РИНОК АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Ганна Сиротюк

Анотація


Вступ. Стан аудиторської діяльності в Україні не повною мірою відповідає вимогам сьогодення. Євроінтеграційні процеси, які відбуваються в Україні, потребують вдосконалення законодавства з аудиту, визначення шляхів вдосконалення національної системи аудиту, зміцнення його статусу і зростання значущості в умовах євроінтеграції. Методи. В ході дослідження застосовувались загальнонаукові методи, такі як аналіз і синтез, а також методичні прийоми систематизації, узагальнення й порівняння. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод, який дав змогу дослідити генезис аудиту в системі соціально- економічних відносин, визначити напрями розвитку аудиторської діяльності в умовах євроінтеграції. Діалектичний метод розглядає всі явища і процеси у взаємозв`язку, розвитку і взаємозумовленості. Результати. Досліджено питання удосконалення вітчизняного законодавства з аудиту та його адаптацію до Директив Європейського Союзу. Європейські підходи спрямовані на формування прозорої і суспільно підконтрольної інституціональної моделі, системи забезпечення якості аудиторських послуг та прозорість діяльності аудиторів. Вказано на доцільність створення органу суспільного нагляду, який має стати надійним і необхідним елементом професійної діяльності аудитора, посилити довіру до діяльності аудиторів з боку громадськості. Проведено аналіз стану аудиторської діяльності в Україні. Виявлено тенденцію до зменшення як аудиторів, так і суб’єктів аудиторської діяльності та збільшення обсягу наданих ними послуг, а також зменшення питомої ваги завдань з надання впевненості та збільшення інших професійних послуг. Доведено, що розширення видів послуг, які надають аудиторські фірми, з однієї сторони є намаганням утримати клієнтів, знаходячи альтернативні джерела доходів, з іншої сторони – висока динаміка розвитку аудиторських послуг створює проблеми просування їх на ринку. Перспективи. Подальшого дослідження потребують питання контролю якості аудиторських послуг по відношенню до суб’єктів суспільного інтересу


Ключові слова


аудит; ринок аудиту; аудиторські послуги; аудиторська діяльність; Директива 2014/56/ ЄС; система суспільного нагляду

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Білоцерківський, О. В. Аналіз можливостей використання фінансового аутсорсингу на підприємствах України [Текст] / О. В. Білоцерківський, Ю. Ю. Чудновець // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі : проблеми теорії та практики. – 2010. – № 1(9). – С. 39-49.

Директива 2006/43/ЄС Європейського Парламенту та Ради про обов’язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності. [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_844 (дата звернення 05.11.16). – Назва з екрана.

Директива 2014/56/ЄС Європейського парламенту та Ради від 16 квітня 2014 р., що вносить зміни до Директиви 2006/43/ЄС про обов’язковий аудит річних звітів та консолідованих звітів (стосується Європейського економічного простору). [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.apu.com.ua/attachments/article/762/Direktiva%202014-56-EU.pdf (дата звернення 05.11.16). – Назва з екрана.

Дорош, Н. І. Розвиток аудиторської діяльності в Україні в умовах євроінтеграційних процесів [Текст] / Н. І. Дорош // Економіка. – 2015.– №10 (175). – С.17-23.

Звіти Аудиторської палати України до Кабінету Міністрів. [Електронний ресурс / Режим доступу : http://www.apu.com.ua/zvit-do-kmu (дата звернення 05.11.16). – Назва з екрана.

Кожушко, О. В. Сутність та економічний зміст аудиторських послуг [Текст] / О. В. Кожушко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Випуск 3. – С. 883-888.

Про аудиторську діяльність : Закон України від 22.04.1993 р. № 3125-XII [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=3125-12 (дата звернення 05.11.16). – Назва з екрана.

Шевчук, В. Р. Передумови та переваги (недоліки) аутсорсингу послуг із внутрішнього аудиту [Текст] / В. Р. Шевчук, В. Є. Кондратьєва // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.3. – С. 325-331.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет