Редакційна політика

Галузь та проблематика

ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ ЖУРНАЛУ

1. Напрям «Облік і оподаткування»: теорії бухгалтерського обліку; інституційні засади розвитку обліково-аналітичних систем і впровадження міжнародних стандартів; бухгалтерська терміносистема та регуляторна діяльність в сфері обліку, контролю та аудиту; проблеми організації обліку суб¢єктів господарювання; бухгалтерський облік як професійна діяльність; інформаційні системи обліку, економічного аналізу і аудиту; аналітичне забезпечення діяльності бізнесу; удосконалення системи контролю; національні особливості звітність і міжнародний досвід; проблеми взаємоузгодження системи оподаткування з обліковою практикою; сучасний стан та перспективи розвитку інституту аудиту.

2. Напрям «Економіка»: економічна теорія; розвиток економічних систем на мікро-, мезо- та макрорівнях; пріоритети зовнішньо-економічного сектору; інноваційно-інвестиційні засади забезпечення економічного зростання; економіко-екологічні засади розвитку суспільства; проблеми фінансово-кредитної системи та її роль в розвитку національної економіки; демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика; статистичні і математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

 

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РОЗВИТОК ПАРАДИГМ ТА ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПІДХІД ТА ПОДАЛЬШИЙ ГЕНЕЗИС ОБЛІКОВОЇ ДУМКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВОГО ТА АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ МСФЗ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СУЧАСНИЙ СТАН БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО ФОНДУ, БУХГАЛТЕРСЬКА ТЕРМІНОСИСТЕМА В СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ОБЛІКУ, ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ І АУДИТУ В ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ, АУДИТУ, ФІНАНСІВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КОНТРОЛЬ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ІНСТИТУТ АУДИТУ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ МСФЗ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АКТУАЛЬНА ТЕМА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, РОЗВИТОК ПІД ВПЛИВОМ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ ТА ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ОБЛІК

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

БУХГАЛТЕРСЬКА ТЕРМІНОСИСТЕМА ТА РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ В СФЕРІ ОБЛІКУ КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ОБЛІКУ, ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ І АУДИТУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК СОЦІАЛЬНА ПРАКТИКА, БУХГАЛТЕРСЬКА ПРОФЕСІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІНСТИТУТ АУДИТУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КОНТРОЛЬ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СТОРІНКА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЗВІТНІСТЬ: НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОУЗГОДЖЕННЯ З ОБЛІКОВОЮ ПРАКТИКОЮ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Усі опубліковані в журналі наукові матеріали підлягають рецензуванню.

Мета рецензування - підвищити наукову цінність статті, які публікуються в журналі, доступними для цього способами: наукове редагування тексту, внесення конкретних пропозицій щодо поліпшення матеріалу.

Для здійснення рецензування залучаються фахівці, які, як правило, не є співробітником видавництва або редакційної колегії.

До додаткового рецензування наукового матеріалу залучається член редакційної колегії, професійна компетентність якого дозволяє оцінити його.

Визначення рецензента, вирішення спорів, розгляд самовідводів, попередження конфлікту інтересів, а також саме рецензування статей здійснюється відповідно до вимог журнальної етики.

Процедура рецензування статей журналу є анонімною як для рецензента, так і для авторів і здійснюється двома незалежними рецензентами (подвійне «сліпе» рецензування – «double-blind» peer review policy).

Редактори та рецензенти не мають права розголошувати дані, що представленні в рукописах, до їх публікації. Такі відомості можуть бути надані на прохання названих осіб після проведення експертної оцінки та подання рецензії в редакційну колегію.

Процедура рецензування виглядає наступним чином:

  1. Стаття із супровідними матеріалами, в яких автор гарантує, що рукопис не подавався в інші видання і носить відкритий характер, надходить на електронну пошту редакції.
  2. Стаття перевіряється відповідальним секретарем на предмет відповідності правилам публікації, вимог до оформлення статей і реєструється в електронній базі даних – фіксується дата надходження і порядковий номер.
  3. Після цього відповідальний секретар подає статтю головному редактору (заступнику головного редактора), який оцінює відповідність статті до профілю та тематики журналу.
  4. Головний редактор (заступник головного редактора) пропонує кандидатуру рецензента, а відповідальний секретар направляє статтю на рецензування після її «осліплення», тобто видалення даних про автора статті.
  5. Рецензент, який прийняв рукопис до рецензування, зобов’язаний дотримуватися обумовлених термінів (до 15 днів) рецензування та давати об’єктивну оцінку, використовуючи типову форму рецензії.
  6. Предметом оцінки рецензента повинні бути: актуальність; ступінь наукової опрацьованості проблеми і новизна дослідження; логічна стрункість і грамотність викладу розглянутих питань; науково-теоретичний рівень матеріалу (методологія дослідження, постановка проблем, аналіз наукових поглядів; обґрунтованість і аргументованість висновків і пропозицій, їх значущість, ступінь самостійності автора в розкритті розглянутих питань та інше); наявність у матеріалі необхідного інструментарію (посилання на законодавство, статистичні матеріали, наукову літературу та інші дані); помилки, неточності, недостатньо аргументовані або спірні положення, зауваження з окремих питань або в цілому за матеріалом із зазначенням сторінок рецензованого наукового матеріалу; інші елементи на розсуд рецензента.
  7. Рецензент може рекомендувати статтю до опублікування; рекомендувати до опублікування після доопрацювання з урахуванням зауважень; не рекомендувати статтю до опублікування. Якщо рецензент рекомендує статтю до опублікування після доопрацювання з урахуванням зауважень або не рекомендує статтю до опублікування – в рецензії повинні бути вказані причини такого рішення.
  8. Після отримання рецензій головний редактор (заступник головного редактора) повторно розглядає статтю і приймає рішення про публікацію статті. Авторам завжди повідомляється про рішення, коментарі рецензента і (при необхідності) направляється запит з проханням надіслати виправлену версію статті.
  9. Після отримання виправленої версії рукопису; стаття проходить перевірку на плагіат і етапи наукового редагування; літературної та технічної редакції; коректури.
  10. Подальша робота зі статтею, яка прийнята до публікації, здійснюється технічним відділом редакції відповідно до процесу підготовки випуску журналу.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.