УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ В СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

Роман Воронко

Анотація


Вступ. Одним із джерел інформаційного забезпечення внутрішнього контролю є внутрішня звітність підприємства, яка надає менеджерам необхідні дані для управління, виявлення відхилень та недоліків фінансово-господарської діяльності і формує важелі зворотного впливу на підконтрольні об’єкти. Доцільно зазначити, що на сьогодні питання інформаційного наповнення внутрішньої звітності залишається дискусійним оскільки зміст її не є регламентованим, а співвідношення фінансової та внутрішньої звітності залежить від умов діяльності суб’єктів господарювання та управлінських традицій його керівництва у цьому питанні. Методи. У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи дослідження. Зокрема, абстрактно-логічний метод застосовувався при теоретичних групуваннях та формулюванні висновків; історичний, емпіричний, спостереження – при визначенні тенденцій запровадження форм внутрішньовідомчої звітності у системі споживчої кооперації та недоліків у нормативно-правовому регулюванні цих процесів; наукового узагальнення – в процесі розробки пропозицій щодо використання внутрішньої звітності для раціональної побудови системи внутрішнього контролю; системного і порівняльного аналізу – для виявлення тенденцій і змін, які стосуються внутрішнього контролю та показників, що характеризують його ефективність. Результати. У статті узагальнено теоретичні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених щодо ролі інформації внутрішньої звітності в раціональній організації внутрішнього контролю. Обґрунтовано потребу достовірного відображення його результатів у звітності з метою оцінки ефективності функціонування системи внутрішнього контролю. Наукове обґрунтування ролі управлінської (внутрішньої) звітності для побудови дієвої системи контролю, визначення ефективності служби внутрішнього контролю підприємства та роботи її працівників. У процесі дослідження використовувалися абстрактно- логічний, історичний, емпіричний, спостереження, наукового узагальнення, системного і порівняльного аналізу методи дослідження для виявлення тенденцій запровадження внутрішньої звітності та її використання у процесі контролю. Розглянуто управлінську (внутрішню) звітність, як важливий інформаційний ресурс, що відображає показники і результати діяльності по підприємству в цілому і у розрізі структурних підрозділів, необхідні для прийняття управлінських рішень. Розкрито порядок групування та змістовного наповнення форм внутрішньовідомчої звітності підприємств і організацій споживчої кооперації України та їх інформаційне значення для потреб контролю. Акцентовано увагу на формах спеціалізованої звітності кооперативних підприємств, які відображають підсумки здійснення внутрішнього контролю. Запропоновано доповнити звітність про контрольно-ревізійну роботу інформацією про кількість запланованих і проведених контрольних заходів та кількість осіб, задіяних у них, кількість заходів, здійснених для усунення виявлених порушень з метою визначення ефективності роботи працівників контрольних підрозділів. Перспективи. Подальші дослідження будуть спрямовані на вивчення факторів, критеріїв та методики оцінювання ефективності системи внутрішнього контролю з використанням показників внутрішньої звітності.


Ключові слова


внутрішній контроль; інформаційне забезпечення; внутрішня звітність; управлінська звітність; форми звітності; споживча кооперація

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


O’Sullivan M. A. Contests for corporate control: corporate governance and economic performance in the United States and Germany / M. A. O’Sullivan. – Oxford : Oxford University Press, 2001. – 352 p.

Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік [Текст] : підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів / Ф. Ф. Бутинець; [за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця]. – [6-е вид.]. – Житомир : ПП “Рута”, 2005. – 756 с.

Нашкерська Г. Методологія і практика оцінювання у фінансовому обліку [Текст] : монографія / Г. В. Нашкерська. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 426 с.

Суйц В. П. Управленческий учёт [Текст] : учебник / В. П. Суйц. – М. : Высшее образование, 2007. – 371 с.

Ивашкевич В. Б. Бухгалтерский управленческий учёт [Текст] : учеб. для вузов / В. Б. Ивашкевич. – М. : Экономистъ, 2006. – 618 с.

Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності [Текст] : монографія / М. В. Корягін, П. О. Куцик. – Київ : Інтерсервіс, 2016. – 276 с.

Бухгалтерська фінансова звітність підприємства [Текст] : навч. посібник. / Ю. А. Верига, А. М. Волошин. – 2-е вид., перероб. і допов. / За ред. проф. Ю. А. Вериги. – К. : ПП “Видавничий дім “Комп’ютерпрес”, 2008. – 472 с.

Показники господарсько-фінансової діяльності підприємств і організацій спілок споживчих товариств областей за 2014 рік [Текст] / Всеукраїнська центральна спілка споживчих товариств України (Укркоопспілка). – К., 2015. – 52 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет