ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Катерина Кузьмінська

Анотація


Вступ. У ринковій економіці основною умовою для ефективного управління промисловим підприємством є повнота, точність і своєчасність інформації про його фінансово-господарської діяльності. У той же час це дуже важливо для організації управлінського обліку, яка забезпечує менеджерів різних рівнів управління своєчасної та аналітичної інформації про витрати, на підставі яких можна приймати рішення, які будуть мати благотворний вплив на фінансову та операційної діяльності. Таким чином, оперативне управління може бути визначено як споживають дуже складний, часу і багатоелементної процесу. Тому система управлінського обліку також є складним і включає в себе велику кількість елементів, що характеризується достатнім обсягом інформації. Методи. Дослідження базувалося на логіко-діалектичному методі пізнання. Методичний інструментарій дослідження складався з економіко-статистичних методів (порівняння, групування, індексного, вибіркового спостереження) та економіко-математичних методів (моделювання). Результати. Досліджено методико-організаційні особливості системи калькулювання собівартості за процесами. Запропоновано методику калькулювання собівартості продукції, яка дає можливість здійснювати управління собівартістю як на стадії прогнозування витрат (обґрунтовано доцільність поєднання нормативно-процесного методу калькулювання та принципів системи „кайзенкостинг” для визначення нормативної (планової) собівартості), так і під час визначення фактичної собівартості. Перспективи. Отримані результати в ході дослідження можуть бути використані в практиці промислового підприємства і торгової діяльності цього підприємства.


Ключові слова


калькулювання; методика; організація; виробничі витрати; собівартість; гірничозбагачувальні підприємства

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Чумаченко Н. Г. Развитие управленческого учета в Украине. Світ бухгалтерського обліку. 1999. № 10. С. 2–9.

Голов С. Ф. Управлінський облік : підручник. 4­е вид. випр. і доп. Київ : Лібра, 2008. 704 с.

Ілляшенко Т. О., Скобенко М. В. Бюджетування як напрямок удосконалення системи управління діяльністю підприємств. Вісник СумДУ. 2012. № 3. URL : http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/29735/1/Illyashenko_Illyashenko_Skobenko.pdf

Макарук Ф. Ф. Бюджетування у системі контролю діяльності підприємства: теоретичний аспект. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнарод. зб. наук. праць. 2010. № 3 (18). С. 212–217.

Озеран В. О., Гик В. В. Методичні підходи до бюджетування витрат на інновації. URL: http://dmee.ru/docs/100/index­32136.html

Давидович І. Є. Управління витратами : навч. посібн. Київ : Центр навч. л­ри, 2008. 320с.

Палий В. Ф. Управленческий учет издержек и доходов с элементами финансового учета. URL: http://www.cfin.ru/ias/manacc/reporting.shtml

Кредисов С. В. История учений менеджмента : учебное пособие. Киев : ВИРА, 2000. 336 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет