ОСНОВНІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВ

Ганна Даценко

Анотація


Вступ. Актуальність статті полягає у важливості проведення контролю якості внутрішнього аудиту промислових підприємств як основи його ефективного та результативного функціонування в цілому. Методи. Теоретико-методологічною основою для вирішення поставлених завдань є загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: аналогій та теоретичного узагальнення, системного та структyрнo-фyнкціoнального аналізу, графічні, абстрактно-логічний. Результати. Встановлено, що оцінку контролю результатів внутрішнього аудиту здійснюють з метою впевненості вищого керівництва підприємства в отриманні якісних послуг, які надаються підприємству внутрішнім аудитом. Сформовано основні вимоги, які має містити аудиторський звіт в цілях недопущення помилок аудиторами. Визначено аспекти, які має включати оцінка контролю якості внутрішнього аудиту. Виокремлено характеристики проведення оцінки контролю якості внутрішнього аудиту, які ґрунтуються на внутрішньому та зовнішньому оцінюванні. Доведено, що ефективно проведений внутрішній аудит сприяє формуванню подальших заходів із розвитку промислового підприємства не лише в даний момент, але й в довгостроковій перспективі. Перспективи. Перспективою подальших досліджень є формування інструментів внутрішнього аудиту, спрямованих на рoзширення напрямів фiнансoво-гoспoдарської дiяльності підприємства із вчасного виявлення та протидії викликам і загрозам зoвнішньoго та внyтрішнього сeрeдовища, що забeзпечить зaхист фiнансових iнтересів влaсників підприємства


Ключові слова


внутрішній аудит; аудиторська перевірка; фінансово-господарська діяльність; контроль якості; оцінка; виробничо-господарська діяльність; підприємство

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Internal Control – integrated Framework. Official web site of The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Retrieved from: http://www.coso.org/guidance.htm (Accessed 12.09.2020).

Вдовенко Л.О. Роль аудиторської перевірки в оцінці фінансового стану підприємства. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2013. № 1(2). С. 41–47.

Міжнародний стандарт внутрішнього аудиту 2400 «Звітування результатів» : видання 2017 року. URL: https://na.theiia.org/ (дата звернення: 02.07.2020).

Станкевич Г. Особливості системи внутрішнього контролю підприємства та роботи внутрішнього аудитора. Аудитор України. 2014. № 9 (226). С. 32–37.

Ловінська Л. Г., Стефанюк І. Б. Організація бухгалтерського обліку та фінансового контролю в сучасних умовах господарювання в Україні. Київ : НДФІ, 2006. 240 с.

Лозовицький С. П. Внутрішній контроль і аудит як ефективні інструменти управління підприємством. Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. 2009. № 31. С. 107–110.

Міжнародний стандарт внутрішнього аудиту 2500 «Моніторинг подальших заходів» : видання 2017 року. URL: https://na.theiia.org/standardsguidance/Public%20Documents/IPPF%202013%20Ukrainian.pdf (дата звернення: 02.07.2019).

Максімова В. Ф. Логіка підходу до оцінки стану системи обліку та контролю. Ринкові важелі та стимули розвитку господарчих систем : зб. наук. праць молодих учених ОДЕУ. 1998. № 1. С. 74–78.

Рябухин С. Н. Аудит эффективности использования государственных ресурсов. Москва : Наука, 2004. 138 с.

Богатая И. Н., Хахонова Н. Н. Аудит. 4–е изд., перераб. и доп. Ростов–на–Дону : КНОРУС. 2016. 720 с.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2021.01-02.024

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет