БАНКІВСЬКІ РИЗИКИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ СТРАТЕГІЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Галина Забчук, Ольга Іващук

Анотація


Вступ. В статті розглянуто причини і наслідки проявів банківських ризиків в Україні. Доведено важливість оцінки і необхідність управління валютним ризиком банків як найважливішим ризиком банківської діяльності, від якого залежать всі інші ризики. Встановлено, що основні прорахунки Уряду і Національного банку України в період кризи 2014-2017 років призвели до активізації стратегічного ризику банківської діяльності. Методи. В статті використано загальнонаукові методи пізнання, індукції, дедукції та порівняння. Для аналізу причин і наслідків проявів банківських ризиків використано статистичний та графічний методи. В ході розробки пропозицій та рекомендацій використано системний метод. Результати. Проаналізовано причини виникнення значущих банківських ризиків в Україні, зокрема валютного, кредитного, процентного, стратегічного, та ризику ліквідності. Доведено, що валютний ризик в продовж останніх 12-13 років є основним ризиком в банківській діяльності, який зменшує її роль у стимулюванні економічного зростання. Обґрунтовано основні прорахунки Національного банку України, Уряду та законодавчої влади в сфері створення умов для мінімізації банківських ризиків і забезпечення участі банківської системи у стимулювання економічного зростання. Перспективи. Визначено основні напрямки негативного впливу стратегічної невизначеності в грошово- кредитній і економічній політиці на стратегічний ризик банків і банківської системи. Продовження досліджень полягатиме у розробці рекомендацій щодо мінімізації банківських ризиків на сучасному етапі розвитку банківської системи і економіки України.

Ключові слова


банківська діяльність; банківський ризик; кредитний ризик; валютний ризик; процентний ризик; ризик ліквідності

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Грюнинг Х. Ван., Брайонович-Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском. М. : Весь Мир, 2004. 150 c.

Губа М. О. Полійчук М. В. Ризики в банківській системі України. Економіка. Фінанси. Право. 2018. № 5. С. 4-9.

Дзюблюк, О. Механізм забезпечення якості кредитного портфеля й управління кредитним ризиком банку в період кризових явищ в економіці. Журнал європейської економіки. 2010. № 1. С. 108-124.

Думенко Н. М. Банківські ризики: специфіка та світові тенденції. Формування ринкових відносин в Україні. 2014. № 12. С. 172-175.

Марич М. Г., Марич А. В. Банківські ризики та система управління ними. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. 2017. Вип. 23(3). С. 84-88.

Мельничук Т. А. Стратегічне управління кредитними ризиками банку. Управління розвитком. 2014. № 14. С. 57-59.

Міщенко В. І., Міщенко С. В. Управління кредитним ризиком на основі вдосконалення забезпечення банківських позик. Фінансовий простір. 2015. № 2. С. 77-84.

Роуз П. Банковский менеджмент: пер. с англ. со 2-го изд. М. : Дело, 1997. 768 с.

Синки Дж. Управление финансами в коммерческих банках : пер. с англ. М. : Саtаllаху, 1994. 820 с.

Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків»: постанова Правління Національного банку України від 15.03.2004 р. № 104. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0104500-04

Офіційний сайт Національного банку України. URL: http://www.bank.gov.ua.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов’язаних із банком осіб: закон України від 02.03.2015 № 218-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/218- 19/paran64#n64.

Про банки і банківську діяльність: закон України від 07.12.2000 № 2121-III. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи в умовах сучасної банківської кризи: проект Закону № 2571 від 11.12.2019. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67601

Аржевітін С. М. Системна банківська криза в Україні: особливості, причини та шляхи подолання. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 8. С. 16-18.

Білецька Н. В., Лопатюк Р. І., Серветник-Царій В. В. Системна банківська криза України 2014–2015 рр.: причинно-наслідковий зв’язок. Проблеми економіки. 2016. № 1. С. 235-241.

Власюк О. С. Банківська криза в Україні: втрати, помилки та пріоритети посткризового відновлення. Стратегічні пріоритети. 2017. № 2. С. 45-60.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative CommonsГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет