ФОРМУВАННЯ АНАЛІТИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕДУМОВ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

Валерій Ільїн, Олена Ільїна, Антон Ковнеров

Анотація


Вступ. В сучасних економічних умовах до організації системи управління ресурсокористування аграрного підприємства пред’являються як вимоги забезпечення конкурентоздатності прийнятого режиму ресурсокористування в умовах ринку, так і вимоги забезпечення екологічного балансу техногенного навантаження на сільськогосподарські угіддя. Зважаючи на це, необхідним є забезпечення міждисциплінарного характеру формування системи менеджменту підприємства. Такий підхід обумовлює необхідність розгляду аналітичної підтримки управлінських рішень у відшукуванні компромісу екологічних та економічних інтересів сталого розвитку підприємства. Мета. Розробка системи оцінки поточного стану організації управління ресурсним потенціалом для забезпечення науково-обґрунтованої класифікації управлінських підходів аграрних підприємств до ресурсокористування. Методи. Дослідження проводилися на основі використання абстрактно-логічного, статистичного та економіко-математичного методів. Методологічним підґрунтям в опрацюванні матеріалу виступив діалектичний метод пізнання суспільно-економічних явищ. Результати. В ході проведення наукового дослідження встановлено, що ефективною основою науково обґрунтування системи оцінки та диференціації підходів до управління ресурсним потенціалом аграрного підприємства є класифікаційні функції дискримінантного аналізу. Головною перевагою апарату дискримінантного аналізу в даній конкретній ситуації є можливість статистико-математичного моделювання принципу класифікації досліджуваних об’єктів експертною групою. Отримані моделі можуть бути використані для ідентифікації результативності управління ресурсним потенціалом суб’єктами господарювання для діагностики проблем та виявлення джерел ефективності ресурсокористування. Якість отриманих моделей залежить від вірного вибору набору індикаторів оцінки та врахування в параметрах умов господарювання. Перспективи. Результати апробації пропонованого підходу з використанням статистичних даних Луганської області дозволили виявити головні передумови підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом, основним з яких є забезпечення збалансованості виробничої системи рослинництва через регулювання інтенсивності ресурсокористування. Керування переважно ринковими потребами, що, в принципі, відповідає діяльності в умовах ринкової економіки, розбалансувало механізми самовідновлення земельних ресурсів, що, відповідно, потребує замісних агротехнічних заходів. Для цього необхідні відповідні інвестиційні ресурси, а проекти управління ресурсним потенціалом – відношення як до перспективних інвестиційних вкладень.


Ключові слова


управління; ресурсний потенціал; ресурсокористування; дискримінантний аналіз; класифікаційні функції.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Белоусенко М.В. Экономическая организация: ресурсно-ориентированный подход. Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. 2008. Выпуск 34-1. С. 190 – 197.

Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] Режим доступу до ресурсу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Додонов С.В. Влияние потенциала на эффективность сельскохозяйственного производства. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2004. №2, т.2. С. 121-127.

Дробот В. І., Толкач М. І. Прогнозування і планування агропромислового виробництва в ринкових умовах. Економіка АПК. 2002. №6. С. 11–15.

Кареба М.І. Щодо оцінки економічної ефективності використання основних складових ресурсного потенціалу сільгосппідприємств. Наукові праці вчених Південного філіалу „Кримський агротехнологічний університет” Національного аграрного університету. 2009. вип. 1. С. 26-32.

Клименко С. М. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків : навч. посібник. Київ : КНЕУ, 2014. 252 с.

Кривов'язюк І. В., Пахольчук А. І. Процес прийняття господарських рішень та його вплив на ефективність діяльності підприємства. Ефективна економіка. 2013. № 4. URL: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=1962

Піняга Н.О. Вивчення потреби ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств системним підходом. Агросвіт. 2013. № 9. С. 62 – 64.

Россоха В.В. Теоретико методичні засади формування, розвитку та оцінювання виробничого потенціалу сільськогосподарського підприємства. К.: ННЦ ІАЕ, 2013 94 с.

Сердак С.Е. Принципи ефективного управління ресурсами суб'єктів господарювання. Академічний огляд. 2008. № 2. С. 83 – 88.

Судакова О. І. Обґрунтування господарських рішень в умовах невизначеності та ризику. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. 2012. № 3 (34). С. 158-162.

Туровець О. Формування системи пріоритетів в управлінні потенціалом розвитку підприємства. Економіка України. 2005. № 10. С. 24-28.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2021.03-04.048

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет