ЕВОЛЮЦІЯ ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ ПІД ВПЛИВОМ МІЖНАРОДНИХ ПРАКТИК КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Василь Царук

Анотація


Вступ. Облікова система як фундаментальний атрибут функціонування корпорацій перебуває від постійним впливом різноманітних чинників. Глобальні інновації та соціальні трансформації економічних процесів мотивують адаптацію облікових теорій і практик. Один із найбільш суттєвих впливів на модернізацію облікової системи корпорацій формує мультиваріантність міжнародних практик корпоративного управління. Методи. Методичними інструментами проведеного дослідження є фундаментальні положення економічних знань і наукові праці сучасних дослідників. У процесі дослідження застосовано методи індукції та дедукції для диференціації еволюції облікової системи; аналізу та синтезу для ідентифікації об’єкта і предмета дослідження; конструктивний метод для розчленування етапів еволюції облікової системи; абстрактно-логічний метод для науково-теоретичних узагальнень і формулювання спектру висновків. Результати. Ідентифіковано характерні риси міжнародних моделей корпоративного управління. Окреслено проблематику облікового забезпечення корпоративного управління. Доведено логічність застосування терміну «вітчизняна модель корпоративного управління». Уточнено специфіку параметрів моделі корпоративного управління в Україні. Диференційовано спектр особливостей впливу англо-американської та німецької моделей корпоративного управління на еволюцію системи бухгалтерського обліку в Україні. Встановлено факт проблематики неадекватності чинної в Україні моделі корпоративного управління й системи обліку. Акцентовано увагу на доцільності уточнення принципів корпоративного управління G20 / ОЕСР. Перспективи. Ідентифікація доцільності врахування типових параметрів еволюційного розвитку вітчизняної теорії та практики корпоративного управління з позицій модернізації національної системи обліку.


Ключові слова


облікова система; корпоративне управління; міжнародна практика; еволюція облікової системи; практика корпоративного управління.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бочуля Т. В. Інформація: чинники, переваги та синергія розвитку / Актуальні проблеми розвитку

обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації:

матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції. Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2021. С. 31-35.

Бруханський Р. Ф. Параметри розвитку корпоративної стратегічної обліково-аналітичної системи

підприємства. Облік і фінанси. №1 (87). 2020. С. 13-19.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.1999 № 996-XIV, зі

змінами і доповненнями в редакції від 01.07.2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text

Кузіна Р. В. Корпоративний облік і звітність в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку:

Монографія. Херсон: Грінь Д. С., 2015. С. 15.

Куцик П. О. Концепція уніфікованої системи обліку і звітності в корпоративному управлінні:

монографія. Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2017. 408 с.

Легенчук С. Ф. Розвиток корпоративної звітності: перспективи та проблеми / Актуальні проблеми

розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів

глобалізації: матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції. Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2021. С. 73-

Радыгин А. Д., Энтов Р. М., Межераупс И. В. Особенности формирования национальной модели

корпоративного управления. М.: Институт экономики переходного периода, 2003. 164 с.

Fernando A. C. Corporate Governance: Principles, Polices and Practices. 2 ed. New Delhi: Pearson

Education India, 2012. 580 p.

Principles of Corporate Governance. Posted by Business Roundtable. URL:

https://corpgov.law.harvard.edu/2016/09/08/principles-of-corporate-governance/
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2021.03-04.033

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет