ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ТУРОПЕРАТОРІВ

Петро Куцик, Любов Медвідь, Тамара Герасименко, Наталія Міценко

Анотація


Вступ. Стаття присвячена одній з актуальних проблем організації управлінського обліку туроператорів. Зокрема розкривається сутність таких понять як туристичний продукт, туристичний пакет та туристичний тур як об’єктів управлінського обліку. Авторами обґрунтовано засади виокремлення центрів відповідальності та центрів витрат підприємств туристичної галузі. Методи. У процесі дослідження використано такі наукові методи: індукції, дедукції, наукової абстракції та історико-порівняльний – для розкриття сутності та виокремлення центрів відповідальності; діалектичного пізнання і теоретичного узагальнення – для вдосконалення класифікації центрів відповідальності та витрат у туроператорів; аналогії та абстрагування – для розробки методичних аспектів управлінського обліку витрат у туроператорів; формалізації – для визначення складу витрат у туроператорів за центрами відповідальності та надання теоретичних і практичних висновків й узагальнень. Результати. В статті основна увага зосереджується на характеристиці складових туристичного продукту, а саме комплексі туристичних послуг, які розподіляються на три групи: основні туристичні послуги, додаткові туристичні послуги, матеріальні туристичні послуги. Авторами визначено також складові туристичного пакету та наведено класифікацію туристичних турів, які визначають підходи до формування центрів витрат туроператорів України. Перспективи. Подальші дослідження будуть спрямовані на розробку системи бюджетування витрат туроператорів за центрами відповідальності з метою їх планування, контролю та оптимізації. 


Ключові слова


туроператор; туристичний продукт; туристичний пакет; тур; туристична послуга; центр відповідальності; центр витрат; управлінський облік

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Голов С. Ф. Управлінський облік: підручник. К.: Лібра, 2003. 704 с.

Григор’єва Л. В. Обліково-аналітичне забезпечення організації туристичної діяльності. Вісник Хмельницького національного університету. 2017. № 5 С. 133‒136.

Куцик П., Бачинський В. Сучасні підходи до організації управлінського обліку в компанії : Праці наукового товариства ім. Шевченка. Том LXIII. Економічний збірник. Том 3. Index Copernicus International. – Львів : НТШ; оригінал-макет – видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – 202 с. (С. 205-221).

Любівцева О. О. Методика розробки турів. URL: http://tourlib.net/ books_ukr/lubiceva_mrt5.htm.

Мальська М. П., Худо В. В. Туристичний бізнес: теорія та практика: підручник. К.: ЦУЛ, 2012. 368 с.

Нападовська Л. В. Управлінський облік: монографія. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. 450 с.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 року № 2755-VI у редакції від 01.08.2021 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text.

Соляр В. В. Організація й методологія управлінського обліку в екологічному туризмі. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди “Економіка”. 2018. Вип. 18. С. 113‒124.

Хорунжак Н. М. Проблеми й перспективи розвитку системи обліку суб’єктів туристичної діяльності. Науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка”. 2016. № 5-6 (63). С. 199‒205.

Шудла Р. С., Попик М. М. Інформаційно-аналітична підтримка прийняття управлінських рішень туроператора на основі системи “ускладненого директ-костингу”. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2020. Вип. 2 (142). С. 88‒99.

Шудла Р. С., Попик М. М., Габчак Н. Ф. Сучасні підходи до планування витрат та прибутку на підприємствах сфери туроперейтингу. Вісник ЧНУ ім. Б. Хмельницького. Серія “Економічні науки”. 2020. № 2. С. 117‒135.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2021.03-04.013

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет