КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ВІДОБРАЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Тетяна Бінчаровська

Анотація


Вступ. Серед усіх природніх ресурсів земельні можна вважати найважливішими. Тому, що земля є одним із головних засобів виробничої, торгівельної та комерційної діяльності. В залежності від того як розпоряджатися землею вона може принести прибутки та сприяти економічному розвитку, або навпаки призвести до стагнації та банкрутства підприємства. Саме тому проблеми обліку земельних ресурсів в умовах формування та становлення ринку землі мають бути вирішеними на теоретичному та практичному рівнях. Методи. Теорія, методика та практика бухгалтерського обліку земельних ресурсів сільського господарства досліджена з використанням методів аналогії, узагальнення та порівняння. Методику бухгалтерського обліку земельних ресурсів та пропозиції щодо її розвитку обґрунтовано за допомогою абстрактно-логічного підходу та групування. Результати. У статті висвітлено проблеми облікового відображення операцій із земельними ділянками сільськогосподарського призначення. Проведено аналіз поглядів вітчизняних науковців на питання обліку земельних ресурсів. Проаналізовано нормативно-правову базу, яка регулює облік земельних ресурсів на сільськогосподарських підприємствах. Перспективи. В майбутньому більш детального дослідження потребує питання створення окремого стандарту, який би регламентував бухгалтерський облік земель сільськогосподарського призначення та відображення їх у фінансовій звітності підприємств


Ключові слова


бухгалтерський облік; земельні ресурси; землі сільськогосподарського призначення; сільськогосподарські підприємства; земельні відносини

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Белінська С. М. Методичні засади обліку земельних ресурсів / С. М. Белінська. // Агросвіт. – 2015. – №8. – С. 46–48.

Жук В. М. Стандартизація бухгалтерського обліку земель сільськогосподарського призначення / В.М. Жук // Запровадження МСФЗ в Україні: проблеми та перспективи для аграрного сектору. VІI Міжнародна науково­практична конференція. ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН, 25 листопада 2011 р.: збірник тез та виступів / Відпов. за вип. Б.В. Мельничук. – К.: ТОВ "Юр­Агро­Веста", 2011. – 438 с. – С. 16­21.

Кирейцев Г.Г. Глобализация экономики и унификация методологии бухгалтерского учета: Научный доклад на 6­ой Международной научной конференции «Научные исследования в сфере бухгалтерского учета, контроля и анализа: теоретико­практическое значение и направления дальнейшего развития», г. Житомир, 18­19 октября 2007 г. / Г.Г. Кирейцев // ­ Житомир: ЖГТУ, 2007. – 68 с.

Земельний кодекс Украіни [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2002. – Режим доступу до ресурсу: http://zako*систематизовано авторомn3.rada.gov.ua/laws/show/2768­14.

Ільчак О. В. Облікові аспекти земельних відносин в умовах інтеграційних процесів / Ольга Вікторівна Ільчак. // Бізнесінформ. – 2014. – №8. – С. 223–226.

Остапчук С. М. Стандартизація бухгалтерського обліку земель сільськогосподарського призначення / С. М. Остапчук. // Облік і фінанси АПК. – 2012. – №3. – С. 62–71.

Податковий кодекс України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755­17.

Ціцька Н. Є. Актуальні питання обліку земель сільськогосподарського призначення / Н. Є. Ціцька. // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – №6. – С. 897–899.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative CommonsГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет