СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

Ганна Пчелинська

Анотація


Вступ. Наявність у нормативній базі, що регламентує умови визнання витрат, варіативної частини може значно впливати на результати діяльності підприємства, що потребує пошуку наукових підходів стосовно вибору альтернатив.Методи. При проведенні дослідження використано методи: порівняння, аналізу і синтезу, узагальнення, монографічний метод.Результати. Більша частина економічної інформації про витрати підприємства формується на базі даних бухгалтерського обліку, який регламентують відповідні національні стандарти. Наявність в них варіативної частини обумовлює необхідність прийняття менеджерами підприємства управлінських рішень щодо вибору параметрів оцінки активів, зобов’язань, що впливають на оцінку витрат. Вибір окремих параметрів оцінки елементів фінансової звітності вимагає визначення критеріїв суттєвості. Однак проведене дослідження наказів про облікову політику суб’єктів підприємництва регіону свідчить про номінальне відношення багатьох управлінців підприємств до визначення рівня суттєвості для окремих об’єктів.Перспективи. В сучасних умовах економічної нестабільності, що супроводжується значними коливаннями цін на активи, зобов’язання підвищується роль порогу суттєвості в якості критерію вибору параметрів оцінки витрат. Саме ці проблеми потребують подальшого дослідження та усунення з метою підвищення ефективності управління витратами підприємства.


Ключові слова


оцінка; облікова політика; параметри; витрати; альтернатива; вибір; суттєвість

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства [Електронний ресурс]: наказ Міністерства фінансів України від 27.06.2013р. №635 – Режим доступу: http://minfin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article/main?art_id=382876&search_param=%EE%E1%B3%E3&searchPublishing=1

Податковий кодекс України // Офіційний вісник України. – 2010. - №92. – т.9. – С.9.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» : наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 // Офіційний вісник України. – 2000. - №21. – С.99.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» : наказ Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242 // Офіційний вісник України. – 1999. - №44. – С.229.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» : наказ Міністерства фінансів України від 07.11.2003р. № 617. // Офіційний вісник України. – 2003. - №47. – С.180.

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів [Електронний ресурс]: наказ Міністерства фінансів України від 30.03.2003р. №561. – Режим доступу: http://minfin.kmu.gov.ua/control/uk/publish /article?art_id=293623&cat_id=293536

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» : наказ Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246 // Офіційний вісник України. – 1999. - №44. – С.236.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» : наказ Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. № 237 // Офіційний вісник України. – 1999. - №43. – С.118.

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів [Електронний ресурс]: наказ Міністерства фінансів України від 10.01.2007р. №2. – Режим доступу: http://zakon.golovbukh.ua/regulations/1521/ 8199/8200/461812/

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів [Електронний ресурс]: наказ Міністерства фінансів України від 16.11.2009р. №1327. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/ Soc_Gum/Oif_apk/2010_2/met_rec.pdf

Національні положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013р. № 73 // Офіційний вісник України. – 2013. – №9. – С.97.

Про суттєвість у бухгалтерському обліку і звітності : лист Міністерства фінансів України // Офіційний вісник України. 2003. – №4. – С. 281.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет