ПРОБЛЕМАТИКА ТА МАЙБУТНЄ ОБЛІКУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ

Михайло Проданчук, Сергій Остапчук

Анотація


Вступ. Прийняття Закону за яким з 1 липня 2021 року запрацює ринок землі в Україні, по-перше, доводить, що земля все ж таки стане ринковим товаром, а по-друге, мотивує дослідників і практиків переосмислити діючі положення обліку земельних ресурсів і, як наслідок, розробити дієві облікові механізми фіксації стану, вартості та руху земельного капіталу в умовах ринку. Методи. Для забезпечення вивчення проблематики обліку земельних ресурсів авторами використано такі методи як аналіз і синтез, метод порівняння, табличний метод. Для обґрунтування перспективних напрямків вирішення проблем обліково-аналітичного забезпечення управління земельними ресурсами застосовано метод моделювання та ідеалізації. При цьому автори опираються на сучасні світові тенденції розвитку обліку та трансформації його традиційної парадигми. Результати. Систематизовано існуючі проблеми бухгалтерського обліку земельних ресурсів. Зокрема, головними проблемними гранями обліку земельних ресурсів є: 1) невідповідність існуючої методології економічній і біологічній природі землі як специфічного активу; 2) недосконала методика грошової оцінки земельних ділянок для цілей бухгалтерського обліку; 3) обмеженість аналітичної інформації, яка необхідна для реалізації контролю раціонального землекористування; 4) показники фінансової звітності щодо земельних активів перестали задовольняти зростаючі інформаційні потреби стейкхолдерів. Розкрито суб’єктну пріоритетність оцінки вартості прав користування землями сільськогосподарського призначення. Обґрунтовано перспективи розвитку обліку земельних ресурсів на основі визначення ключових напрямів його удосконалення. Перспективи. Презентовані у роботі напрямки розвитку обліково-аналітичного забезпечення управління земельними ресурсами базуються на аналізі останніх світових тенденцій еволюції бухгалтерського обліку і звітності. Вони є орієнтиром для вчених і дослідників при формуванні тематики науково-дослідних робіт та основою для формування нових гіпотез щодо майбутнього обліку земельних ресурсів в Україні.

Ключові слова


облік земельних ресурсів; землі сільськогосподарського призначення; грошова оцінка землі; негрошові вимірники; нефінансова та інтегрована звітність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Zhuk V., Bezdushna Yu., Tyvonchuk S. Improvement of IFRS application policy in relation to land assets of agricultural enterprises. Independent Journal of Management & Production. Special Edition PDATU-2019, May- 2019. 2019. Vol 10, No 7. pp. 702-724. DOI: dx.doi.org/10.14807/ijmp.v10i7.889

Бруханський Р. Ф., Бінчаровська Т. А. Науково-практичні проблеми відображення земельних ресурсів у системі бухгалтерського обліку. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економіка, управління та адміністрування. 2019. № 1. С. 64-71.

Голуб Н. А. Облік відтворення земель сільськогосподарського призначення. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2017. № 1. С. 96-100.

Кірейцев Г. Г. Зміна умов розвитку обліку діяльності підприємств АПК України. Запровадження МСФЗ в Україні: проблеми та перспективи для аграрного сектору. V ІI М іжнар. н аук.-практ. конф. ННЦ «Інститут аграрної економіки», 25 листопада 2011 р.: збірник тез та виступів / Відпов. за вип. Б.В. Мельничук. К.: ТОВ «Юр-Агро-Веста», 2011. С. 22-25.

Коваль Л. В. Облік земель сільськогосподарського призначення через призму чинної методології. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 7. С. 83-92.

Остапчук С. М., Царук Н. Г. Облік водних, земельних та біологічних активів в контексті управління сталим розвитком: вибір пріоритетного вимірника. Облік і фінанси. 2019. № 2(84). С. 36-47. DOI: https://doi.org/10.33146/2307-9878-2019-2(84)-36-47

Підвисоцька Л. Я. Облік та звітність земельних ресурсів: проблеми організації та методики. Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки. 2016. № 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_3_18

Пономаренко О. Г., Лега О. В. Оптимізація тестування системи обліку земельних операцій у агроформуваннях. Облік і фінанси. 2017. № 1(75). С. 76-84.

Ціцька Н., Брик Г., Поверляк Т. Облік і оцінка земель сільськогосподарського призначення в сучасних умовах. Аграрна економіка. 2016. Т. 9, № 3-4. С. 80-86.

Чумак О. В. Узгодження елементів облікової політики щодо земельних ресурсів. Економічний простір. 2018. № 134. С. 205-214.

Ярмолюк О. Ф., Шишка Р. С. Теоретичні аспекти відображення земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств в обліку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 24(3). С. 142-148.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення: Закон України від 31.03.2020 р. № 552-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-IX#Text

Кірейцев Г. Г. Необхідність оновлення теорії обліку: виклик часу. Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв'язки: збірник матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (26 лютого 2015 р.; м. Київ) / Відпов. завип. Б. В. Мельничук. К.: ННЦ «ІАЕ», 2015. С. 13-15.

IFRS 16 Leases. The IFRS Foundation. URL: https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs- 16-leases/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет