ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ

Петро Куцик, Роман Марценюк

Анотація


Вступ. Сучасні умови господарювання спонукають до системного вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення керівного персоналу підприємств транспортно-експедиторської діяльності для прийняття управлінських рішень. Важливим аспектом успішного функціонування досліджуваних суб’єктів господарювання є налагоджений механізм менеджменту, інформаційним забезпеченням якого виступає система обліку. Методи. У дослідженні застосовано загальнонаукові методи і специфічні прийоми. Методологічною основою є системний підхід, що дав змогу визначити місце системи обліку в управлінні підприємствами транспортно- експедиторської діяльності. В дослідженні використано історичний та логічний аналіз – для розгляду теоретичних основ обліку; методи індукції та дедукції – для дослідження загальних тенденцій розвитку обліку транспортно-експедиторської діяльності; методи теоретичного узагальнення та спостереження – для вивчення нормативно-правового забезпечення функціонування транспортно-експедиторської діяльності в Україні. Результати. У статті розглянуто порядок документального оформлення операцій з надання транспортно- експедиторської діяльності. Розкрито систему обліку розрахункових операцій між учасниками даного процесу. Охарактеризовано систему витрат транспортно-експедиторської діяльності та запропоновано системне вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту про понесені витрати, які є важливою складовою прийняття управлінських рішень. Досліджено порядок формування доходів та їх визнання в бухгалтерському обліку. Розкрито порядок оподаткування транспортно-експедиторської діяльності в Україні. Перспективи. Система обліку транспортно-експедиторської діяльності потребує проведення подальших наукових досліджень з позиції системного вивчення методики та організації як інформаційно-аналітичної складової менеджменту, що дасть змогу покращити результати діяльності досліджуваних підприємств.

Ключові слова


Облік; оподаткування; доходи; витрати; результати діяльності; розрахункові операції; транспортно-експедиторська діяльність; послуга

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Аспекти обліку транспортно-експедиторської діяльності. Б24 – Інформаційний Бізнес Портал.

URL: https://www.buh24.com.ua/aspekti-obliku-transportno-ekspeditorskoyi-diyalnosti/ (дата звернення: 15.04.2020

р.)

Войнаренко М., Єсієва Н. Автомобільні вантажні перевезення як об’єкт обліку та аудиту діяльності

підприємств-перевізників. Економічний аналіз. 2013. Вип. 12. Ч. 4. С. 204-207.

Граковський Ю. Міжнародні автоперевезення: організація діяльності, бухгалтерський і податковий

облік. URL: http://cons.parus.ua/_d.asp?r=06MDNea3ede875bf627e45879c424c5dd4598 (дата звернення:

04.2020 р.)

Господарський кодекс України : від 16.01.2003 №436-IV зі змінами та доповненнями. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15. (дата звернення: 02.04.2020 р.)

Куцик П. О. Внутрішній контроль розрахункових операцій в системі управління будівельним

підприємством. Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. 2013. Вип. 42. С. 116-122.

Лічман А. А. Транспортно-експедиторська діяльність як складова системи послуг: облікові

аспекти. URL: file:///C:/Users/user/Downloads/7385-14863-1-SM%20(1).pdf

Марценюк Р. А. Визнання та оцінка доходів від надання послуг: теоретико-практичний аспект.

Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах. матеріали всеукраїнської щорічної наукової

конференції вчених Львівського торговельно-економічного університету (м. Львів, ЛТЕУ, 15-17 травня 2019 р.).

Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. С. 106-108.

Марценюк Р. А. Облік транспортно-експедиторських послуг: теоретичний аспект. Обліково-

аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства. матеріали ІV міжнародної науково-

практичної конференції (м. Львів, НУ «ЛП», 24-26 жовтня 2019 р.), Львів: Видавництво Львівської політехніки,

С. 138-139.

Матюха В. І., Мисака Г.В. Бухгалтерський облік розрахунків підприємства за товарними

операціями. Молодий вчений. № 1 (53), 2018. C. 935.

Медвідь Л. Левкович А. Організація обліку логістичних витрат за центрами відповідальності.

Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2016. Вип. 4. С. 50-60.

Податковий кодекс України : від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI зі змінами та доповненнями. URL:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. (дата звернення: 02.03.2020 р.)

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід” : наказ Міністерства фінансів України від

11.99 р. № 290 зі змінами та доповненнями. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/z0860-99. (дата

звернення: 30.03.2020 р.)

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” : наказ Міністерства фінансів України

від 31.12.1999 р. № 318 зі змінами та доповненнями. URL: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 30.03.2020

р.)

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 “Вплив змін валютних курсів” : наказ

Міністерства фінансів України від 10.08.2000 N 193 зі змінами та доповненнями. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00 (дата звернення: 29.03.2020 р.)

Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність» : від 01.07.2004 р. №1955 зі змінами

та доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1955-15 (дата звернення: 01.03.2020 р.)

Рудяк Ю., Пироженко О. Усе про облік та організацію транспорно-експедиційної діяльності. Х. :

Фактор, 2005. 392 с.

Свіріденко А. Надаємо експедиторські послуги: особливості обліку. Податки & Бухоблік, 2016, №

URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2016/may/issue-38/article-17764.html (дата звернення: 15.03.2020 р.)

Транспортно-експедиторські послуги в Україні. Вісник. Офіційно про податки. URL:

http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/6738 (дата звернення: 02.03.2020 р.)

Транспортно-експедиційні послуги в обліку. URL:

https://bz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/BZ007948 (дата звернення: 04.03.2020 р.)

Цивільний кодекс України : від 16.01.2003 №436-IV зі змінами та доповненнями. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15. (дата звернення: 02.04.2020 р.)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет