Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації

МІСІЯ ЖУРНАЛУ

Висвітлення результатів наукових досліджень, інновацій і передового досвіду та акумулювання наукових статей кращих вітчизняних та зарубіжних вчених з облікової та економічної тематики.

 

НАУКОВА НАПРАВЛЕНІСТЬ

Напрям "Облік і оподаткування"; напрям "Економіка".

ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ ЖУРНАЛУ

1. Напрям «Облік і оподаткування»: теорії бухгалтерського обліку; інституційні засади розвитку обліково-аналітичних систем і впровадження міжнародних стандартів; бухгалтерська терміносистема та регуляторна діяльність в сфері обліку, контролю та аудиту; проблеми організації обліку суб¢єктів господарювання; бухгалтерський облік як професійна діяльність; інформаційні системи обліку, економічного аналізу і аудиту; аналітичне забезпечення діяльності бізнесу; удосконалення системи контролю; національні особливості звітність і міжнародний досвід; проблеми взаємоузгодження системи оподаткування з обліковою практикою; сучасний стан та перспективи розвитку інституту аудиту.

2. Напрям «Економіка»: економічна теорія; розвиток економічних систем на мікро-, мезо- та макрорівнях; пріоритети зовнішньо-економічного сектору; інноваційно-інвестиційні засади забезпечення економічного зростання; економіко-екологічні засади розвитку суспільства; проблеми фінансово-кредитної системи та її роль в розвитку національної економіки; демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика; статистичні і математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Журнал включений до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України згідно наказу МОН України від 28.12.2019 №1643 (економічні науки; спеціальності 071 Облік і оподаткування та 051 Економіка).

Журнал розміщено в міжнародних наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах: Advanced Science Index, Cosmos Impact Factor (IF - 4,006), Directory of Indexing and Impact Factor (DIIF), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Journals Impact Factor (JIF) (IF- 1.312), Google Scholar (h-i -2), The Global Impact Factor (GIF) (IF - 0,345), General Impact Factor (GIF), International Society for Research Activity (ISRAJIF), International Institute of Organized Research (I2OR) database, InfoBase Index (IF - 2,5), Index Copernicus (ICV 2017 – 64.22), EuroPub, MIAR (5,8), Polish Scholarly Bibliography (PSB), РІНЦ, ResearchBib, The Cite Factor, Turkish Education Index (TEI), The Electronic Journals Library (EZB), The General Impact Factor (GIF), The Journals Impact Factor (JIF), WorldCat, The WZB Berlin Social Science Center (WZB), Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського.

Рік заснування - 2013
Державна реєстрація – Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ,
серія КВ № 21662-1562Р від 18.08.2015 р.
серія КВ № 22028-11928 ПР від 23.03.2016 р. (перереєстрація)
Журнал включений до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України
згідно наказу МОН України від 28.12.2019 №1643
(економічні науки; спеціальності 071 Облік і оподаткування та 051 Економіка).
Мови видання - українська, російська, англійська (змішаними мовами).
Періодичність - до 4 разів на рік

У журналі можуть публікуватись результати дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (відповідно до п. 1. Наказу МОН України від 23.09.2019 № 1220).