ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Василь Градовий

Анотація


Вступ. Енергозбереження в сільському господарстві є складним управлінським процесом, який потребує раціональної організації технологічних та інших пов’язаних процесів, заснованих на системному підході. Методи. У статті використано теоретичні положення теорії менеджменту в контексті організації управління енергозбереженням в сільськогосподарському підприємстві. При цьому було застосовано загальнонаукові методи, а саме: монографічний, абстрактно-логічний, графічний. Результати. Визначено, що сільськогосподарське виробництво пов’язано із використанням енергії природи, людської праці і штучної енергії. В контексті енергозбереження, розглядається штучна (вичерпна) енергія з точки зору зменшення обсягів її споживання в процесі виробництва. Встановлено, що забезпечення енергозбереження відбувається завдяки раціональним організаційним діям, які зокрема охоплюють: економічно-енергетичне обстеження, формування спеціальних заходів, реалізацію розроблених заходів, моніторинг стану енергозбереження. В основі забезпечення цих дій – регламентація управлінських процесів з метою досягнення високого рівня енергозбереження. Обґрунтовано, що процеси енергозбереження в сільськогосподарському підприємстві відбуваються у симбіозі із органами державної та регіональної влади, галузевими утвореннями, а також групою зацікавлених сторін. При цьому, узгодження дій усіх елементів системи дозволяє досягати високого потенціалу взаємодії в контексті енергозбереження. Важливе значення має виявлення первинного фактору енергозбереження, який ініціює зазначені процеси і формування системи управління відштовхуючись від цього фактора. Перспективи. Результати дослідження пропонують базові положення для розробки організаційної структури сільськогосподарських підприємств, які реалізують концепцію енергозбереження.

Ключові слова


енергозбереження; енергоефективність; сільське господарство; організація; управління

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Сердюк Т.В. Організаційно-економічний механізм енергозбереження в промисловості : монографія. Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. 154 с.

Коврига В. В. Споживання паливо-енергетичних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах. Економіка АПК. 2002. № 1. С. 34-41.

Сизонова І.В. Організаційно-економічні основи енергозбереження в сільському господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.07.02 . Суми. СНАУ. 2005. 20 с.

Калініченко О. В. Теоретична сутність категорій «енергетична ефективність» та «енергетична ефективність у рослинництві». Економіка АПК. 2018. № 10. С. 86-95.

Яковчик М. С. Енергозабезпечення і енергоефективність галузі тваринництва та кормо виробництва. Енергоефективність та енергозбереження: економічний, техніко-технологічний та екологічний аспекти : монографія / Кол. авторів; за заг. ред. П. М. Макаренка, О. В. Калініченка, В. І. Аранчій. Полтава : ПП «Астрая», 2019. 603 с. С. 193-201.

Іпполітова І. Я., Сорокотяженко К. С. Формування організаційно-економічного механізму енергозбереження на підприємстві. Глобальні та національні проблеми економіки. Випуск 8. 2015. С.406-411.

Гавриш В. І. Управлінські резерви реалізації стратегії енергозбереження в аграрному секторі економіки. Агросвіт. 2010. №18. С. 19-21.

Іваненко В.Ф. Ефективність енергозберерігаючих технологій в овочівництві закритого ґрунту : дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.04. К.: Український науково-дослідний інститут продуктивності АПК. 2015. 186 с.

Неміш П. Д. Основи механізму енергозбереження АПК а його багатогранна природа. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2014. Вип. 84. С. 256-264.

Гевко Б.Р. Сутність організаційно-економічного мехаізму енергозбереження на підприємстві та його концептуальна модель. Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами ІV міжнародної науково-практичної конференції: «Літні наукові читання», м. Київ : збірник статей. К. : Центр наукових публікацій, 2016. 176 с.

Король О. М. Енергоефективність аграрного сектору світової економіки. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2012. №6. С. 59-64.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2020.03.045

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет