РОЛЬ ФІНАНСОВОІ ДІАГНОСТИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ольга Завитій

Анотація


Вступ. Однією з найважливіших умов для забезпечення нормального функціонування і розвитку всієї сфери підприємництва є економічна безпека підприємств, а важливою частиною цього процесу є діагностика фінансового стану суб’єктів господарювання. Діагностика служить основним інструментом, що дозволяє об’єктивно оцінити внутрішні й зовнішні параметри роботи підприємства, досліджувати господарські процеси в їхньому взаємозв’язку. Застосування ефективного механізму фінансової діяльності дозволяє на ранній стадії виявляти порушення пропорцій у фазах циклу кругообігу капіталу на підприємстві і встановлювати причини, що їх викликали. Методи. Під час підготовки статті використано системний підхід дослідження, що дозволило оцінити стан впровадження фінансової діагностики у вітчизняну практику підприємництва; метод теоретичного порівняння для удосконалення законодавчого регулювання і напрямів процедур фінансової діяльності; метод експертних оцінок – при розробці організаційних положень впровадження механізму фінансової діагностики в Україні. Результати: У статті визначено значення діагностики фінансового стану підприємства, розглядаються питання сутності і необхідності системного аналізу фінансового стану підприємства. Розглянуто сутність поняття «діагностика», «фінансовий стан». Визначені особливості ефективного управління фінансовим станом підприємства в умовах ринкової економіки України та роль економічної діагностики в діяльності підприємства. Перспективи: У подальшому дослідження з питань розвитку фінансової діяльності полягатиме в обґрунтуванні реалізації сучасних напрямів проведення оцінки фінансового стану субєктів господарювання, особливо в межаж запровадження цифрових технологій.


Ключові слова


підприємство; фінансовий стан; фінансова діяльність; управління; діагностика; оцінка; конкурентоздатність; ліквідність; платоспроможність

Посилання


Загорна Т.О. Економічна діагностика: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2007. 400 с.

Гетьман О.О. Шаповал В.М. Економічна діагностика: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: Центр навчальної літератури, 2007. 307с.

Костенко Т.Д., Підгора Є.О., Рижиков В.С., Герасимов А.А. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: видання 2-ге перероблене та доповнене. Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2007. 400 с.

Фролова Л.В., Никитенко О.О.,. Ермак С.О, Івкова Л.В. Економічна діагностика підприємств: методичний та практичний інструментарій: навч. посіб. Донецьк: ДонНУЕТ, 2007. 158 с.

Городня Т.А., Мойсеєнко І.П. Економічна та фінансова діагностика: навч. Посіб. Львів: «Магнолія 2006», 2008. 282 с. 6. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посіб. К.: Знання, 2004. 654 с.

Мойсеєнко І.П., Демчишин М.Я. Моделі аналізу економічної безпеки суб’єктів господарювання. Актуальні проблеми економіки. 2010. №10 (112). C. 64-73.

Загурський О.М. Фінансовий аналіз. Кредитно-модульний курс. Київ. Центр навчальної літератури. 2019. 472 с.

Завитій О.П. Стратегічне управління розвитком економічних систем на регіональному рівні Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: матеріали VII всеукр. наук.-практ. конф. 26 квітн. 2018 р. (ЛТЕУ, м. Львів). Тернопіль : Крок, 2018. 167 с. С. 116-118.

Завитій О.П. Особливості формування стратегії економічного розвитку регіонів в сучасних умовах. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах ілюзії та прагматичної реабілітації соціуму». м. Кам’янець-Подільський (26-27 квітня 2018 р), Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. С.88-90.

Завитій О.П. Цифрова економіка – економіка віртуального світу Цифрова економіка: тренди та перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 25 жовтня 2018 р. Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В., 2018. С. 76-77.

Завитій О.П. Оцінка економічної ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнар. зб. наук. праць. 2017. Вип. 1. С. 93-97
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2021.01-02.033

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет