РОЗВИТОК МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Любомир Пилипенко, Олена Тивончук

Анотація


Вступ. Ефективність управління значним чином залежить від якості його інформаційного забезпечення. Публічна фінансова звітність через недоліки її методології та обмеження повноти неспроможна задовольнити інформаційні потреби менеджерів. Ще більше ця проблема загострена у корпоративних структур з багаторівневими системами управління та багатогранними інформаційними потребами менеджерів, що актуалізує необхідність розроблення та запровадження систем управлінської звітності. Методи. У процесі дослідження використано методи порівняння, аналізу, узагальнення, аналогії, класифікації. Результати. Встановлено, що управлінська звітність корпорацій повинна виконувати принаймні дві функції – інструмента інформаційного забезпечення менеджерів та засобу контролю результатів діяльності і виконання бюджетів корпорацій. Для дослідження сутності управлінської звітності проведено її класифікацію. Визначено перелік характеристик управлінської звітності, а також якісних критеріїв інформації, наведеної в ній. Наведено ключові відмінності управлінської звітності від публічної фінансової звітності. Проаналізовано підходи до формування складу управлінської звітності та її наповнення. Встановлено, що ця звітність має формуватись у розрізі сегментів і видів діяльності за кожним центром відповідальності. Обґрунтовано етапи формування управлінської звітності та етапи її впровадження в корпоративних утвореннях. Вказано основні критерії ефективності цієї звітності. Перспективи. Перспективи подальших наукових досліджень за цією тематикою пов’язані з розробленням та удосконаленням конкретних форм управлінської звітності.

Ключові слова


управлінська звітність; корпоративне управління; види звітності; критерії звітності; формат звітності

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Воронко Р.М. Управлінська звітність в системі внутрішнього контролю. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2016. Вип. 3. С. 85-96.

Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. Фінансова та управлінська звітність вітчизняних підприємств. Економіка і організація управління. 2020. № 1 (37). С. 49-59.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Партин Г.О., Пилипенко Л.М. Облік і аудит: термінологічний словник : 2-ге вид., доопр. та доп. Львів : Видавництво Львівської політехніки; ПП НВФ «Біарп», 2012. 632 с.

Король С.Я. Управлінська звітність: сутність і алгоритм формування. Бізнесінформ. Харків, 2014. № 7. С. 325-331.

Кузнецова С.А. Інтегрована управлінська звітність: глобальні виклики та локальні рішення в епоху ноосфери. Економічний нобелівський вісник. Дніпро, 2014. № 1. С. 270-279.

Куцик П.О. Сучасне трактування, склад і особливості формування управлінської звітності підприємства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». 2014. № 797. С. 248-254.

Ложкина С.Л. Концепция формирования управленческой учетно-аналитической системы на основе информационной платформы МСФО : дис. ... доктора экон. наук : 08.00.12 / ФГБОУВПО «ГУ – УНПК». Орел, 2014. 399 с.

Любимов М.О. Формування управлінської звітності підприємств (на прикладі харчової промисловості) : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.09 / Одес. нац. екон. ун-т. Одеса, 2012. 20 с.

Матюха М.М. Організаційні підходи формування управлінської звітності. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». 2012. Вип. 9 (13). Ч. 2. С. 354-362.

Партин Г.О., Загородній А.Г., Ясінська А.І., Воскресенська Т.І. Управлінський облік : підручник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. 340 с.

Пилипенко Л. М. Розвиток концепцій побудови системи публічної звітності корпорацій в умовах постіндустріальної економіки : монографія Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. 336 с.

Писаренко Т.М. Послідовність впровадження управлінської звітності на промисловому підприємстві. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2013. № 1(2). С. 226–232.

Садовська І.Б., Нагірська К.Є. Критерії оцінки якості управлінської звітності. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 3. С. 899-904.

Семенишена Н.В., Бунда М.І. Ключові показники діяльності підприємств та їх використання в управлінській звітності. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в управлінні економічними процесами в світовій і національній економіці: сучасний стан та перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (11 грудня 2015 р., ПДАТУ, Кам’янець-Подільський, Україна). Тернопіль : Крок, 2015. С. 21–24.

Семенишена Н., Сторож Д. Аналітичне обґрунтування управлінських рішень за даними звітності. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін та сталого економічного розвитку : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (25 листопада 2015р., ЛНТУ, Луцьк, Україна). Тернопіль : Крок, 2015. С. 86–90.

Семенишена Н.В. Комунікативна та інформаційно-аналітична функції бухгалтерської звітності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.09 ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. Київ, 2008. 21 c.

Семенишена Н.В. Формування управлінської звітності інституційних одиниць за центрами відповідальності. Облік, Економіка, Менеджмент: наукові нотатки. 2016. В ипуск 1 (9). Ч астина 2. С. 105– 113.

Чижевська Л.В., Кулікова Н.Т. Організаційні засади системи управлінської звітності промислового підприємства. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. 2014. Т. 19. Вип. 2/6. С. 125–129.

Шепель Т.П. Роль і місце управлінської звітності в підвищенні ефективності функціонування підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 16. С. 31-34.

Ясінська А.І., Демків Н.І. Методика формування управлінської звітності підприємства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». Львів, 2017. № 862. С. 305–312.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет