ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА, ЧИ СТОХАСТИЧНІ ПЕРТУРБАЦІЇ?

Петро Хомин

Анотація


Вступ. Cумбурні спроби реформування вітчизняної системи оподаткування з якогось часу стали іменуватися податковою політикою. Як видається, започаткованою намаганням долучитися до такого вагомого грецькомовного терміна. Внаслідок чого виникла невідповідність термінології, яка певною мірою вуалює проблеми оподаткування, тож її дедуктивне осмислення має як наукове, так і практичне значення, відтак актуальне.

Методи. Дослідження окресленої проблеми проводилося з використанням наступних методів: дедукції, тобто критичного осмислення низки публікацій учених, які розглядали окремі податкові нововведення під аспектом фіскальної політики та синтезу такої інформації з метою обґрунтування її власного розуміння.

Результати. Підкреслююється, що стохастичні й сумбурні пертурбації в оподаткуванні не відповідають сутності дефініції «податкова політика». На конкретних прикладах наводиться аргументація, яка слугує підтвердженням цієї тези. Відзначається, що відсутність теоретичного обґрунтування змін у податковій політиці, навіть при їхній частковій раціональності, обертається непередбачуваним нівелюванням цього позитиву. Насамперед унаслідок ігнорування меж бухгалтерського обліку, визначених класиком Й.-Ф. Шером, позаяк між цим предметом і податковою політикою немає належного взаємозв’язку й фіскальні нововведення не супроводжуються синхронним обліковим методичним забезпеченням, тому його доводиться формувати за методом спроб і помилок. В результаті впроваджуються методологічно невмотивовані субрахунки, застосування яких навіть створює додаткові умови для фальсифікацій  грошових операцій зі сплати податку на додану вартість. Наголошується на необхідності узгодження податкової політики з класичними правилами оподаткування. Вказується, що це можливе, коли проблеми податкової політики будуть у центрі уваги науковців.

Перспективи. В цій площині слід шукати перспективних шляхів вирішення проблематики податкової політики. А зважаючи на її складність, варто прислухатися передусім до думок бухгалтерів-практиків, а не анонімних «винахідників» всіляких ускладнень, що вводяться без урахування трудомісткості облікового забезпечення оподаткування й контролю за його достовірністю, а тому не приводять до ефективних наслідків.


Ключові слова


податкова політика; фіскальні нововведення; стохастичні пертурбації; платіжний баланс

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бородіна О. М. Могильний О. М. Коригування політики державної підтримки сільського господарства України. Економіка АПК, 2007. С. 55-61.

Закон України ’’Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи’’ від 28.12.2014 р. №71-VІІІ.

Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість. Затв. наказом Міністерства фінансів України від 01.07.1997 № 141 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24.12.2004 № 818. Зі змінами згідно з наказом Міністерства фінансів від 27.12.2011 № 1753).

Леонтьев В. Экономические эссе. Теория, исследования, факты и политика: Пер с англ. М.: Политиздат, 1990. 415 с.

Малишкін О. Податковий облік чи податкові розрахунки. Бухгалтерський облік і аудит, 2012. №1. С. 22-28.

Мних Є. До питання трансформації системи підготовки фахівців з обліку та аудиту. Бухгалтерський облік і аудит, 2004. № 10. С. 33-34.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (з наступними змінами).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку ’’Податкові різниці’’, затверджене наказом Мінфіну України від 25.01.2011 р. № 27.

Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 569.

Рудановский А. П. Руководящие начала (принципы) по счетоводству и отчетности в государственных хозяйственных объединениях. М., 1924.

Савич О. Бухгалтерський облік ПДВ: основи та нововведення-2015. Режим доступу: http://www.buh24.com.ua.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов [пер. с англ.; предисл. В.С. Афанасьева]. М.: Эксмо, 2007. 960 с.

Соколов Я. В. Бухгалтерский учёт: от истоков до наших дней. М.: Аудит ЮНИТИ, 1996. 638 с.

Хома С. В., Богославець О. Ю. Особливості обліку податку на додану вартість в умовах електронного адміністрування. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Сучасний стан і перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу”, м. Ів.-Франківськ, 16-17 жовтня 2015 р. С. 117-119.

Шер Й. В. Бухгалтерия и баланс. – 4-е изд.: Пер. с 5-го нем. Изд. С. И. Цедербаума. Под ред., дополн. и примеч. Н. С. Лунского. М.: Экономическая жизнь, 1926. 525 с.
DOI: https://doi.org/10.35774/10.35774/ibo2023.01-02.007

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет