ФОРМУВАННЯ УМОВ ЗБІЛЬШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Сергій Рогозний

Анотація


Вступ. Розвиток орендних відносин аграрних підприємств визначає необхідність формування відповідного інформаційного забезпечення менеджменту підприємства, що є базою для прийняття управлінських рішень щодо засобів формування ресурсної основи господарської діяльності. Тому необхідне відповідне обліково-аналітичне забезпечення, що відповідає вимогам та запитам різних користувачів економічної інформації. Отже, необхідне врахування умов формування та використання інформації для формування її цінності, що і визначає актуальність даного дослідження. Мета. Визначити передумови збільшення ефективності обліково-аналітичного забезпечення розвитку в умовах розвитку орендних відносин аграрних підприємств та формування відповідних пропозиції щодо технічного врегулювання функціонального навантаження інформаційної бази аграрного підприємства. Методи. Дослідження проводилися на основі використання монографічного, абстрактно-логічного, історичного методів. Методологічним підґрунтям в опрацюванні матеріалу виступив діалектичний метод пізнання суспільно-економічних явищ. Результати. За результатами виявлено технічне (компонентне) протиріччя облікової та аналітичної функції, що складають його основу. Дане протиріччя нами визначається суттєвою відмінністю підходів до отримання результатів: якісне виконання облікової функції потребує жорстке слідування регламентованим правилам та стандартам, в той час якісна аналітична підтримка спирається на оригінальні рішення, що відображають суттєві особливості ведення аграрного бізнесу в певних умовах. Зважаючи на вірогідні санкції від контрольних органів за недотримання правил ведення облікових процедур, вважаємо, що це може стати істотною перепоною для формування якісної аналітичної підтримки через ризик вийти за межі регламентованих правил, а це потенційно знижує ефективність аналітичної підтримки менеджменту підприємства. Перспективи. Потенційно зазначене протиріччя може бути вирішене шляхом забезпечення відповідних технічних умов в системах автоматизації обліку через комбінування інструментів накопичення інформації: роз’єднання облікових та аналітичних функції на етапі обліку та об’єднання – на рівні аналітичних функцій. Технічні передумови для даного процесу представляє OLAP-концепція організації інформаційних систем обліково-аналітичного забезпечення аграрного підприємства загалом, та орендних відносин зокрема. Дана технологія дозволяє впорядкувати структуру економічної інформації, отриманих від різних джерел, за єдиною типологією


Ключові слова


облік; орендні відносини; обліково-аналітичне забезпечення; економічна інформація; автоматизація обліку.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств : підручник 2-ге вид. доп. і перероб. Київ. КНЕУ. 2002. 410 с.

Безродна Т. М. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: визначення сутності поняття. Вісн. Східно-українського нац. ун-ту ім. В. Даля. 2008. №10 (128), ч.2. URL: http://www.nbuv.gov/ua/portal-/Soc_Gum/VSUNU/2008_10_2/bezrodna.pdf. (дата звернення: 11.10.2021)

Бухгалтерський облік: основи теорії та практики : підруч. / Загородній А. Г., Партин Г. О., Пилипенко Л. М., Партин Т. І. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. 340 с.

Вільхова Т.В. Оцінка ефективності землекористування для беззбиткового виробництва та з розширеним відтворенням. Молодий вчений. 2016. № 5(32). С. 31-35.

Волощук Л. О. Обліково-аналітичне забезпечення управління інноваційним розвитком підприємства. Праці Одеського політехнічного університету. 2011. Вип. 2 (36). С. 329–334.

Вольська В. В. Методичні підходи до обліково-аналітичного забезпечення та аудиту управлінської діяльності аграрних підприємств. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2012. №3(24). С. 83–88.

Голов С.Ф. Управлінський облік : підручник. Київ. Лібра. 2003. 704 с.

Данкевич А.Е. Розвиток орендних земельних відносин в умовах корпоратизації. Глобальні та національні процеси економіки. 2015. № 8. С. 377–382. URL: http://www.global-national.in.ua/archive/8-2015/79.pdf

Друри К. Введение в управленческий и производственный учет. Москва : Аудит. 1994. 560 с.

Загородній А. Г. Оцінювання ефективності системи обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства. Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : зб. матеріалів учасн. Міжнар. Наук.-практ. конф. Тернопіль : Крок, 2010. С. 31–32.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій : інструкція Міністерство фінансів України від 30 листопада 1999р. №291. Дата оновлення: 10.08.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/z0893-99

Камінська Т. Г. Обліково-аналітичне забезпечення фінансового менеджменту в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук. : 08.06.04. Київ, 2006. 20 с.

Кравченко О. А. Учетно-аналитическое обеспечение управление основными средствами сельскохозяйственных организаций : автореф. на соиск. уч. степени канд. эк. наук. : 08.00.12. Ставрополь, 2011. 22 с.

Месель-Веселяк В.Я. Федоров М. М. Стратегічні напрями розвитку аграрного сектору економіки України. Економіка АПК. 2016. № 6. С. 37-49.

Мицкевич А. Различные способы анализа безубыточности. URL: https://www.cfin.ru/management/finance/cost/cvp_var.shtml. (дата звернення: 05.11.2021).

Назаренко О.В. Орендні земельні відносини та механізм їх удосконалення в ринкових умовах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук: спец. 08.07.02 «економіка сільського господарства і АПК». Харків, 2006. 20 с.

Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV. Дата оновлення: 01.07.2018. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14. (дата звернення: 05.11.2021).

Третяк А.М. Земельні ресурси України та їх використання : монографія. Київ : ТОВ „ЦЗРУ”, 2003. 143 с.

Федоров М.М. Земельна реформа і розвиток земельних відносин. Економіка АПК. 2011. №7. С. 57.

Шебаніна О. В. Орендні земельні відносини: сучасний стан та основні напрями удосконалення. Економіка АПК. 2011. № 7. С. 7–13.

Юхименко О.М. Розвиток орендних відносин в аграрному секторі економіки. Економіка АПК. 2010. № 1. С. 18-21.

Shoshani A. OLAP and statistical databases: similarities and differences // 16th ACM SIGACT SIGMOD SYGART Symp. On Principles of Database Systems, 1997. P. 185–196

Keith Laker «OLAP Workshop 1: Basic OLAP Concepts» [Электронный ресурс] – URL: http://oracleolap.blogspot.com/ 2007/12/olap-workshop-1-basic-olap-concepts.html (дата звернення: 05.11.2021).]
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2021.03-04.022

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет