КОНТРОЛІНГ, МОНІТОРИНГ ТА ДІАГНОСТИКА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ФОРМУВАННІ ПОТОКОВОЇ МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Олексій Кочетков, Христина Фєдічева

Анотація


Вступ.. Для ідентифікації джерел прогресу ефективності аграрного підприємств актуальним інструментом є система контролінгу, моніторингу та діагностики. Проте часто в науковому та практичному колі виникає питання місця цієї системи в системи менеджменту. Тобто для забезпечення ефективності її функціонування контролінг, моніторинг та діагностика повинні використовуватися в окремих випадках, наприклад, в кризових обставинах чи реновації технологічних прийомів, або в потоковому, в процесі реалізації управлінських функцій менеджменту. У зв’язку з цим визначення режиму реалізації переваг контролінгу, моніторингу та діагностики для забезпечення прогресу ефективності аграрного підприємств в ринкових умовах набуває особливої актуальності. Методи. Дослідження проводилися на основі використання загально-наукових методів (при дослідження теоретичних основ реалізації функцій контролінгу, моніторингу та діагностики управлінської діяльності), абстрактно-логічного (для узагальнення практики організації потоків «продукт – ресурс» в процесі формування ефективності аграрного підприємства) та конструктивного (визначенні способу обґрунтування оптимальних потоків ресурсів та результатів діяльності з метою максимізації прибутковості діяльності за умови сталості ресурсної основи). Методологічним підґрунтям в опрацюванні матеріалу виступив діалектичний метод пізнання суспільно-економічних явищ. Результати. В ході роботи проаналізовано передумови сталої прибутковості діяльності аграрного підприємства в конкретних умовах, як основи проектування ефективної системи контролінгу, моніторингу та діагностики. Встановлено, що впровадження адаптивної організації визначає необхідність відслідковування потоків підприємства з метою визначення реального виробничого та маркетингового потенціалу. Обґрунтовано засоби формування сталої прибутковості аграрного підприємства через підвищення рівня конкурентоздатності продукції аграрного підприємства шляхом багаторазового перетворення ресурсів в продукти та продуктів в ресурси впродовж виробничого циклу. Визначено, основні елементи та потоки моделі «продукція – ресурси» аграрного підприємства, як прототипу системи контролінгу, моніторингу та діагностики управлінської діяльності аграрних підприємств. Перспективи. Запропоновано, в якості перспективного розвитку системи контролінгу, моніторингу та діагностики управлінської діяльності аграрних підприємств визначити засоби обґрунтування оптимальних потоків ресурсів та результатів діяльності з метою максимізації прибутковості діяльності при сталості ресурсної основи...

Ключові слова


контролювання; моніторинг; діагностика; потокова модель організації; управління; аграрне підприємство

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Нагірний Ю. П. , Бендера І. М., Вольвак С. Ф. та ін.. Аналіз технологічних систем і обґрунтування рішень. Практикум. Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2013. 240 с.

Биотопливо и продовольственная безопасность: Доклад Группы экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания Комитета по всемирной продовольственной безопасности. URL: http://www.fao.org/3/a-i2952r.pdf. (дата звернення: 10.08.2020).

Стадницький Ю. І., Загородній А. Г., Капітанець О. М., Товкан О. Е.. Економічний вибір оптимальних технологій: мікро- та макроекономічні аспекти : монографія. Львів : ЗУКЦ, 2006. 320 с.

Енергетичний потенціал біомаси в Україні / П.І.Лакида, Г.Г.Гелетуха, Р.Д. Василишин, та ін.; за ред. П.І. Лакида. Київ : НУБіП, 2011. 28 с.

Зарубіжний досвід електро- та теплопостачання на основі впровадження екологоефективних біопаливних технологій. URL : https://ua.energy/wp-content/uploads/2017/05/ Biopalyvni_tehnologiyi.pdf (дата звернення: 10.08.2020).

Калініченко Л. Л. Адаптивне управління підприємством в конкурентному середовищі. URL : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vetp/2011_33/ 11kllіce.pdf. (дата звернення: 10.08.2020).

Косолап М.П., Кротінов О.П. Система землеробства No‐Till. Київ, 2011. 372 с.

Кузубов Н. В. Методология моделирования агропромышленных формирований: монография. Київ : НАН Украины, 1996. 143 с.

Лопатинський Ю. М., Шкабара Т. Л.. Системний підхід до розвитку аграрного сектора в умовах трансформації. Економіка АПК. 2004. № 4. С. 78–83.

Наумов Ю. Ф., Бондарчук А. В.. Економічні аспекти підвищення енергетичної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції: монографія. Луганськ: Елтон-2, 2008. 120 с.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2020.03.076

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет