ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД В ДОСЛІДЖЕННЯХ АУДИТУ

Ганна Сиротюк, Людмила Петришин

Анотація


Актуальність. Розглядаються питання становлення і розвитку аудиту як інституту суспільно-економічного контролю та аудиторської діяльності як виду підприємництва на основі засад інституціональної теорії. Оскільки аудит є невід’ємним атрибутом ринкової економіки, тому актуальним на сьогоднішній день залишається питання становлення в Україні інституту незалежного аудиту та його взаємозв’язку з іншими суміжними інститутами. Методи. Під час дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи пізнання. Методи теоретичного узагальнення та історико-логічний метод використовувалися для виявлення сутності понять «інститут», «інститут аудиту», «інституціональне середовище». Результати. Досліджено сутність інституту аудиту й описано механізм його формування та розвитку. Розглянуто інституційне середовище аудиторської діяльності як результат тісної взаємодії формальних і неформальних інститутів. В новій інституціональній економічній теорії неформальні інститути частіше за все розглядаються як доповнення до формальних інститутів, при зміні яких неформальні інститути виявляються несумісними з ними. Тому зміни у формальній складовій обумовлюється впливом неформальних норм усередині інституту аудиту. Доведено, що на формування й розвиток інституту аудиту впливають інші інститути, які повинні існувати у взаємозв’язку в інституціональній системі. Пропонується трансформувати аудит у напрямку інтеграції до загальноєвропейської інституціональної моделі аудиту, яка включає: обов’язкове запровадження суспільного нагляду за аудиторською діяльністю; системи забезпечення якості аудиторських послуг; прозорість діяльності аудиторів. Перспективи. Перспективи подальших досліджень будуть спрямовані на вивчення взаємного впливу між інститутами бухгалтерського обліку і аудиту, що сприятиме підвищенню соціальної ефективності цих інститутів.

Ключові слова


аудит; інститут аудиту; інституціональне середовище; формальні інститути; неформальні інститути

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Веблен, Т. Теория праздного класса / Т. Веблен. – М.: Прогресс, 1984. – 367 с.

Норт, Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Д. Норт ; пер. з англ. І. Дзюб. – К. : Основи, 2000. – 198 с.

Колодко, Г. Неолиберализм и мировой экономический кризис [Текст] / Г. Колодко // Вопросы экономики. – 2010. – № 3. – С. 56–64.

Институциональные механизмы регулирования аудиторской деятельности и обеспечение качества аудита [Текст] / В. В. Панков, Н. В. Акаемова, В. Л. Кожухов // Аудит и финансовый анализ. – 2011. – № 1. – С. 187 – 194.

Якубенко, В. Д. Базисні інститути у трансформаційній економіці [Текст]: [монографія] / В. Д. Якубенко. – К.: КНЕУ, 2004. – 252 с.

Рядська, В. В. Інституційна парадигма аудиту в Україні: сучасний стан та напрямки розвитку [Текст] / В. В. Рядська // Проблеми економіки. – 2014. – № 2. – С. 138-143.

Шалімова Н. С. Аудит в системі соціально-економічних відносин України [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Н. С. Шалімова – К. : ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013. – 43 с.

Импортированные институты в странах с переходной экономикой : эффективность и издержки [Текст]. – М.: ИЭПП, 2003. – 234 с.

Директива 2006/43/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 травня 2006 року про обов’язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності (Directive 2006/43/EC on statutory audit of annual accounts and consolidated accounts) [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_844

Канцуров, О. О. Ідентифікація та подолання інституціональних розривів інституту бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / О. О Канцуров // Ефективна економіка. – 2014. – № 8. / Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3254.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет