ОБЛІК НЕФІНАНСОВИХ АКТИВІВ В УПРАВЛІННІ СУБ’ЄКТАМИ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ

Олена Цятковська

Анотація


Вступ. У статті досліджено економічну сутність та основне призначення нефінансових активів, класифікацію нефінансових активів за різними підходами, взаємозв’язок бухгалтерського обліку в установах державного сектору та управління нефінансовими активами. Методи. Під час дослідження економічної сутності та напрацювання авторського визначення поняття «нефінансові активи» використано методи індукції, дедукції, порівняння та синтезу. Методи аналізу, порівняння та синтезу застосовувалися при дослідженні класифікації нефінансових активів та напрацюванні авторських пропозицій щодо обліку нефінансових активів в управлінні установами державного сектору. Результати. У результаті дослідження визначено авторське трактування економічної сутності нефінансових активів з урахуванням вітчизняних та міжнародних практик, систематизовано та узагальнено класифікацію нефінансових активів, а також встановлено особливості та вплив бухгалтерського обліку нефінансових активів на управління суб’єктами державного сектору. Перспективи. Оскільки облік нефінансових активів має важливе значення для ефективного управління як державними установами, так і державним сектором загалом. Саме тому доцільно проводити подальші дослідження щодо взаємозв’язку між бухгалтерським обліком та управлінням в установах державного сектору на основі облікової інформації. А також визначення основних напрямів нормативного регулювання відображення на субрахунках бухгалтерського обліку та узагальнення у звітності інформації про нефінансові активи державних установ.


Ключові слова


державна установа; нефінансові активи; бухгалтерський облік; майно; фінансові активи

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бюджетний кодекс України №2456-VI від 01.01.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (дата звернення: 14.08.2021)

Дрозд І.К. Бухгалтерський облік та внутрішній державний аудит за міжнародними стандартами : у 3 ч. / за заг. ред. М.В. Кужельного. К. : УАСБА, 2009. Ч. ІІ : Міжнародні стандарти внутрішнього аудиту державного сектору. К.Дрозд, О.О. Чечуліна. К., 2009. 312 с.

Кондратюк І.О., Лондаренко О.О. Облік витрат на придбання нефінансових активів бюджетних установ: управлінський аспект. Фінанси, облік і аудит. 2015. Вип. 1. С. 210–230. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Foa_2015_1_18.

Ловінська Л.Г. Бухгалтерський облік та внутрішній аудит в державному секторі : у 3 ч. / за заг. ред. М.В. Кужельного. К. :УАСБА, 2009. Ч.1 : Фінансовий облік у державному секторі:міжнародний підхід. К., 2009. 479 с.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби»: Наказ Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202. Дата оновлення 01.01.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1017-10#Text (дата звернення 05.08.2021) 6. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629. Дата оновлення 01.01.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0095-11#Text (дата звернення 05.08.2021)

Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі: затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 р. № 1203. Дата оновлення 21.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення 05.08.2021).

Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2007 р. № 34 [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/34-2007-%D0%BF#Text

Руководство по статистике государставенных финансов 2001 года. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/rus/index.htm

Свірко С.В. Розвиток оцінки нефінансових активів у бюджетних установах: історичні традиції та сучасні тенденції. Незалежний аудитор. 2013. № 5. С. 23–34. URL: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/Na_2013_5_6.

Система национальных счетов 2008 года (СНС-2008). URL: https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008 Russian.pdf.

Черкашина Т. В. Нефінансові активи: оцінка і класифікація у державному секторі. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 23. С. 201-206. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2017_23_39.

Юрченко, О. Б. Активи суб’єктів державного сектору економіки: поняття, класифікація та методичні засади організації обліку. Економічний простір, (161), 140-146. URL: https://doi.org/10.32782/2224-6282/161-26
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2021.03-04.040

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет