ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ У КОНТЕКСТІ ЗМІНИ ЙОГО ПАРАДИГМИ

Тамара Герасименко

Анотація


Вступ. Трансформація національної економіки, динамічність, нестабільність та невизначеність зовнішнього середовища обумовлюють необхідність перегляду теоретичних і методологічних засад економічного аналізу як цілісної системи знань, використання якої дозволяє формувати інформаційне підґрунтя прийняття управлінських рішень. Відсутність комплексного і системного підходів при дослідженні проблем теорії та методології економічного аналізу гальмує його розвиток і перешкоджає його адаптації до сучасних умов господарювання. Методи. Дослідження ґрунтується на діалектичному методі пізнання. Історичний метод використаний при виявленні характерних особливостей парадигм економічного аналізу та уточненні його функцій. Загальнонаукові методи: аналіз, синтез, індукція і дедукція слугували базисом для виявлення проблем розвитку економічного аналізу, а деталізація та узагальнення – для здійснення класифікації його принципів. Результати. Аргументовано доцільність виокремлення парадигм економічного аналізу XX і XXI століть та охарактеризовані притаманні їм риси з урахуванням відповідних соціально-економічних реалій. Доведена необхідність зміни парадигми економічного аналізу XX ст. у зв’язку з її неадекватністю сучасним економічним реаліям. Ідентифіковані проблеми, що позиціонуються в теоретичній та методологічній площинах, які перешкоджають зміні парадигми і гальмують розвиток економічного аналізу. Визначені структурні елементи теорії і методології економічного аналізу та запропоновані їх уточнення і доповнення в умовах нестабільності, невизначеності та ризиків функціонування підприємств і посилення тиску інституціонального середовища. Обґрунтовано доцільність доповнення традиційних функцій економічного аналізу – оціночної, діагностичної та пошукової такими як: захисна, інформаційно- комунікаційна та контрольна. Проведено класифікацію принципів економічного аналізу із виокремленням філософських, методологічних та організаційних. Перспективи. Перехід до нової парадигми економічного аналізу, що передбачає зміну часової спрямованості аналітичних досліджень, розширення функцій, уточнення принципів та збільшення об’єктів аналізу потребує перегляду використовуваних методик аналізу господарської діяльності. Відповідно, подальші дослідження будуть присвячені оцінці ефективності застосовуваних методик та їх вдосконаленню у контексті якнайповнішого задоволення інформаційних потреб у прийнятті управлінських рішень.


Ключові слова


економічний аналіз; парадигма; методологія; принципи; функції; предмет; об’єкт

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Алексеева, А. И. О методологическом обосновании науки и практики экономического анализа хозяйственной деятельности [Текст] / А. И. Алексеева // Проблемы управления – 2009. – № 5. – С. 74-80.

Герасименко, Т. О. До питання визначення предметної сфери економічного аналізу [Текст] / Т.О. Герасименко // Інтеграційні економіко - правові напрями розвитку України та країн близького зарубіжжя : матеріали 1-ої міжнар. наук.-практ. інтер.-конф., 31 січня 2012 р. – Львів : ЛКА, 2012. – 221 с.

Герасименко, Т. О. Об’єкт та суб’єкт в економічному аналізі [Текст] / Т. О. Герасименко, Л.І. Коваль // Інтеграційні фінансово-економічні напрями розвитку України : матеріали II - ої наук.-практ. інтер.-конф., 27 лютого 2013, р. – Львів : ЛКА, 2013. – 243 с.

Герасимова, Е. Б. Формирование парадигмы экономического анализа [Электронный ресурс] / Е.Б. Герасимова / Режим доступа : http://cyberleninka. ru/article/n/formirovanie-paradigmy-ekonomicheskogo-analiza (дата звернення 11.10.2016). – Назва з екрана.

Економічний аналіз [Текст] : навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін.; за ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. [вид. 2-ге перероб. і доп.]. – К. : КНЕУ, 2003. – 556 с.

Кіндрацька, Г. І. Економічний аналіз: теорія і практика [Текст] : підручник / Г. І. Кіндрацька, М.С. Білик, А. Г. Загородній [за ред. проф. А. Г. Загороднього]. – Львів : Магнолія Плюс, 2006. – 428 с.

Лазаришина, І. Д. Економічний аналіз в Україні: історія, методологія, практика [Текст] : монографія / І. Д. Лазаришина. – Рівне : НУВГП, 2005. – 369 с.

Мних, Є. В. Економічний аналіз [Текст] : підручник / Є. М. Мних. – К. : КНЕУ, 2011.

Мних, Є. В. Сучасний економічний аналіз: питання методології та організації [Текст] / Є. В. Мних // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 1. – С. 55-61.

Олійник, О. В. Формування моделі систематизації видів і напрямів економічного аналізу [Електронний ресурс] / О. В. Олійник. – Режим доступу : http://eztuir.ztu.edu.ua/1884/1/ 16.pdf. (дата звернення 11.10.2016). – Назва з екрана.

Пласкова, Н. С. Развитие методологии экономического анализа [Электронный ресурс] / Н.С. Пласкова. – Режим доступу : http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-metodologii-ekonomicheskogo-analiza (дата обращения11.10.2016). – Название с экрана.

Сіменко, І. Принципи економічного аналізу: дослідження питань класифікації [Текст] / І. Сіменко // Економічний аналіз. – 2008. – Випуск 2 (18). – С. 23-27.

Чигиринська, О. С. Теорія економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. / О. С. Чигиринська, Т.М. Власюк – К. : Центр навч. літератури, 2006. – 232 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет