УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Андрій Сава, Борис Сидорук, Роман Волошин

Анотація


Вступ. Системні реформи в Україні комплексно охоплюють усі сфери життєдіяльності. Окремі з них прямо стосуються якості життя і рівня розвитку територіальних утворень, серед яких важливе місце займають сільські території. Тривале депресивне становище сільських населених пунктів сьогодні потребує вжиття дієвих заходів, спрямованих на вирішення багатьох проблем та покращення визначених сфер функціонування. Проте, кожна дія, спрямована на покращення стану сільських територій повинна бути обґрунтованою і відповідати реальному стану ситуації. Застосування математичного інструментарію для вирішення таких завдань дозволяє виявляти глибинні проблеми, визначати реальні тенденції і отримувати підстави для більш чіткої та обґрунтованої аргументації тих чи інших заходів. Методи. В дослідженні використано статистичну інформацію про стан сільських територій Тернопільської, Івано-Франківської, львівської, Рівненської, Хмельницької та Чернівецької областей. Для узагальнення та обробки даних використано індексний метод, а також метод кореляційно-регресійного аналізу, за результатами якого сформовано економетричні моделі, які відображають факторну залежність стану розвитку сільських територій від економічних, соціальних та екологічних чинників. Результати. Завдяки опрацюванню отриманих економетричних моделей, було виявлено, що фактори із негативним значенням коефіцієнту регресії мають сильніший вплив на стан сільських територій, ніж фактори із позитивним впливом. Найбільше негативне значення мають індикатори якості життя, демографічної ситуації, рівня розвитку інфраструктури. Найбільший позитивний вплив на стан об’єкту дослідження здійснюють фактори екологічного характеру, а також ресурсного забезпечення та рівня доходності населення. Визначено, що в контексті удосконалення розвитку сільських територій першочергового вирішення потребують процеси зупинення депопуляції, переорієнтація бізнесу і зовнішньої торгівлі на товари із вищою доданою вартістю, збереження сільської інфраструктури в населених пунктах, які позбавляються статусу адміністративних центрів. Такі дії повинні узгоджуватися між собою і реалізовуватися в межах комплексної стратегії розвитку сільських територій. Перспективи. Отримані висновки та результати характеризуються високим рівнем аргументації і можуть слугувати основою для розробки стратегії розвитку сільських територій. Подальші дослідження при цьому повинні стосуватися розробки стратегічного плану та механізму реалізації визначених в статті напрямів удосконалення розвитку сільських територій.

Ключові слова


сільські території; модель; моделювання; фактори; стратегія; індекси; регресія

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Баланюк І., Довгань О. Соціально-економічні передумови становлення сільських територій України: сучасний вимір та перспективи розвитку. Економічний дискурс. 3. 2018. 7-15.

Бойко Є.І. Концептуальні підходи до прогнозування розвитку сільських територій. Регіональна економіка. № 2. 2011. С. 7- 15.

Горлачук В., Лазарєва О. Моделювання процесів соціально-економічного розвитку сільських територій. Науковий вісник МНУ ім.. В.О.Сухомлинського. Економічні науки. № 1 (10), червень 2018 р. С. 61-67.

Горлачук В.В., Яремко Ю.І. Розвиток сільських територій / за ред. д-ра екон. наук, проф. В.В. Горлачука. Миколаїв : Іліон, 2015. 382 с.

Довгаль О. В. Оцінка ваги компонентів ресурсного потенціалу, які впливають на розвиток сільських територій. Економіка та держава. 3. 2019. 27.

Дудзяк О. А. Значення екології для розвитку сільських територій. Агросвіт. 2019. № 6. С. 55–58. doi: 10.32702/2306-6792.2019.6.55.

Калетнік Г. М., Ємчик Т. В. Державне регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій в Україні. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. Вінниця. №2 (52). 2020. С. 7-22.

Лазарєва О.В. Особливості економічного розвитку сільських територій. Проблеми системного підходу в економіці. Вип. 1 (69). 2019. С. 68-72.

Лендєл М. А. Сільські території в системі сталого соціально-економічного розвитку регіону. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. Вип. 1(2). 2016. 125-129. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2016_1%282%29__24

Лупенко, Ю. О. Стан та перспективи сталого розвитку сільських територій. Економіка АПК. 6. 2017. 7-10.

Мармуль Л. О. Методичні підходи до розвитку сільських територій на засадах децентралізації. Економіка АПК. 7. 2016. 80-86.

Плотнікова М.Ф. Моделювання багатофункціонального розвитку сільських територій в умовах глобалізації та децентралізації владних повноважень. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». № 3. 2017. С. 95-105.

Сава А., Довгань О. Концептуальні підходи до формування моделі збалансованого розвитку сільських територій. Економічний дискурс. 2019. Випуск 2. С. 40-53. doi: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2019-2-4

Сава А.П. Обґрунтування методичного інструментарію оцінки розвитку сільських територій. Сталий розвиток економіки. 2017. № 4(37). С.26-34.

Сава А.П. Регулювання розвитку сільських територій : монографія. Тернопіль : Крок, 2018. 367 с.

Хомюк Н.Л. Територіальна громада як основа забезпечення розвитку сільських територій в Україні. Інтелект ХХІ. №1. 2019. С. 67-70.

Хомюк Н.Л., Павліха Н.В. Методичні підходи до аналізу розвитку сільських територій в умовах децентралізації. Регіональна економіка. №1. 2019. С. 47-55.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2020.03.086

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative CommonsГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет