нева», 2003. 217с.

Резник, Ю.М. Социокультурный подход как методология исследования. Вопросы социальной теории. 2008. Т. II. Вып. 1 (2). C. 305–328.

Алексеевский, В.С. Социокультурная концепция менеджмента: управление устойчивым развитием диссипативных структур экономики и социума. Менеджмент в России и за рубежом. 2009. №5. С. 18­23.

Мещеряков, И.Г. Управление организационными нововведениями в инновационно­ориентированных компаниях: автореф. дис. …канд. экон. наук : 08.00.05. С.Пб., 2014. 23 с.

Іванський, А.Й. Фінансово­правова відповідальність в сучасній України: теоретичне дослідження: автореферат дис. ... д­ра юрид. наук : 12.00.07; Одес. нац. юрид. акад. Одеса : [б. и.], 2009. 36 с.

Чижевська, Л.В. Бухгалтерський облік як професійна діяльність: теорія, організація, прогноз розвитку : дис. …доктора екон. наук. Житомир, 2007. 396 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет