ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ

Ольга Завитій

Анотація


Вступ. Сучасне енергозбереження – це багатоаспектна комплексна проблема, що охоплює, крім технічних, організаційно-правових і методологічних аспектів, питання збереження та безпеки життєвого простору людини, здійснення господарської діяльності з найменшими витратами енергії. Підвищення енергетичної ефективності може забезпечуватись тільки комплексним підходом, який включає проведення енергетичного обстеження для визначення потенціалу енергозбереження, впровадження програми заходів з підвищення ефективності енерговикористання. Методи. Під час підготовки статті використано системний підхід дослідження, що дозволило оцінити стан впровадження енергетичного аудиту у вітчизняну практику; метод теоретичного порівняння для удосконалення законодавчого регулювання і напрямів процедур енергетичного аудиту; метод експертних оцінок – при розробці організаційних положень впровадження енергетичного аудиту в Україні. Результати: У даній статті здійснено аналіз нормативного регулювання та організаційно-методологічного забезпечення сутності та проведення енергетичного аудиту, а також виявлення основних проблем, що стоять перед енергетичним сектором країни. Розглянуто основні принципи та етапи проведення енергетичного аудиту вітчизняними підприємства. Визначені напрями удосконалення процесу здійснення енергетичного аудиту за вимогами українського законодавства. Перспективи: У подальшому дослідження з питань розвитку української практики енергетичного аудиту полягатиме в обґрунтуванні реалізації напрямів Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, якою передбачено створення передумов для докорінного зменшення енергомісткості вітчизняної продукції за рахунок впровадження нових технологій, прогресивних стандартів, сучасних систем контролю управління та обліку на усіх етапах виробництва, транспортування та споживання енергетичних продуктів, розвиток ринкових механізмів стимулювання енергозбереження в усіх галузях економіки.

Ключові слова


енергетичний аудит; природні енергетичні ресурси; паливно-енергетичні ресурси; енергоспоживання; енергозбереження; екологізація господарської діяльності

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Белінська Я.В., Чаплигін А.В. Оцінка економічної ефективності інвестицій в енергоефективні проекти. Економічний часопис. 2013. №11 12 (1) С. 103-106.

Боярчук В. М., Тригуба А. М., Луб П. М. та ін. Енергетичний менеджмент і аудит в агропромисловому комплексі : підруч. для студентів ВНЗ. Київ : Компринт, 2015. 641 c.

Головач А. В., Захожай В. Б., Манцуров І. Г. та ін. Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика з використанням аналітичних можливостей програмного середовища Microsoft Excel. К.: КНЕУ, 2006. 328 с.

Дейна А.Ю. Шляхи подолання кризових явищ в енергетичній сфері України. Антикризова стратегія розвитку України: соціально-економічні, фінансові та глобальні виклики: монографія / за заг. ред. А.В. Сидорової. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. с. 277-288.

Дзядикевич Ю. В., Гевко Р. Б., Буряк М. В. та ін. Енергетичний менеджмент : підручник. Тернопіль : підруч. і посіб., 2014. 334 c.

Енергетична стратегія України на період до 2030 року (схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 №1071) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/doccatalog/list?currDir=50358

Кицкай Л. І. Енергоефективність в Україні: аналіз, проблеми та шляхи підвищення. Інноваційна економіка. 2013. № 3. С. 32- 37.

Маляренко В. А., Неміровський І. А. Енергозбереження та енергетичний аудит : навч. посібник. Харків : НТУ «ХПІ», 2010. 341 с.

Мамалига В., Верланов В., Сидоренко Ю. Енергетичний аудит: можливості та програмне забезпечення. Економіка України. 2007. № 12. С. 29-38.

Перебийніс В. І., Федірець О. В. Енергетичний фактор забезпечення конкурентоспроможності продукції : монографія. Полтава : ПУЕТ, 2012. 190 c.

Соловей О. І., Розен В. П., Лега Ю. Г. та ін. Енергетичний аудит : навч. посіб. Черкаси : ЧДТУ, 2005. 299 c.

Тищенко С.В., Ярош С.В. Ефективне використання енергоресурсів на підприємствах. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2012. № 21. С. 303-307.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2020.03.021

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет