РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ: ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ

Ольга Пугаченко, Тетяна Фоміна

Анотація


Вступ. Контроль в цілому, та внутрішній зокрема, посідає вагоме місце у системі управління. Він був та залишається об’єктом пильної уваги в дослідженнях багатьох вчених. Проте, документальне оформлення результатів контрольної діяльності певних об’єктів розглядалось поверхнево, без підкреслення важливості та представлення конкретних прикладних пропозицій щодо безпосередньо форм робочих документів внутрішнього контролю. Методи. Документальне оформлення результатів внутрішнього контролю мало місце в роботах ряду науковців, але у попередніх роботах не було представлено цілісної системи з виділенням загального підходу до шаблонних варіантів окремих форм робочої документації. При проведенні даного дослідження використовувалися методи узагальнення, аналізу, групування, порівняння та графічного представлення. Результати. У результаті проведеного дослідження визначено орієнтовний перелік необхідних робочих документів, наведено зміст, структуру та вимоги до оформлення робочих документів внутрішнього контролю операцій з необоротними активами та наведено придатні до впровадження форми робочих документів для практичного використання їх у роботі суб’єктів контролю. Особливістю є охоплення всіх об’єктів необоротних активів з врахуванням їх особливостей відображення в обліку та звітності. Апробацію розроблених форм робочих документів внутрішнього контролю здійснено на фактичних матеріалах обліку операцій з необоротними активами функціонуючого підприємства. Перспективами подальших досліджень є розробка подібних зразків робочих документів внутрішнього контролю для інших об’єктів обліку, у тому числі із врахуванням специфіки діяльності підприємств окремих галузей національної економіки.


Ключові слова


внутрішній контроль; необоротні активи; робочі документи внутрішнього контролера; об’єкти обліку; звітність; контрольні дії

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Овсюк Н. Документальне забезпечення контролю витрат на оплату праці [Текст] / Н. Овсюк // Вісник Київського національного торгівельно-економічного університету. – 2014. – № 5 (97).– С. 23-33.

Юрченко О.А. Методика внутрішнього контролю витрат іншої операційної діяльності [Текст] / О.А. Юрченко // Економічний часопис-XXI. – 2013. – № 1-2(2). – С. 52-55.

Бєлоусов М.О. Внутрішній контроль статутного капіталу: організаційно-методичний підхід [Текст] / М.О. Бєлоусов // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Випуск 1(19). / Відповідальний редактор д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – С. 32-42.

Бурова Т.А. Проблеми та перспективи розвитку системи внутрішнього контролю дебіторської заборгованості на підприємствах [Текст] / Т.А. Бурова, В.В. Волошина // Науковий вісник МНУ імені В.О. Сухомлинського / Економічні науки. – 2014. – Вип. 5.3 (112). – С. 11-15.

Кушніренко О.А. Організаційно-методичне забезпечення внутрішнього контролі оподаткування сільськогосподарських підприємств [Текст] / О.А. Кушніренко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2015. – Вип. 15-2. – С. 151-156.

Москалюк Г. О. Облік та контроль дебіторської заборгованості: існуючі проблеми та шляхи їх вирішення [Текст] / О. Г. Москалюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Львівської політехніки, 2012. – № 721. - С. 173-179.

Євлах В.Є. Внутрішній контроль в управлінні витратами виробництва [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/konferm3/195.pdf

Зубчик С.М. Внутрішньогосподарський контроль на підприємствах: організація та методика [Текст] : дис. кандидата екон. наук: 08.00.09 / Зубчик Світлана Миколаївна. – Львів, 2016. – 318 с.

Боримська К.П. Методика проведення внутрішнього контролю орендних операцій майна комунальної власності [Текст] / К.П. Боримська, Т.В. Кирик // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Випуск 1 (22) / [Відпов. редактор д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець]. – Житомир: ЖДТУ, 2012. – С. 38-54.

Скоробогатова В.В. Методика внутрішнього контролю операцій з дебіторською заборгованістю як складової змішаних активів підприємства [Текст] / В.В. Скоробогатова // Збірник наукових праць ВНАУ/ Серія: Економічні науки. – 2012. – № 4 (70). – С. 96-104.

Гордієнко Л.П. Облік і контроль незавершеного виробництва пивоварних підприємств [Текст] : дис. кандидата екон. наук: 08.00.09 / Гордієнко Лариса Петрівна. – Київ, 2016. – 285 с.

Король Г.О. Організація внутрішнього аудиту обліку та реалізації готової продукції на підприємстві [Електронний ресурс]/ Г.О. Король, І.В. Волкова. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/ 12_KPSN_2010/Economics/62750.doc.htm

Литвин Р.П. Організація внутрішньогосподарського контролю якості продукції підприємств спиртової промисловості та витрат на її забезпечення [Текст] / Р.П. Литвин, О.В. Юзва // Інноваційна економіка. - 2013. - № 1. - С. 187-190.

Пугаченко О.Б. Внутрішній контроль капітальних інвестицій, інвестиційної нерухомості, довгострокових фінансових інвестицій та довгострокової дебіторської заборгованості [Текст] / О.Б. Пугаченко, Т.В. Фоміна // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аудиту та аналізу: теорія, методологія, організація: [Колективна монографія] / за заг. ред. д.е.н., проф. О.А. Сарапіної; ХНТУ. – Херсон: Книжкове видавництво ПП Вишемирський В.С., 2014. – С. 219-232.

Фоміна Т.В. Внутрішній контроль операцій з основними засобами та нематеріальними активами [Текст] / Т.В. Фоміна, О.Б. Пугаченко // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аудиту та аналізу: теорія, методологія, організація: [Колективна монографія] / за заг. ред. д.е.н., проф. О.А. Сарапіної; ХНТУ. – Херсон: Книжкове видавництво ПП Вишемирський В.С., 2014. – С. 203-218.

Фоміна Т.В. Організація і методика внутрішньогосподарського контролю на підприємствах олійножирової галузі України [Текст] : дис. ... кандидата екон. наук: 08.00.09 / Фоміна Тетяна Володимирівна. – О., 2007. – 168 с.

Пугаченко О.Б. Концептуальні засади організації внутрішнього контролю в системі управління економічною безпекою суб’єктів господарювання [Текст] / О.Б. Пугаченко, Т.В. Фоміна // Управління системою економічної безпеки суб’єктів господарювання : обліково-аналітичне забезпечення [Колективна монографія] / За ред. Черевка О.В., Гнилицької Л.В., Мігус І.П. – Черкаси: ПП Чабаненко Ю.А., 2015. – С. 143-172.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет