РЕФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ: ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ, ІСНУЮЧІ ВИКЛИКИ, НАПРЯМИ ДОРАДЧОЇ ПІДТРИМКИ

Юрій Бакун, Ксенофонтов Михайло, Людмила Дуднік

Анотація


Вступ. Ринок праці є одним з ключових у ринковій системі господарювання. У свою чергу, рівень налагодження на ньому використання чиннику «праця» визначає ефективність використання чинників «капітал» та «земля». Чинник «праця» за своєю суттю є соціально-економічним. З одного боку, соціально-демографічні процеси визначають загальну чисельність населення, його розподіл за стате-віковими групами та можливості участі у виробництві. З іншого боку, економічна характеристика добробуту населення визначає його можливості щодо навчання, підвищення кваліфікації, реалізації професійних здібностей, участь у процесах суспільного поділу праці. В Україні важливим є проведення збалансованих реформ на ринку праці на основі визначення загальних тенденцій, дослідження існуючих викликів та обґрунтування напрямів дорадчої підтримки процесів його ринкового трансформування, що й обумовлює актуальність дослідження в теоретичному та практичному відношенні. Тому метою статті було визначення загальних тенденцій, існуючих викликів та напрямів дорадчої підтримки реформування ринку праці. Методи: У якості теоретичного базису статті обрано діалектичний метод пізнання та системний метод до дослідження питань реформування ринку праці та дорадчої підтримки здійснення таких процесів. При написанні статті було використано загальнонаукові методи пізнання, а саме: методи аналізу, синтезу, аналогій, економіко-статистичний, графічний, експертний, метод узагальнення. Метод економіко-статистичного аналізу використаний для визначення основних тенденцій на ринку праці, графічний – для наочного представлення результатів, експертний метод – для розкриття особливостей дорадчого супроводу ринкового трансформування; методи аналізу, синтезу та аналогій – для виокремлення підходів при розв’язанні існуючих проблем, метод узагальнення для формування висновків дослідження.

Результати.

- визначено основні тенденції на ринку праці України, одними серед яких є: тенденції зменшення загальної чисельності населення (на 15 %), чисельності економічно активного населення (на 20 %), рівня економічної активності населення (на 2,6 %). Також встановлено зменшення рівня безробіття на 3,2 % та причини незайнятості зареєстрованих безробітних;

- наголошено на важливості врахування існуючих викликів при підготовці документів з реформування ринку праці, одними з суттєвих серед яких є поширення процесів глобалізації та необхідність впровадження інновацій для забезпечення належного рівня конкурентоспроможності продукції на ринку;

- доведено доцільність, у суспільному відношенні, врахування не тільки економічних, а й соціальних складових, у процесі структурних трансформацій на ринку праці;

- підкреслено важливість залучення різних суспільних сил у вирішення існуючих проблем з реформування ринку праці, відповідно чого дієвим буде залучення суспільних і приватних дорадчих служб та підвищення контролю їхньої діяльності при реалізації будь-яких заходів з реформування;

- обґрунтовано напрями дорадчої підтримки реформування ринку праці, основна суть яких полягає у: акцентуванні зусиль з вирішення проблем організаційної структуризації ринку праці у контексті підготовки відповідей на існуючі виклики, відповідно чого важливим, у суспільному відношенні, є допомога виробникам (від державних та інших дорадчих служб) у забезпеченні підвищення конкурентоспроможності своєї продукції та альтернативної професійної зміни напряму діяльності.

Перспективи подальших досліджень полягають у визначенні особливостей залучення суспільних та приватних дорадчих служб та їхньої взаємодії при вирішенні суспільних завдань з органами державної влади.


Ключові слова


ринок праці; реформування; тенденції; виклики; напрями дорадчої підтримки; суспільна ефективність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Рівень безробіття в Україні. URL : https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/ (дата звернення: 04.02.2021).

Григор’єв С. М. Основні засади та принципи регуляторного впливу на механізми формування та функціонування системи сільськогосподарського дорадництва. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. 2011. Вип. 12(52). С.48-51.

Зайняте населення за видами економічної діяльності у 2012‒2020 роках. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/rp/zn_ed/zn_ed_u/zn_ed_2013_u.htm (дата звернення: 04.02.2021).

Кропивко М. Ф., Ксенофонтов М. М., Хміль Н. В. Напрями удосконалення державного управління аграрним сектором в умовах децентралізації влади та дерегуляції господарської діяльності. Економіка АПК. 2015. № 3. С. 5-14.

Мелоян В. Г., Савина Ю. В. Зарубежный опыт формирования механизма регулирования рынка труда. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-opyt-formirovaniya-mehanizma-regulirovaniya-rynka-truda (дата звернення: 05.02.2021).

Сільське господарство України : Статистичний щорічник за 2017 р. ; відп. за вип. О.М. Прокопенко. Київ : Державна служба статистики України, 2018.

Рассадина И. И. Особенности рынка труда США. Вестник Санкт-Петербургского университета. 2006. Сер. 8. Вып. 4. С. 101-121.

Сава А., Сидорук Б., Волошин Р. Удосконалення розвитку сільських територій за результатами економіко-математичного моделювання. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2020. Вип. 3-4. С. 86-100.

Сільськогосподарська дорадча діяльність : навч. посіб. для дистанційного навчання / Кальна-Дубінюк Т. П., Кудінова І. П., Рибак Л. Х., Корінець Р. Я. Київ : НУБіП, 2009. 320 с.

Безкровний М. Ф. Змішана модель сільськогосподарських дорадчих служб. Науковий вісник Національного аграрного університету. 2006. №110. С. 176-178.

Эволюция шведской модели. URL: https://mirec.mgimo.ru/2007-01/evolyuciya-shvedskoj-modeli (дата звернення: 24.02.2021).

Long D. The role of state sponsored and cooperatively organized support services in meat production, processing, and marketing in developing countries. URL : http://www.fao.org/3/t0582e/T0582E22.htm (дата звернення: 24.02.2021).

Metcalf D. United Kingdom Labour Market Enforcement Strategy 2018/19. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/705503/labour-market-enforcement-strategy-2018-2019-full-report.pdf (дата звернення: 14.02.2021).
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2021.01-02.050

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет