УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ У МІСЦЯХ ЗБЕРІГАННЯ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Олена Рудницька

Анотація


Вступ. У процесі прийняття управлінських рішень актуальними питаннями є вирішення проблем налагодження системи управлінського обліку товарів у місцях зберігання. У зв’язку з цим потребує вдосконалення класифікація товарних запасів, детальне розкриття принципів складського господарства, методів ідентифікації товарів на складі, статей витрат на утримання складів, методів управлінського обліку товарів у місцях зберігання торговельних підприємств.Методи. Для досягнення поставленої у статті мети використано такі методи: діалектичного пізнання – в процесі дослідження суті товарних запасів; спостереження, порівняння, вивчення господарських процесів – при зборі фактичних даних бухгалтерського обліку запасів та їх інтерпретації; групування та логічного аналізу в процесі визначення класифікаційних ознак запасів та номенклатури статей витрат на їх зберігання на складах. Використано абстрактно-логічний метод – при визначенні послідовності етапів, проведення управлінського обліку товарних запасів.Результати. Розглянуто сутність товарних запасів, як важливого об’єкту управлінського обліку. Уточнено класифікацію товарних запасів торговельних підприємств, що має важливе значення для планування, аналізу, контролю, логістики та в цілому управління товарними запасами. Висвітлено різні типи і види складських систем, які залежать від умов зберігання товарів, характеру праці тощо. Розглядаються принципи функціонування складського господарства. Розкрито сутність методів ідентифікації товарів на складі: індивідуального кодування; штрих-кодування; радіочастотного кодування; що є необхідним інструментом обліку товарних запасів на складі торгівельних підприємств у процесах їх приймання та наступного руху. Розглядаються недоліки і переваги системи радіочастотної ідентифікації. Запропоновано статті витрат на утримання складів і зберігання товарів на підприємствах торгівлі. Розглянуто завдання і етапи проведення управлінського обліку товарних запасів. Особлива увага приділена методам управлінського обліку товарів у місцях їх зберігання.Перспективи. Використання системної моделі управління товарними запасами і застосування АВС-аналізу дозволить оптимізувати господарські процеси та організаційну структуру на фоні виконання розробленої стратегії відповідно до потреб споживачів, враховуючи можливості торговельних підприємств.


Ключові слова


товарні запаси; принципи; класифікація; управлінський облік; методи управлінського обліку; статті витрат

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Большой экономический словарь [Текст] / под ред. А. Н. Азрилияна. – М.: Фонд “Правовая культура”, 1994. – 528 с.

Шафранова, Г. Формування вартості запасів (частина 1) / Г. Шафранова // Баланс. – 2000. – № 13. – С. 16–20.

Хоменко, Н. В. Товарні запаси: проблеми обліку, контролю та звітності: Монографія [Текст] / Н.В. Хоменко, О. В. Карпенко, Ю. А. Верига. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008 – 153 с.

Економічна енциклопедія : У трьох томах. Т. 2 [Текст] / под. ред. С.В. Мочерного. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2001. – 952 с.

Стерлигова, А. М. Стратегии управления запасами [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://iteam.ru/publications/logistics/section_74/article_4369 (дата звернення 20.07.20156. – Назва з екрана.

Вергієв, Н. Склад як бідний родич? 9 принципів складського господарства [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://iteam.ru/publications /logistics/section_75/article_3375 (дата звернення 20.07.2016). – Назва з екрана.

Система складирования как основа рентабельности работы склада [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://iteam.ru/publications/logistics/section_75/article_2481 (дата звернення 20.07.2016). – Назва з екрана.

Демин, В. Оптимизация ключевых операций складского технологического процесса [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://iteam.ru/publications/logistics/ section_75/article_2796. (дата звернення 26.07.2016). – Назва з екрана.

Торговельна логістика [Електронний ресурс] Режим доступу : www.pidruchniki.com/1246010862341/logistika/upravlinnya_logistichnimi_vitratami_torgivli.

Пузанова, І. А Интегрированное планирование целей поставок [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://stud.com.ua/53505/logistika/planuvannya_ vitrat_lantsyuzi_postachan (дата звернення 28.07.2016). – Назва з екрана.

Радецька, Л. П. Багатокритеріальна класифікація логістичних витрат у системі управлінського обліку [Текст] / Л. П. Радецька, Ю. В. Єгорова // Вісник національного університету 2011, № 2, Т. 1 [Електронний ресурс] / Режим доступу :www.nbuv.gov.ua/oldjrn/soc-gum/uchnu_ekon/2011_2_1/113-117pdf. (дата звернення 30.07.2016). – Назва з екрана.

Куцик, П. О., Бачинський, В. І., Полянська, О. А. Управлінський облік операційної діяльності підприємств оптової торгівлі : монографія [за заг. ред. проф. П. О. Куцика]. [Текст] / П. О. Куцик, В.І. Бачинський, О. А. Полянська. – Львів : Видавництво “Растр-7”, 2015. – 312 с.

Мазаракі, А. А. Економіка торговельного підприємства . підручник для вузів [Текст] / А. А. Мазаракі. – К. :“Хрещатик”, 1999. – 800 с.

Гросул, В. А. АВС-аналіз в системі управління товарними категоріями. [Електронний ресурс] / В. А. Гросул // Режим доступу : http:// www.rusnauka.com / 9_DN_2010 / Economics / 61522.doc.html. (дата звернення 30.07.2014). – Назва з екрана.

Крещенко, О. В. Методологічні та методичні засади АВС-підходу як універсального механізму аналізу товарних запасів / О. В. Крещенко // БізнесІнформ. – 2012. - № 12. – С. 253-258. [Електронний ресурс] / Режим доступу : http:// business.inform.net / pdf / 2012 / 12-0 / 253-258 pdf. (дата звернення 01.08.2016). – Назваз екрана.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative CommonsГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет