ОБ’ЄКТИВНІ ПЕРЕДУМОВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Неля Чорна, Анастасія Вандяк

Анотація


Вступ. Розвиток економіки України в умовах глобалізації та високого конкурентного тиску передбачає використання нових рішень – сучасної техніки, технології, форм і методів організації управління та виробництва, тобто здійснення інновацій з метою впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробничу й соціальну сфери. Війна росії проти України створює значні загрози розвитку вітчизняного бізнесу. Жорсткі умови вимагають підвищення інноваційної активності суб’єктів господарювання, яка сприяє зниженню витрат, підвищенню ефективності виробництва та конкурентоспроможності продукції, перехід до цифрової економіки та технологічних ініціатив.

Глобальні тренди, такі як поява проривних технологій, цифровізація та прискорення життєвого циклу продуктів підвищують актуальність інноваційного розвитку українського бізнесу та економіки країни загалом. Виходячи з цього, інноваційний розвиток є головним пріоритетом соціально-економічного розвитку України, обов’язковою умовою покращення якості продукції та підвищення конкурентоздатності вітчизняного виробництва.

Методи. В процесі наукового дослідження авторами застосовано: діалектичний метод пізнання, наукове абстрагування, аналіз, синтез, спостереження, порівняння, опис, узагальнення, системний підхід. Зазначений методичний інструментарій використано для: розгляду сутності та розкриття особливостей інноваційного розвитку підприємств в сучасних умовах; визначення його подальших перспектив в Україні.

Результати. Узагальнено об’єктивні передумови інноваційного розвитку підприємств в Україні в контексті глобалізаціних викликів. Обґрунтовано ключові параметри державної підтримки інноваційної діяльності, функціонування відповідного інституційного середовища, створення ефективної системи впровадження інновацій на підприємстві шляхом ресурсної, технологічної та ринкової складових інноваційної діяльності. Визначено перспективи інноваційного типу розвитку вітчизняного бізнесу на основі зарубіжного досвіду як вирішальної умови руху нашої країни вперед.

Перспективи. Зважаючи на сучасні світові економічні та геополітичні виклики, а також з метою усунення негативних наслідків російської військової агресії потрібно забезпечити належний соціально-економічний розвиток України на основі активізації інновацій. Рівень інноваційності економіки став визначальним критерієм готовності кожної держави до вступу в Євросоюз, основна ціль якого – об’єднати науковий та технічний потенціал країн Європи з метою їх інтеграції в європейську та світову інноваційну мережу. А тому вкрай важливими є подальші наукові напрацювання в цій сфері, які матимуть прикладний характер.


Ключові слова


інновації; інноваційний розвиток; інноваційна діяльність; інноваційний процес; інноваційний потенціал; інноваційне підприємство; інноваційний проєкт; інноваційна інфраструктура

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Адаменко О. А. Концептуальні засади інноваційного розвитку підприємства. Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2010. № 35. С. 5 - 10.

Диба О. М. Інноваційний розвиток підприємств в умовах глобалізації. Стратегія економічного розвитку України. 2018. № 42. С. 111 - 118.

Закон України «Про інноваційну діяльність» URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/40-15

Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/3715-17

Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/4618-17

Заяць Т. Ціннісні орієнтири інноваційного розвитку в Україні. Демографія та соціальна економіка. 2021, № 2 (44). С. 3 - 21. https://dse.org.ua/arhcive/44/1.pdf.

Іванова Т. В. Інноваційна діяльність підприємств України як фактор підвищення рівня конкурентоспроможності на міжнародних ринках. Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут». 2020. № 17. С. 395 - 404.

Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року від 10 липня 2019 р. № 526-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/526-2019-%D1%80

Уніят Л. М. Організаційно-економічні засади інноваційного розвитку підприємств агропромислового бізнесу в конкурентному середовищі: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2019. 586 с.

Хаєцька О. П. Шляхи підвищення міжнародної інвестиційної привабливості України. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 3. С. 113 - 130.

Чех Л. М., Корогодова О.О. Інноваційний розвиток економіки України в умовах Індустрії 4.0. Актуальні проблеми економіки та управління. 2020. № 14. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/205849

Чорна Н. П. Аналітичний інструментарій управління інноваціями: навчальний посібник. Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В., 2022. 214 с.

Global Innovation Index 2021. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2023.01-02.029

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет