ПОДОЛАННЯ РОЗРИВУ МІЖ СЕКТОРОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ І РИНКОМ ПРАЦІ ЯК ФАКТОР РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Роман Волошин

Анотація


Вступ. Роль інтелектуального потенціалу в умовах четвертої промислової революції суттєво зростає. Динамічні технологічні зміни формують нові запити до ринку праці і, відповідно, ринку вищої освіти. Все більшої актуальності набуває здатність системи вищої освіти реагувати на запити ринку праці і оперативно забезпечувати їх за рахунок підготовки фахівців відповідного рівня і кваліфікації. Через низький рівень узгодженості цих процесів і відсутність дієвих інструментів, здатних підтримувати актуальність здобутих компетентностей випускниками вишів, розрив між ринком праці і сектором вищої освіти зростає. Подолання цього розриву дозволить значно підвищити рівень інтелектуального потенціалу і посилити конкурентоспроможність національної економіки.

Методи. Використана методологія дослідження передбачає поєднання теорій і практичних засад вивчення вищої освіти, зайнятості і ринку праці, які поєднуються із процесами науково-технічного прогресу в умовах четвертої промислової революції. Основні методи, використані в роботі, засновані на системному і міждисциплінарному підході і включають загальнонаукові методи аналізу, синтезу, спостереження і узагальнення, методи діалектики, екстраполяції і статистичного аналізу.

Результати. В статті визначено особливості взаємодії ринку праці і сектору вищої освіти в умовах четвертої промислової революції, визначено значення інтелектуального потенціалу для забезпечення переходу економіки на новий технологічний уклад, охарактеризовано головні прояви і проблеми, які спричиняє розрив між параметрами ринку праці і системи вищої освіти. Проаналізовано окремі показники ринку праці за рівнями освіти, в результаті чого виявлено прямий зв’язок між рівнем освіти і зайнятістю, а також встановлено факт зростання кількості знеохочених до пошуку праці осіб серед випускників вишів. Наведено головні причини наявності розриву між ринком праці і ринком вищої освіти, а також обґрунтовано напрями його подолання в сучасних умовах.

Перспективи. Подальші перспективи дослідження пов’язані із необхідністю виявлення і вивчення конкретних випадків невідповідності системи вищої освіти вимогам ринку праці, а також розробки дієвого механізму впровадження інструментів «навчання протягом життя», «відкритої науки» і самоосвіти у вищих навчальних закладах і на робочих місцях.


Ключові слова


інтелектуальний потенціал; ринок праці; сектор вищої освіти; розрив; четверта промислова революції; Індустрія 4.0.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Барвінок В. Ю., Воронцова А. С., Петрушенко Ю. М. Побудова теоретичної моделі формування та перерозподілу компетенцій в системі «освіта» – «ринок праці» та трансферу знань. Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. 2022. № 4. С. 168−176. DOI: 10.21272/1817-9215.2022.4-18

Бугас В. В., Бугас В. В., Бугас Н. В. Проблеми регулювання взаємодії освітніх послуг та ринку праці. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації» : тези доповідей, м. Київ, 10 листопада 2020 р. Київ : КНУТД, 2020. С. 67-69.

Insight Report The Future of Jobs Report 2018 World Economic Forum – Geneva, 2018. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf.

International Labour Organisation. ILOSTAT. URL: https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer30/?region=ROECA〈=en&segment=indicator&id=LUU_2LU4_SEX_AGE_RT_A

Лопушняк Г. С., Скидан М. І. Стратегічний аналіз розвитку вищої освіти України в контексті збалансування попиту та пропозиції на ринку праці. Актуальні проблеми економіки. 2022. №2-3 (248-249). С. 28-40.

Марковець К. Ю., Корогодова О. О. Тенденції ринку праці за умов індустрії 4.0. Актуальні проблеми економіки та управління. 2020. № 14.

Matsumoto M. & Bhula-or R. Problem of skills mismatch in Asia and the Pacific : How useful are the existing measurement for future skills strategies? Chapter 11 «Skills and the Future of Work: Strategies for Inclusive Growth for Asia and the Pacific». 2021. URL : https://apskills.ilo.org/downloads/chapter-11-problem-of-skills-mismatch-in-asia-and-the-pacific-how-useful-are-the-existing-measurement-for-future-skills-strategies-1/view

Nazerke A. Exploring self-employment in Central Asia: influence factors. Vienna, Austria. 2021. URL : https://www.etd.ceu.edu/2021/anuarbek_nazerke.pdf

Проєкт Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки. URL: https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/86286/

Савченко Г. О., Збрицька Т. П. Шляхи підвищення ефективності взаємодії та взаємозв’язку ринків праці та освітніх послуг.. Вісник соціально-економічних досліджень. 2012. Вип. 1 (44). С. 4–9.

Somers M. A., Cabus S. J., Groot W. and van den Brink H. M. Horizontal mismatch between employment and field of education: evidence from a systematic literature review. Journal of Economic Surveys. 2019. 33: 567-603. https://doi.org/10.1111/joes.12271

Stenard B. & Sauermann H. Educational Mismatch, Work Outcomes, and Entry Into Entrepreneurship. Organization Science. 2016. 27. 10.1287/orsc.2016.1071.

Stoevska V. Only half of workers worldwide hold jobs corresponding to their level of education. ILOSTAT. 2021. URL : https://ilostat.ilo.org/only-half-of-workers-worldwide-hold-jobs-corresponding-to-their-level-of-education/

Vichet S. Education-job mismatches and their impacts on job satisfaction : An analysis among university graduates in Cambodia. Working Papers. 2018. URL: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01839463
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2023.01-02.019

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет