ЦИФРОВИЙ ОБЛІК: ПОНЯТТЯ, ВИТОКИ ТА АКТУАЛЬНИЙ ДИСКУРС

Руслан Бруханський, Ірина Спільник

Анотація


Вступ. У статті досліджено сутність поняття «цифровий облік», висвітлено його історичні витоки та актуальний дискурс в контекстному взаємозв’язку і взаємообумовленості бухгалтерського обліку, інформаційних технологій, всесвітньої мережі Інтернет, електронної комерції, інтернету речей тощо. Відповідно набувають актуальності питання переосмислення ролі та місця обліку в цифровій економіці, дослідження зміни його змістових, методологічних і концептуальних засад під впливом зростання інформаційного потенціалу цифрового економічного простору. Методи. Авторами застосовано діалектичний метод пізнання та загальнонаукові прийоми і принципи комплексних досліджень, які включають емпіричні, теоретико-когнітивні та загальні логічні методи. Зазначений методичний інструментарій використано: спостереження, порівняння, опис, узагальнення для розгляду сутності та розкриття особливостей цифрового обліку; історичний і логічний підходи до висвітлення його витоків та еволюції; аналіз, синтез, аналогію і абстрагування для оцінки тенденцій розвитку сучасного обліку в умовах цифрових трансформацій суспільного і економічного розвитку та формування глобального інформаційного простору; системний підхід до ідентифікації методологічних проблем його інтеграції у систему інтелектуального управління бізнесом. Результати. Сформульовано висновок про те, що значні технологічні та інформатизаційні зрушення, а також зростання потенціалу цифрового економічного інформаційного простору стимулюють модернізацію бухгалтерської науки, сприяють розвитку методології та організації облікового процесу, актуалізують проблему позиціювання облікової діяльності, професії бухгалтера та науки про облік. Перспективи. За цих обставин виникає ряд передумов для формування нової цифрової парадигми бухгалтерського обліку. А тому вкрай важливими є подальші наукові здобутки – нові концепції, дослідницькі підходи, розробки певних видів обліку тощо.

Ключові слова


цифровізація; цифрова економіка; цифровий облік; бухгалтерський облік; інформаційні технології; Інтернет; електронна комерція; облікова інформація

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бруханський Р. Ф., Спільник І. В. Криптоактиви у системі бухгалтерського обліку та звітності. Проблеми економіки. № 2 (40), 2019. С.145-156. DOI: 10.32983/2222-0712-2019-2-145-156.

Гулинська Д. Як зміняться податки для інтернет-бізнесу, соціальних мереж та пошукових ресурсів?. «Поради юриста» інформаційно-правовий портал. URL: https://porady.org.ua/yak-zminyatsyapodatkidlya-internet-biznesu-socialnikh-merezh-ta-poshukovikh-resursiv

Данько Ю. Соціальні мережі як форма сучасної комунікації: плюси і мінуси. Сучасне суспільство. 2012. Вип. 2. С. 179-184.

Канцедал Н. А. Бухгалтерський облік цифрової епохи: розширення термінологічних кордонів. Облік і фінанси. № 1 (83), 2019.С. 29–34 URL: http://www.afj.org.ua/ua/article/631.

Клак О. Правові аспекти ведення бізнесу в соціальних мережах та проблеми його оподаткування. Перспективи розвитку освіти, науки і бізнесу в глобальному середовищі : матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції [Тернопіль, 23 жовтня 2020 р.]. Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В., 2020. 292 с., С. 215-216.

Муравський В. В. Комп’ютерно-комунікаційна форма обліку : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 486 с.

Облік і аналітика цифрової економіки. Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу Західноукраїнського національного університету. URL: http://oepz.tneu.edu.ua/?page_id=1504

Попович М. С. Застосування NFC технологій в бухгалтерському обліку. Науковий вісник Ужгородського університету. 2017, Вип. 1(49). Том 1. С. 351–355.

Плаксієнко В. Я., Назаренко І.М. Безпаперова бухгалтерія: призначення, характеристика складових та ключові аспекти. Агросвіт. 2018, № 9. C. 20-26. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/9_2018/5.pdf

Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Закон України № 755-IV в редакції від 06.12.2020 р. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text

Про захист прав споживачів. Закон України № 1024-XII від 12.05.91 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text

Семанюк В. З. Інформаційна теорія обліку в постіндустріальному суспільстві : монографія. Тернопіль ТНЕУ, 2018. 392 с.

Спільник І.В., Палюх М.С. Бухгалтерський облік в умовах цифрової економіки. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2019, Випуск 1-2. С. 83-96. DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2019.01.083

Хорунжак Н. М., Лукановська І.Р. Облік в умовах цифрової економіки: проблеми і перспективи. Причорноморські економічні студії. 2019, Вип. 45. С. 175-179. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2019_45_34.

Шишкова Н.Л. Перспективи IT-модернізації бухгалтерського обліку: актуалізація теорії і практики. Економічний вісник. Економіка підприємства. 2019, №3. С. 146-159. URL: https://doi.org/10.33271/ev/67.146

Ярощук О. Блокчейн у системі бухгалтерського обліку. Перспективи розвитку освіти, науки і бізнесу в глобальному середовищі : матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції [Тернопіль, 23 жовтня 2020 р.]. Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В., 2020. 292 с., С. 99-100.

Deshmukh A. Digital accounting : the effects of the Internet and ERP on accounting. IRM Press (an imprint of Idea Group Inc.). 2006, 409 p.

Digitalisation in Accounting URL: https://home.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/20 17/ digitalisation-in-accounting-en-2017-KPMG.pdf.

Digitization and Financial Reporting – How Technology Innovation May Drive the Shift toward Continuous Accounting. Accounting and Finance Research Vol. 7, No. 3; 2018 URL: https://pdfs.semanticscholar.org/254c/b44b7c6e030b0a8 4b0b889055b5825dfd727.pdf.

Spilnyk I., Brukhanskyi R., Yaroshchuk O. Accounting and Financial Reporting System in the Digital Economy, Proceedings of 10th International Conference IEEE Advanced Computer Information Technologies, ACIT’2020, pp. 581-584. DOI: 10.1109/ACIT49673.2020.9208976

Spilnyk I.V., Palukh M.S. Developing accounting system: the challenges of digitalization. . Digital Economics: Proceedings of the II National Scientific and Methodological Conference. (Kyiv, October 17-18, 2019). Kyiv, KNEU, pp. 146-149.

Ernst & Young. The evolving role of the CFO in the digital age. 2016. URL: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-the-evolving-role-of-the-CFO-in-the-digital-age/$FILE/EY-the-evolvingrole-of-the-CFO-in-the-digital-age.pdf

Forbes. The Digital Transformation of Accounting and Finance - Artificial Intelligence, Robots and Chatbots. 2018. URL: https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/06/01/the-digital-transformation-of-accounting-and-finance-artificialintelligence-robots-and-chatbots/#463edabe4ad8

Hoffman C. Accounting and auditing in the digital age. June 28, 2017. URL: http://xbrlsite.azurewebsites.net/2017/Library/AccountingAndAuditingInTheDigitalAge.pdf

ICAEW. Artificial intelligence and the future of accountancy. 2018. URL: https://www.icaew.com/-/media/corporate/files/technical/information-technology/technology/artificial-intelligence-report.ashx
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2020.03.007

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет