БІЗНЕС-АНАЛІТИКА vs. БІЗНЕС-АНАЛІЗ: СУЧАСНИЙ ДИСКУРС, МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ІНІЦІАТОРА ПОЗИТИВНИХ ЗМІН

Руслан Бруханський, Ірина Спільник

Анотація


Вступ. Необхідність задля забезпечення успішного ведення бізнесу за допомогою аналізу вирішувати широке коло завдань зумовила запит на аналітиків, яких називають агентами, або ініціаторами змін. З огляду на те, що на сьогоднішній день на конкурентному ринку праці позиція бізнес-аналітика є однією з найбільш престижних і добре оплачуваних, до бізнес-аналітики, як до виду діяльності, до цієї галузі знань, що динамічно розвивається, а також до відповідного освітнього продукту виникає закономірний інтерес. Відповідно набувають актуальності розгляд сутності концепту «бізнес-аналітика» у різних його трактуваннях і аспектах, визначення ключових параметрів моделі професійної компетенції бізнес-аналітика, а також вирішення завдань щодо їх формування та інтегрування за відповідною освітньо-професійною програмою підготовки закладом вищої освіти.

Методи. Авторами застосовано діалектичний метод пізнання та загальнонаукові прийоми і принципи комплексних досліджень, які передбачають емпіричні, теоретико-когнітивні та загальні логічні методи. Зазначений методичний інструментарій використано: спостереження, порівняння, опис, узагальнення для розгляду сутності та розкриття особливостей окремих напрямків бізнес-аналітики; системний підхід і моделювання для ідентифікації і систематизації ключових параметрів професійної компетенції бізнес-аналітика; аналіз, синтез і логічний підхід до вирішення завдань щодо їх формування та інтегрування в процесі освітньої діяльності.

Результати. Сформульовано висновок про те, що ускладнення зовнішнього середовища та внутрішніх бізнес-процесів підприємства зумовлюють необхідність застосування бізнес-аналітики, як системи комплексного і повсякчасного моніторингу, оцінки та діагностування функціонування бізнесу, а також здійснення змін шляхом бізнес-аналізу задля вирішення проблем або використання існуючих можливостей забезпечення життєздатності та розвитку бізнесу. Це передбачає новий концептуальний підхід як у обробці інформації, так і в цілях та особливостях проведення такого аналізу. Зазначене підвищить дієвість аналізу та дозволить організація перетворити аналітичну роботу на невід'ємну складову успішного ведення бізнесу. Визначено ключові параметри моделі професійної компетенції бізнес-аналітика. Сформульовано завдання освітньої програми з підготовки бізнес-аналітика щодо формування та інтегрування належних освітніх компетентностей та одержання прикладних результатів навчання.

Перспективи. За зазначених обставин наявні належні передумови для подальшого розвитку бізнес-аналітики як нового перспективної концепту аналітичної роботи в організації, напрямку у науці та освітній діяльності з підготовки фахівців у цій царині. А тому вкрай важливими є подальші напрацювання – нові наукові підходи, розробки з певних напрямків і видів бізнес-аналітики, удосконалення методичного інструментарію аналізу, пропозиції щодо удосконалення змісту, методики та організації процесу підготовки фахівців тощо.


Ключові слова


бізнес-аналітика, бізнес-аналіз, бізнес-аналітик, аналітика, аналіз, аналітична діяльність, консультування, професійні компетентності, облік, університетська підготовка аналітика-консультанта

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Аналіз. Вікіпедія. Вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7 (дата звернення 10.04.2022).

Аналітика. Вікіпедія. Вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 (дата звернення 10.04.2022).

Бізнес-аналітик. Work.ua. URL: https://www.work.ua/career-guide/business-analyst// (дата звернення 13.04.2022).

Бізнес-аналітика: чим вона корисна підприємцям. URL: https://info.nic.ua/uk/blog-uk/business-analytics-2/ (дата звернення 13.04.2022).

Бруханський Р. Ф., Пуцентейло П. Р. Формування системи професійної підготовки бухгалтера-аналітика. Інноваційна економіка. 2016. № 5-6 (63). С. 187–198.

Гафіяк А. М. ІТ-технології та бізнес-аналітика. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 15. С. 933-937. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/15_ukr/143.pdf (дата звернення 13.04.2022).

Гобов Д. А. Сучасне розуміння бізнес-аналізу та його складових в ІТ-проектах. URL: https://www.researchgate.net/publication/346106407_Sucasne_rozuminna_biznes-analizu_ta_jogo_skladovih_v_IT-proektah (дата звернення 13.04.2022).

Дмитришин Б. В., Боровий М. В. Бізнес-аналітика та її роль в управлінні конкурентоспроможністю підприємства. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки, 2020. Вип. 5 (38). С. 214 – 220.

Кухар А. Бизнес-аналитика в Украине: нам нужно время. URL: https://ko.com.ua/biznes-analitika_v_ukraine_nam_nuzhno_vremya_35700. (дата звернення 22.04.2022).

Остервальдер О., Піньє І. Побудова бізнес-моделей. Настільна книга стратега і новатора. Київ: Альпіна Паблішер Україна. 2020. 288 с.

Сидорова А. В., Біленко Д. В., Буркіна Н. В. Бізнес-аналітика: навчально-методичний посібник. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса. 2019. 104 с.

Спільник і. В., Гаврилюк-Єнсен л. В. Консалтингова діяльність як форма організації аналітичної роботи. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу ТНЕУ. Тернопіль, Економічна думка 2007. Випуск 1 (17). С. 28-33.

Спільник і. В., Гаврилюк-Єнсен л. В. Складові фаховості у консультаційній діяльності. Економічний аналіз. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу ТНЕУ. Тернопіль, Економічна думка, 2010. Випуск 5, С. 30-33.

Спільник І. В., Загородна О. М., Ярощук О. В. Консультаційна діяльність: актуальність, особливості та перспективи розвитку. Економічний аналіз. Тернопіль, 2018. Том 28. № 3. С. 192-198.

Чернышева Ю. Г. Новая концепция аналитики в организации – бизнес-анализ. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/novaya-kontseptsiya-analitiki-v-organizatsii-biznes-analiz (дата звернення 20.04.2022).

Чкан А. С., Гостева Ю. А. Сутність аналітичної роботи та інструменти бізнес-аналітики в управлінській діяльності. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Випуск 3 (03). 2016. С. 155-158.

Шалахін А. Методы бизнес-анализа. URL: https://habrahabr.ru/post/124164/ (дата звернення 13.04.2022).

Шалахін О. Стан розвитку бізнес-аналізу в Україні. URL: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/306 (дата звернення 13.04.2022).

Яремко З. М. Модель бізнес-аналітики підприємства в контексті стратегічного управління. Інноваційна економіка. 2013. № 3. С. 328-333 . URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_3_76 (дата

звернення 14.04.2022).

Analytic. Merriam Webster dictionary. URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary/analytic.

Business analysis. Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Business_analysis.

Business Intelligence vs. Business Analytics: What's The Difference? URL: https://www.tableau.com/learn/articles/business-intelligence/bi-business-analytics.

Carkenord В. Seven Steps to Mastering Business Analysis. J. Ross Publishing. First edition. 2008. 384 p.

Gartner: IT Definitions and Glossary. URL: https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary. (дата звернення 22.04.2022 р.)

Global Standards of the Business Analysis Profession. A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK® Guide) URL: https://www.iiba.org/career-resources/a-business-analysis-professionals-foundation-for-success/babok/. (дата звернення 22.04.2022 р.)

Lutkevich B. What is business analytics? URL: https://www.techtarget.com/searchbusinessanalytics/definition/business-analytics-BA. (дата звернення 22.04.2022 р)

Microsoft. PowerBI. URL: https://powerbi.microsoft.com/ru-ru/what-is-business-intelligence/ (дата звернення 22.04.2022 р)

Paul D., Yeates D., Cadle J., Business Analysis. 2nd Edition. 2010. URL: https://repository.unikom.ac.id/48164/1/BCS.Business.Analysis.2nd.Edition.1906124612.pdf (дата звернення 13.04.2022)

Pratt M., White S. What is a business analyst? A key role for business-IT efficiency. URL: https://www.cio.com/article/276798/project-management-what-do-business-analysts-actually-do-for-software-implementation-projects.html/ (дата звернення 22.04.2022 р)

Terra J. What is a Business Analysis and What does a Business Analyst Do? URL: https://www.simplilearn.com/what-is-a-business-analyst-article (08.04.2022)
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2022.01-02.007

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет