ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПРОЦИКЛІЧНОСТІ ЕКОНОМІКИ

Ольга Ніпіаліді

Анотація


Вступ. Важливою проблемою української економіки є подолання спаду виробництва, відновлення нормального відтворювального процесу в усіх його ланках, враховуючи особливості наявних політичної та економічної криз. Одним зі шляхів реалізації цих завдань має стати підвищення прибутковості підприємств, адже саме прибуток є важливою рушійною силою економіки ринкового типу, основним спонукальним мотивом діяльності підприємців в умовах проциклічності економіки.Методи. До дослідження проблем  управління  прибутком застосовувались наступні підходи: системний, комплексний, процесний, нормативний, адміністративний, поведінковий, ситуаційний, маркетинговий, кількісний (математичний).Результати. Розглянуто роль прибутку, як ключового показника діяльності  підприємства. Визначено, що в сучасних умовах найбільшу увагу необхідно приділяти питанням ефективного управління прибутком, що являє собою процес розробки й прийняття управлінських рішень за всіма основними аспектами його формування, розподілу і використання. Обґрунтовано, що прибуток підприємства повною мірою піддається управлінським діям, основаним на певних наукових підходах та методах керування фінансово-господарською діяльністю. Описано системний підхід управління прибутком на підприємстві, як процес формування, процес організаційно-інформаційного забезпечення,  процес розподілу і використання прибутку та політику управління прибутком  на кожному з цих етапів. Виявлено, необхідність впровадження в практику процесно орієнтованої концепції управління прибутком, яка передбачає створення центрів відповідальності, що дає можливість побудувати систему управління, адекватну сучасним вимогам господарювання.Перспективи. Запропоновано новітні підходи до формування аналітичної інформації щодо оптимізації пропорцій розподілу прибутку за різними напрямами використання. Перспективи подальших досліджень полягають у потребі розробки методики і техніки обґрунтувань правильності вибору того чи іншого напряму використання прибутку та  оптимізації на цій основі діяльності суб’єкта господарювання загалом.


Ключові слова


прибуток; управління прибутком; задачі управління; ефективність; фактори впливу; політика управління прибутком; прибутковість

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 №436-IV: [Електронний ресурс]. – http:zakon1.rada.gov.ua/laws/436-15.(дата звернення 10.10.2016 р.) – Назва з екрана.

Гаватюк Л.С. Прибутковість українських підприємств: реалії сьогодення [Текст] / Л.С.Гаватюк, Н.В.Дармограй, Г.М.Хімійчук // Молодий вчений. – 2016. – №1(28). Частина 1.– С.40-42.

Денисенко Л.О. Шляхи поліпшення процесу управління прибутком на підприємстві [Текст] / Л.О.Денисенко, Ю.О. Кучерявенко // Вісник КНУТД. – 2014.– №1. – С. 145-152.

Іванченко Д.Ф. Організаційно-економічний механізм управління операційним прибутком [Текст] : дис.к.е.н. / Д.Ф.Іванченко. – Одеса. – 2016. – 225 с.

Мишин Ю.А. Управленческий учет: управление затратами и результатами хозяйственной деятельности [Текст] / Ю. А. Мишин. - М: Дело и Сервис. – 2002. – 175 с.

Мельник Т.Ю. Теоретичні аспекти аналітичного забезпечення контролювання розподілу підприємства [Текст] / Т.Ю.Мельник // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015.– Випуск 12. (Частина 2.). – С.201-205

Н(П)СБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 07.02.2013 № 73. [Електронний ресурс]. – http: zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13. (дата звернення 10.10.2016) – Назва з екрана.

Підгірна В.С. Теоретико-методологічні засади розподілу і використання прибутку суб’єктів господарювання [Текст] / В.С.Підгірна // Науковий журнал Луцького національного технічного університету «Економічний форум».– 2014. – № 4. – С. 241-248.

Про акціонерні товариства : Закон України від 17.09.2008 №514-IV: [Електронний ресурс]. – http:zakon.nau.ua/dos=514=17.(дата звернення 12.09.2016) – Назва з екрана.

Романова Т.В. Чинники, що впливають на збільшення прибутку підприємств України в сучасних умовах [Текст] / Т.Романова // Ефективна економіка. – 2015. – №4. – С.1-4.

Соколова Е. Проблеми управління прибутком на підприємстві [Текст] / Е. Соколова, А. Вьюшкова // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». – 2015. – Вип.32. – С.311-320.

Ситник В. Ф. Основи інформаційних систем: навч. посіб. [Текст] / В. Ф. Ситник. – К.: КНЕУ. - 2001. - 420 с.

Electronic resource - Access: http://apostrophe.com.ua/news/economy/2015-03-03/bloomberg-ukraina-voshla-v-pyaterku-stran-s-samyimi-neschast. (дата звернення 10.10.2016) – Назва з екрана.

Khorunzhak N. M. Development of educational evaluation method in the context of forming of optimization model for management accounting / Н. M. Khorunzhak // Science and World. – 2013. – №2 (2). – P. 107–113.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет