ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Любов Медвідь, Андрій Левкович

Анотація


Вступ. Формування ефективної системи управління на підприємстві безпосередньо пов’язано з організацією логістичної діяльності, яка має враховувати тенденції розвитку ринкового середовища в Україні. Одним із завдань логістики є інформаційно–аналітична підтримка прийняття управлінських рішень щодо оптимізації витрат діяльності підприємства загалом та логістичних витрат зокрема. Однак на сьогодні не сформована дієва система планування, обліку та контролю логістичних витрат виробничих підприємств, а відтак логістичний менеджмент не може досягнути достатньої ефективності. Тому виникає потреба в обґрунтуванні виокремлення центрів відповідальності логістичної діяльності виробничого підприємства для ідентифікації логістичних витрат з сукупності загальних витрат підприємства та організації управлінського обліку цих витрат. Методи. Під час проведення досліджень використані такі загальнонаукові методи: індукції, дедукції, наукової абстракції та історико-порівняльний – для розкриття сутності та виокремлення центрів відповідальності; діалектичного пізнання і теоретичного узагальнення – для вдосконалення класифікації центрів відповідальності та центрів логістичних витрат; аналогії та абстрагування – для розробки методичних аспектів управлінського обліку логістичних витрат; формалізації – для визначення складу логістичних витрат за центрами відповідальності та надання теоретичних і практичних висновків й узагальнень. Результати. У статті узагальнено теоретичні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених щодо методичних підходів визначення та виокремлення центрів відповідальності, їх класифікації для потреб управлінського обліку. Обґрунтовано можливість застосування такого методичного інструментарію, як центри відповідальності для організації управлінського обліку логістичних витрат виробничих підприємств (для цього проведено класифікацію центрів відповідальності за такими ознаками: рівнем управління та організаційною структурою підприємства, організаційною структурою логістичної діяльності, сферами логістики, логістичними потоками, логістичними процесами, обсягом повноважень і обов’язків, функціями і завданнями, ступенем групування витрат), що дозволило виокремити центри відповідальності та центри логістичних витрат. Крім цього, визначено склад логістичних витрат основних і функціональних центрів відповідальності, що буде застосовано для організації аналітичного обліку витрат логістичної діяльності. Перспективи. Подальші дослідження будуть спрямовані на розробку системи бюджетування логістичних витрат за центрами відповідальності з метою їх планування, контролю та оптимізації.


Ключові слова


логістика; логістичні потоки; логістичні витрати; центри відповідальності; центри логістичних витрат

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Атамас П. Й. Управлінський облік : навчальний посібник. 2–ге вид. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 440 с.

Бутинець Ф. Ф. Витрати виробництва та їх класифікація для потреб управління. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. праць. 2012. № 1 (22). С. 11–18. (Серія “Бухгалтерський облік, контроль і аналіз”).

Добровольский Е., Барабанов Б., Боровков П. и др. Бюджетирование: шаг за шагом. 2–е изд. СПб. : Питер, 2011. 480 с.

Вахрушина М. А. Бухгалтерский управленческий учет : учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям. 6–е изд., испр. Москва : Омега–Л, 2012. 570 с.

Голов С. Управлінський облік і контролінг: концепції та застосування. Вісник КНТЕУ. Київ, 2012. 87 с.

Головацька С. І., Хаймьонова Н. С. Концепція центрів відповідальності у системі управлінського обліку витрат підприємства. Вісник Львівської комерційної академії. 2015. Вип. 49. С. 45–50.

Друри, К. Управленческий и производственный учет : учебник; пер. с англ. Москва : ЮНИТИ–ДАНА, 2002. 341 с.

Дюкарєва Х. Л. Концептуальні основи побудови облікової системи центрів відповідальності суб’єктів господарювання. Науковий вісник НЛТУ України. 2008. № 18.6. С. 159­168.

Мочерний С. В. Економічна енциклопедія : у трьох томах. Т. 1. Київ : ВЦ “Академія”, 2000. 864 с.

Нападовська Л. В. Управлінський облік : монографія. Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2000. 450 с.

Энтони А. Аткинсон, Раджив Д. Банкер, Роберт С. Каплан, С. Марк Янг Управленческий учет ; пер. с англ. 3–е изд. Москва : Издательский дом “Вильямс”, 2005. 874 с.

Хорнгрен Ч., Фостер Дж., Датар Ш. Управленческий учет пер. с англ. 10–е изд. Санкт­Петербург : Питер, 2007. 1008 с. (Серия “Бизнес–класс”).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет