CONCEPTUAL APPROACHES OF CORPORATE ACCOUNTING BUSINESS STRUCTURES IN AGRICULTURAL SECTOR

Yana Ishchenko

Анотація


Актуальність. Закономірним етапом розвитку підприємництва в Україні в умовах глобалізації економічних та соціальних процесів є зростання чисельності, розмірів та впливу інтегрованих корпоративних підприємницьких структур. Глобальні зміни в світовому інституційному середовищі викликають необхідність не менш глобальних перетворень інформаційного забезпечення функціонування суб’єктів в цьому середовищі і, зокрема бухгалтерського обліку, як основи економічної інформації. Метою даної публікації є визначення концептуальних підходів до організації обліку в корпоративних підприємницьких структурах, зокрема обґрунтування доцільності централізації функції обліку у вказаних формуваннях та визначення основних завдань та етапів цього процесу. Методи. Використано загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема, групування, порівняння, наукової абстракції, індукції та дедукції, аналізу і синтезу тощо. Результати. Наведено причини, що спонукають керівництво корпоративної структури до запровадження централізованої форми обліку. Сформульовано мету проекту (моделі) організаційної структури функції обліку та конкретні завдання шляхом вирішення яких буде досягнуто бажаних результатів. Визначено етапи реалізації проекту централізації обліку. В межах кожного із етапів виокремлено конкретні завдання, що вирішуватимуться та визначено ключові результати, що мають бути отримані після завершення кожного із етапів. Перспективи. Створенню оптимальної організаційної структури обліку холдингу, приведенню її у відповідність до вимог корпоративного управління передує значна організаційна робота з централізації функції обліку. В даній публікації нами лише окреслено основні етапи цього процесу. Потребують подальших досліджень обґрунтування організаційних форм централізації обліку, розробка організаційної моделі системи обліку холдингу, проекту її впровадження та оцінки результатів.

Ключові слова


організація обліку; централізація обліку; корпоративні підприємства; централізована форма обліку

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Райзберг, Б.А. Современный экономический словарь [Текст] / Б.А.Райзберг, Л.Ш.Лозовский, Е.Б.Стародубцева. – [5-е изд., перераб. и доп.] — М.: ИНФРА-М, 2006. — 495 с.

Словарь экономических терминов [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.bank24.ru/info/glossary (Дата звернення 20.05.15). — Назва з екрана.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV.

Розвиток аграрних холдингових формувань та заходи з посилення соціальної спрямованості їхньої діяльності [Текст] / [за ред. М.Ф. Кропивка]. – К.: ННЦ ІАЕ, 2013. – 38 с.

Коваленко, О.В. Розвиток корпоративно-інтегрованих агроформувань: зарубіжний досвід і українська практика // Економіка та управління – 2011. - №2. – С. 116-120.

Жук В.М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки [Текст] : монографія / В.М. Жук – К.: ННЦ ІАЕ, 2009. – 648 с.

Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18.03.2004 № 1629-IV.

Стратегія застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2007 р. № 911-р.

Централизация функций финансового менеджмента [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.yurhelp.ru/news666.html.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет