ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Ірина Белова, Ірина Мушеник

Анотація


Вступ. Логістика як вид економічної діяльності відіграє одну з основних ролей у формуванні та розвитку ринкових відносин, тому її дослідження є особливо актуальним в умовах ринкової економіки. Інформаційні ресурси складають одну з найважливіших підсистем ресурсного потенціалу фірми, а інформація є ключовим елементом логістичних операцій. Інформація конкретизує потреби об’єктів логістичних систем і ланок ланцюгів постачань. В статті досліджено, що логістика є одним із важливих складників розвитку економіки держави і нині цей складник перебуває на етапі свого становлення та потребує наукового підходу до вивчення; визначено місце інформаційно-аналітичного центру як інфраструктурної складової логістичних систем; обґрунтовано інформаційно-аналітичне забезпечення дослідження ринку логістичних послуг та сформовано систему статистичних показників дослідження цього ринку. Визначено, що перспективи розвитку ринку логістичних послуг в Україні безпосередньо залежать від стану економіки країни. Методи. У процесі дослідження використано такі наукові методи: індукції та дедукції – у процесі дослідження загальних тенденцій розвитку логістики в Україні; аналізу та синтезу – під час проведення теоретичних узагальнень, формування відповідних висновків; бібліографічний – дослідження літературних джерел для отримання необхідної інформації щодо теми дослідження; метод асоціацій та аналогій – для запропонованих нових ідеї та пропозицій, що виникають на основі зіставлення з іншими більш чи менш аналогічними об’єктами. Результати. Логістика в Україні розвивається відповідно до світових тенденцій, здійснює вагомий вплив на економічний потенціал країни, стимулює розвиток суміжних, взаємопов’язаних та взаємодоповнюючих галузей, є віддзеркаленням конкурентоспроможності нашої держави у світі. Ефективність логістики зараз стоїть в перших рядках порядку денного для фахівців, приватних фірм, а також міжнародних організацій. Так у сфері логістики актуальною є логістика інформаційного потоку. Інформаційні ресурси складають одну з найважливіших підсистем ресурсного потенціалу фірми, а інформація є ключовим елементом логістичних операцій. Сучасний рівень розвитку логістики вимагає постійного поліпшення і впровадження нових інформаційних систем. Перспективи. Основним завданням, яке поставлене при написанні статті, є обґрунтування доцільності використання логістичних послуг в Україні з урахуванням особливостей глобалізації бізнесу.


Ключові слова


логістика; сегмент; логістичний ринок; джерела даних; інформаційно-аналітичне забезпечення; ринок логістичних послуг; статистичний показник

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Безбородова Т.В. Структурно-морфологічна модель системи інформаційного забезпечення процесу управління. Економіка та держава. 2007. № 4. С. 27–29.

Божко В.П., Власов Д.В., Гаспариан М.С. Информационные технологии в экономике и управлении: [учебно-методический комплекс] М.: Изд. центр ЕАОИ, 2010. 120 с.

Брынцев А. Н., Новиков Д. Т., Крылова Т. Д. Трансформация логистики в эпоху цифры. РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. 2019. № 2. С. 4–8.

Волоснікова Н. М. Теоретичні підходи до оцінювання економічної ефективності інформаційних потоків та інформаційного забезпечення інтегрованої логістизації процесів на мікрорівні. Бізнес Інформ. 2019. № 9. С.179–184.

Годин В.В. Корнеев И.К. Информационное обеспечение управленческой деятельности: [учебник] М.: Мастерство; Высшая школа, 2001. 240 с.

Горбаль Н. І., Смерека Л. В., Микитин О. З. Конкурентна розвідка: сутність, значення, перспективи розвитку. Management and entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development. 2019. Vol. 1, numb. 2. С. 53–60.

Григорак М. Ю. Інтелектуалізація ринку логістичних послуг: концепція, методологія, компетентність: монографія. К.: Сік Груп Україна 2017 516 с.

Гринчак Н. А. Визначення сутності та структури ланцюга поставок логістичних послуг як об’єкта статистичного дослідження. Бізнес Інформ. 2020. № 8. C. 96–102.

Дудар, Т. Г. Волошин Р.В. Основи логістики : навч. посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2012.176 с.

Іванова В. В. Моделювання інформаційного забезпечення управління транспортно-логістичними центрами. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. 2017. № 5. С. 229– 235.

Корнєєв Ю.О. Інформаційне забезпечення розвитку підприємницької діяльності Вісник НАН України. 2008. № 5. С. 24–31

Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління К.: МАУП, 2012. 426 с.

Мазуренко О. К. Технології Blockchain в інформаційному забезпеченні логістичних послуг. Бізнес Інформ. 2019. №12. С. 255–261.

Моисеенко Е.В. Лаврушина Е.Г. Информационные технологии в экономике Владивосток: ВГУЭС, 2015. 246 c.

Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 № 2210-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14 (дата звернення: 31.02.2021)

Про інформацію: Закон України від 13.11.1992 № 2658-XIІ (зі змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 (дата звернення: 31.02.2021)

Про телекомунікації: Закон України від 18.11.2003 №1280-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-15 (дата звернення: 31.02.2021)

Сергеев В.И., Григорьев М.Н, Уваров С.А. Логистика: информационные системы и технологи: учеб. пособие. М: Издво «Альфа-Пресс», 2008. 608 с.

Сідак В. С. Конкурентна розвідка в системі економічної безпеки суб’єктів господарювання. Вчені записки університету «КРОК». Серія: Економіка. 2017. Вип. 45. С. 93–103. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzuk_2017_45_16 (дата звернення: 31.02.2021)

Сумець О. М., Сиромятніков П. С. Виробнича логістика: технічні системи і прийоми раціоналізації переміщення матеріальних потоків: навч. посіб. Харків: Пром-Арт, 2018. 99 с.

Терещенко Л.О. Інформаційні системи і технології в обліку: навч. посіб. Матієнко-Зубенко. К.: КНЕУ, 2004. 187 с.

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 №435-V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 31.02.2021)

Чала Т. Г., Гринчак Н. А. Статистичне оцінювання та прогнозування розвитку ринку логістичних послуг в Україні. Modern engineering and innovative technologies. 2020. № 13. С. 99–106.

Яцюк С. М., Яцюк А. В., Федонюк А. А. Інформаційне забезпечення транспортно-логістичних систем. Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. 2019. № 35. С. 117–123. URL.:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kitonv_2019_35_22 (дата звернення: 31.02.2021)

Bhattacharjee C. The Effects of Broadband Service Quality on User‟s Value And Loyalty: A Study on Foreign Customers In Malaysia. IOSR Journal of Business and Management. 2018. vol. 20, no.1. Р. 48–58.

Connected car and IoT automotive cloud services. URL: https://www.kaaproject.org/automotive (дата звернення: 31.02.2021)

Delivering the goods: 8 examples of IoT transforming supply chain URL: https://internetofbusiness.com/8-real-life-examples-iot-supply-chain/ (дата звернення: 31.02.2021)

Dmitry I., Ajay D., Tsan-Ming C. New flexibility drivers for manufacturing, supply chain and service operations. International Journal of Production Research. 2018. Vol. 56 (10). P. 3359-3368.

Internet of Things Market Analysis: 20+ Statistics on the IoT Opportunity. 2017. URL: http://www.ironpaper.com/webintel/articles/internet-ofthings-market-analysis-statistics-on-the-iot-opportunity (дата звернення: 31.02.2021)

ISO 30300:2020 Information and documentation – Records management – Core concepts and vocabulary. URL: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:30300:ed-2:v1:en (дата звернення: 31.02.2021)

Jarocka M., Wang H. Definition and classification criteria of logistics services for elderly. Engineering Management in Production and Services. 2018. Volume 10. Issue 4. P. 65-75

Jeszka A. M. Sektor usług logistycznych w teorii i praktyce. Warszawa, Poland, 2013. 153 р.

Ju Y.; Wang, Y.; Cheng, Y.; Jia, J. Investigating the Impact Factors of the Logistics Service Supply Chain for Sustainable Performance: Focused on Integrators. Sustainability 2019, 11, 538.

Liu W., Bai E., Liu L., Wei W. A Framework of Sustainable Service Supply Chain Management: A Literature Review and Research Agenda. Sustainability. 2017. Vol. 9. P. 421-429.

Muller E. J. The Top Guns of Third-party Logistics. Distribution 1993. Vol. 92. P. 30–38.

Parviainen P., Kääriäinen J., Tihinen M., Teppola S. Tackling the digitalization challenge: How to benefit from digitalization in practice. International Journal of Information Systems and Project Management. 2017. Vol. 5 (1). P. 63–77.

Pirelli Launches A Beautiful And Intelligent Tyre At The Geneva Motor Show, Which Interacts With Its Driver. 2017. URL: https://press.pirelli.com/pirellilaunches-a-beautiful-and-intelligent-tyre-at-the-geneva-motor-show-which-interactswith-its-driver/ (дата звернення: 31.02.2021)

Rosa G., Jedliński M., Chrąchol-Barczyk U. Marketing usług logistycznych. Warszawa, Poland: C. H. Beck, 2017. 305 p.

Rydzkowski W. Usługi logistyczne. Teoria i praktyka. Poznań, Poland: Instytut Logistyki i Magazynowania, 2017. 289 р.

Srivastav S. K., Chandra S. A road map for internal reforms and other actions required to enhance exports in logistic services from India. URL.:www.researchgate.net/profile/Samir_Srivastava (дата звернення: 31.02.2021)

Tian F. An Agri-food Supply Chain Traceability Systemfor China Based on RFID & Blockchain Technology”. 13th International Conference on Service Systems and Service Management (ICSSSM), 2016. Р. 1–6.

Waters D. Global Logistics And Distribution Planning. Strategies for Management. Taylor and Francis., 2018. 416 p.

What is the Internet of Things? What IoT means and how it works. URL: https://www.businessinsider.com/internet-of-things-definition (дата звернення: 31.02.2021)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative CommonsГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет