БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК СТАЛОГО РОЗВИТКУ, ЯК НОВИЙ ЗАСІБ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Олег Сокіл

Анотація


Вступ. Тема сталого розвитку уперше з'явилася і активно почала обговорюватися у 70-80х роках ХХ століття. Сталий розвиток світової спільноти і конкретно кожної країни безпосередньо залежить від правильного обліку факторів сталого розвитку. Проте, це питання на сьогодні є таким, що не досить опрацьовано в розрізі комплексу соціального і екологічного обліку, що в результаті і є варіантом обліково- аналітичного забезпечення сталого розвитку. Методи. Використано методи: спостереження, порівняння, емпіричний метод, монографічний метод, індукції та дедукції, метод узагальнення, абстрактно-логічний метод для теоретичних узагальнень і формулювання висновків та наукового осмислення. Результати. На основі проведених досліджень встановлено, що поняття соціального та екологічного обліку не набули в України логічної завершеності у вигляді комплексно сформованих систем знань. Визначено, що не достатньо досліджено симбіоз даних видів обліку у такому комплексі, як бухгалтерський облік сталого розвитку. Незважаючи на це, після дослідження наукових і нормативних джерел уточнено поняття соціального і екологічного обліку сталого розвитку та сформовано визначення і модель нового для України виду обліку: «бухгалтерський облік сталого розвитку». Перспективи. Подальшим кроком майбутніх досліджень є формування концепції та методології бухгалтерського обліку сталого розвитку з визначенням та встановленням його принципів, методів, функцій, цілі та задачі.


Ключові слова


сталий розвиток; соціальний облік; екологічний облік; бухгалтерський облік сталого розвитку

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Мэтьюс М.Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учета: учебник [перевод с анг. под ред. Соколова Я.В., Смирновой И.А]. Москва: Аудит, ЮНИТИ, 1999. 663 с.

Левицька С.О. Соціальний облік: методичний підхід та організаційне забезпечення. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2014. № 797. С. 255­262. Доступно також з мережі Інтернет: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2014_797_36. (дата звернення 28.02.2017 р.).

Дерій В.А. Облікові та аналітичні компоненти нефінансової звітності та їх роль в економічній системі. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. 2014. №2. С. 95­103. Доступно також з мережі Інтернет : http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/2326.pdf (дата звернення 28.02.2017 р.).

Амеліна А.О., Сєкіріна Н.В. Сучасний стан та напрямки розвитку соціоорієнтованого обліку в Україні. Матеріали міжн. конференції «Modern problems and ways of their solution in science, transport, production and education 2013» 18­29 червня 2013 р.SWORD. Доступно також з мережі Інтернет : http://www.sworld.com.ua/konfer31/505.pdf, (дата звернення: 28.02.2017р.).

Соколов Я.В., Соколов В.Я. История бухгалтерского учета: учебник. Москва : Финансы и статистика, 2004. 272 с.

Гейєр Е.С. Вплив видів обліку на методологію визначення фінансового результату Вестник ДонНУЕТ. Серия: Экономические науки. Донецк: ДонНУЕТ, 2010. № 3 (47). С. 342­349

Алигаджиева Е.М. Эколого­социальный учет и анализ корпоративной отчетности в условиях МСФО : автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.12. Орел : [б.и.], 2010. 24 с.

Герасименко О. Соціальний облік та нефінансова звітність як інструменти реалізації соціальної відповідальності. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. 2012. № 137. С. 39­42.

Захарова Т.В., Камысовская С.В. Институциональные аспекты формирования социальной отчетности: российский и международный подход. Вести. Ин-та дружбы народов Кавхаза «Теория экономики и управления народным хозяйством» - Экономические науки. 2011. № 4 (20). С. 84­92.

Богданова Ж.А. Развитие социального учета: определение основных понятий. Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». 2013. № 7 (45). С. 293­296.

Мизиковский Е.А. Теория бухгалтерского учёта: учебник. Київ: Экономистъ, 2002. 400 с.

Бутынец Ф.Ф. Бухгалтерский учет, контроль и анализ: социальные ориентиры: Результаты научных исследований проблем бухгалтерского учета и контроля Житомирской научной бухгалтерской школы: монография / [Ф.Ф. Бутынец и др.]; под общей ред. Ф.Ф. Бутынца. Житомир: ЖГТУ, 2008. 484 с.

Стоун Д., Хитчинг К. Бухгалтерский учёт и финансовый анализ: подготовительный курс: Пер. с англ. Ю. А. Огибина и др. / Под общ. ред. Б. С. Лисовика и М. Б. Ярцева. Спб.: АОЗТ «Литера плюс», 1994. 272с.

Schaltegger Stefan, Burritt Roger, (2000). Environmental Management Accounting ­ Overview and Main Approaches. Center for Sustainability Management (CSM) Lueneburg and Canberra. 23 p.

Пелиньо Л.М. Місце екологічного обліку в сучасній системі бухгалтерського обліку та його важливе значення в сфері охорони довкілля. Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: Зб. наук.-техн. пр. Львів: НЛТУУ, 2008. Вип. 18.2. С. 70­75.

Лень В.С., Колівешко О.М. Екологічний облік: поняття та зміст. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія облік, контроль та аудит: теоретико-методологічний аспект. 2014. № 2 (74), С. 223­229.

Вороновська О.В. Сутність і розвиток екологічного обліку. Галицький економічний вісник. 2011. №2(31). С.195­200.

Документы Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Об экологическом учете как инструменте устойчивого развития URL: http://www.coe.int/t/r/parliamentary_assembly/%5Brussian_documents%5D/ %5B2004%5D/%5BParis_2004%5D/Rec.1653­Rus.asp (дата звернення 27.11.2017р.)

Тараничева О. В. Экологические затраты промышленных предприятий. Инновационное развитие экономики России: новый этап. URL : nauch/sc_article/2012/04/Taranicheva.shtml. (дата звернення: 25.11.2017).

Супрунова Е. А., Рудских И. А., Балашова О. В. Развитие экологического учета в условиях экологизации производства. URL: imek­kmm.ru/.../aa209252449c93744325e79f0c446971.doc.html (дата звернення 25.02.2017р.)

Лень В. С., Гливенко В. В. Бухгалтерський облік в Україні. Основи та практика : навч. посіб. Вид. 4­те. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. 744 с

Англо­русский экономический словарь [Электронный ресурс]. URL: http://economy_en_ru.academic.ru/22562. (дата звернення 01.03.2017р.).

Кожухова О. С. Экологический учет и экологический контроллинг: взаимосвязь и интеграция. Управление экономическими системами: электронный научный журнал. URL:http://www.uecs.ru/ekonomikaprirodopolzovaniyz/item/1165­2012­03­26­11­23­42 (дата звернення 01.03.2017р.).

Лізогуб Р.П. Удосконалення інформаційної складової планування та управління екологічними витратами. IV Международная научно­практическая конференция “Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты” (24–25 мая 2012 г.). Режим доступу : http://www.confcontact.com/2012_05_25/2_lizogub.php. (дата звернення 01.03.2017р.).

Сахно Л. А. Екологічний облік і аудит в реформуванні традиційної системи обліку на підприємстві. Облік і фінанси АПК. 2009. № 1. С. 89–92.

Кирсанова Т. А., Кирсанова Е. В., Лукьянихин В. А. Экологический контроллинг – инструмент екоменеджмента; под ред. В. А. Лукьянихина. Сумы : Козацький вал, 2004. 222 с.

Ильичева Е. В. Экологический учет в условиях реализации политики экологической сбалансированности : автореф. дис. ... д­ра экон. наук. Орел : ГОУ ВПО “Орловский государственный технический университет”, 2010. 48 с.

Рубанова Н. Н. Экологический учет на предприятиях промышленности строительных материалов : автореф. дис. ... канд. экон. наук. Ставрополь, 2005. 17 с.

Чепракова Т. Н. Бухгалтерский экологический учет в системе управления организациями АПК (на примере отраслей растениеводства Ставропольского края) : автореф. дис. … канд. экон. наук. Ставрополь, 2006. 17 с.

Санникова И.Н., Шавкунова Н. А. На пути к бухгалтерскому экологическому учету и отчетности. Международный бухгалтерский учет. 2009. № 3. URL: http://www.lawmix.ru/bux/32193 (дата звернення 01.03.2017р.).

Schaltegger, S., & Burritt, R. (2000). Contemporary Environmental Accounting: Issues, Concepts and Practice. URL: http://books.google.co.in/books. (дата звернення 21.02.2017р.).

Schaltegger, S. and Stinson, C. (1994): Issues and Research Opportunities in Environmental Accounting. Discussion paper 9124; Basel: Wirtschaftswissenschaftliches Zentrum.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет