ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Валерій Ільїн, Софія Кузьмич

Анотація


Вступ. Сучасний стан економічних відносин у світі потребує від суб’єктів господарювання та держави постійного вдосконалення системи бухгалтерського обліку. Одним із шляхів покращення є детальний аналіз та запозичення доцільних методів, принципів та процедур організації бухгалтерського обліку у зарубіжних країнах. Крім того, стрімкий розвиток глобалізаційних процесів зумовлює постановку нових проблемних питань у сфері бухгалтерського обліку, одним з яких є виникнення розбіжностей у веденні бухгалтерського обліку, які виникають між країнами. Методи. Дослідження проводилося на основі таких загальноприйнятих наукових методів: діалектичний - щодо визначення загальних підходів до наукового дослідження; монографічний - стосовно глибокого вивчення окремих суспільних явищ; порівняння, який полягає у порівнянні явищ, процесів та показників, що їх характеризують для виявлення спільних рис і відмінностей між ними; екстраполяція - поширення висновків, одержаних щодо однієї частини цілого, на іншу її частину; систематизація, абстрагування та конкретизація отриманих результатів роботи. Результати. У статті досліджено основні принципи бухгалтерського обліку, проаналізовано особливості принципів обліку за кордоном та джерела регулювання бухгалтерського обліку в зарубіжних країнах. Визначено класифікацію міжнародних систем в зарубіжній практиці. Визначені моделі бухгалтерського обліку на міжнародному рівні свідчать про специфіку та особливості організаційно-методичних аспектів обліку в різних країнах світу, що ускладнює процес порозуміння та взаємоузгодженості показників по формах звітності під час співпраці. Перспективи. Бухгалтерський облік визначається тим середовищем, в якому він функціонує і методологічні принципи його організації, теорії і практики залежать від соціальних, політичних і економічних умов окремої країни. То ж доцільним є визначені принципів та моделей бухгалтерського обліку на міжнародному рівні. Це надасть допомогу окремим країнам у виборі найпридатнішої для них облікової моделі, виявлення можливих проблем, які можуть виникнути в процесі використання певної моделі обліку шляхом порівняння з країнами, які застосовують таку ж облікову модель. З цього приводу, в світовій практиці спостерігається тенденція застосування Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності, що так необхідно в умовах активного розширення зовнішньоекономічних зв’язків.

Ключові слова


бухгалтерський облік; міжнародна практика; принципи бухгалтерського обліку; облікові моделі; бухгалтерські стандарти

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Nobes, C. International Classification of Financial Reporting. Croom Hall, 1983, 230 р.

Гэтфельд Г.Р. Чего недостает бухгалтерии. Вестник И.Г.Б.Э.1928. № 2. С. 179-181.

Акімова Н.С. Облік в зарубіжних країнах: навч. посіб. Харків: ХДУХТ, 2016. 124 с.

Шпак В.А. Підходи до розвитку бухгалтерського обліку. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» Cерія: «Економічні науки». 2017. № 1. С. 80-84.

Дергачова В.В. Облік у зарубіжних країнах: навч. посіб. Київ: НТУУ «КПІ». 2011. 257 с.

Онищенко В.О. Облік у зарубіжних країнах: підручник. Київ: «Центр учбової літератури». 2015. 479 с.

Орел О.О. Вплив світових моделей на розвиток національних систем бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні. Modern directions of theoretical and applied researches. 2016. №1. С. 222-228.

Бондаренко О.С. Особливості організації бухгалтерського обліку у зарубіжній та вітчизняній практиці. Ефективна економіка. 2013. №10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2377

Островерха Р.Е. Організація обліку: навч. посіб: 2-ге вид. перероб. та доп. Київ: «Центр учбової літератури». 2012. 255 с.

Товкун Л.В. Міжнародні стандарти фінансової звітності: особливості впровадження в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 4. С. 272-275.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет